Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект_2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
1.11 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Запорізький електротехнічний коледж

Запорізького національного технічного університету

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання ПЦК 5.03050401 від _____________ 2011 р. № Голова ПЦК І.В. Корнілова

Економічний аналіз

Конспект лекцій

для спеціальності «Економіка підприємства»

Викладач Г.П.Звірько

2011

Конспект лекцій з предмета «Економічний аналіз» розглянуто на засіданні методичної ради коледжу та рекомендовано для використання у навчальному процесі.

Секретар методичної ради В.В. Кузьменкова

Конспект лекцій з предмета «Економічний аналіз» оформлено згідно з вимогам стандартів коледжу.

Фахівець з стандартизації В.О.Білий

Передмова

Конспект лекцій призначено для студентів коледжу за спеціальністю «Економіка підприємства». Він відноситься до предметів професійно-практичної підготовки навчального плану спеціальності, створений згідно галузевим стандартом вищої освіти з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Економіка підприємства». У конспекті викладено матеріал з трьох модулів, які включають:

− Теоретичні основи економічного аналізу

− Техніко-економічний аналіз

− Фінансово-економічний аналіз

Для успішного оволодіння знаннями з економічного аналізу діяльності підприємства слід мати добру підготовку з економіки підприємства, бухгалтерського обліку.

Завершується вивчення предмета «Економічний аналіз» складання успішного іспиту.

Предмет «Економічний аналіз» входить також до складу письмового комплексного державного іспиту за фахом.

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………..5

Модуль 1 Теоретичні основи економічного аналізу

Тема 1.1 Предмет і види економічного аналізу. Економічний аналіз, як галузь

економічної науки………………………………………………………………..…….7

Тема 1.2 Інформаційна база та організація економічного аналізу……………………...…..10

Тема 1.3 Методи і методичні прийоми економічного аналізу……………………………..11

Лекція 1.3.1 Методи проведення аналізу господарської діяльності………………………..11

Лекція 1.3.2 Економіко-математичні методи аналізу……………………………………....15

Модуль 2 Техніко-економічний аналіз

Тема 2.1 Аналіз виробництва, робіт і послуг………………………………………………17

Лекція 2.1.1 Аналіз попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції…………………...17

Лекція 2.1.2 Аналіз виробництва і якості продукції, робіт і послуг………………………...19

Тема 2.2 Аналіз ресурсозабезпеченості підприємства та оцінки ефективності

використання його ресурсів………………………………………………………....23

Лекція 2.2.1 Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня

підприємства………………………………………………………………………...23

Лекція 2.2.2 Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці…………....29

Лекція 2.2.2.1 Аналіз використання трудових ресурсів……………………………………29

Лекція 2.2.2.2 Аналіз оплати праці…………………………………………………………34

Лекція 2.2.3 Аналіз матеріальних ресурсів та ефективність їх використання……………...36

Тема 2.3 Аналіз витрат на виробництво продукції………………………………………....39

Модуль 3 Фінансово-економічний аналіз

Тема 3.1 Аналіз фінансових результатів і рентабельності……………………...…………..49

Тема 3.2 Аналіз фінансового стану підприємства………………………………..61

Лекція 3.2.1 Аналіз показників фінансового стану підприємства……………....61

Лекція 3.2.2 Аналіз оборотності обігових коштів та зони безпеки

підприємства…………………………………………………………………72

Тема 3.3 Аналіз довгострокових активів підприємства………………………….81

Список літератури…………………………………………………………………..85

Вступ

Сутність та призначення економічного аналізу.

На нинішньому етапі результативність будь-якої підприємницької діяльності залежить від вміння працівників керування, дбайливо готувати та обґрунтовувати свої рішення.

Для цього необхідно попередньо аналізувати стан клерувального процесу або об’єкту, вивчати вплив на нього різноманітних факторів та прогнозувати можливий альтернативний розвиток.

Тому на кожному підприємстві аналіз завжди повинен попередити розробці плану на наступний період.

Економічний аналіз – це наука, метод пізнання окремих сторін економічних явищ.

Призначення економічного аналізу:

  • виявлення внутрішніх можливостей підприємства та зовнішньої середи;

  • розробка заходів щодо виявлення внутрішніх резервів;

  • внесення цих заходів до плану та контролю за їх виконанням.

Роль економічного аналізу на нинішньому етапі розвитку економіки.

В сучасних умовах ринку роль економічного аналізу зростає, бо він забезпечує збір та обробку інформації для виробітку стратегічних і практичних напрямків розвитку підприємства.

В умовах централізованої економіки і директивного планування роль аналізу була обмежена, так як практично усі показники робіт затверджувались вищими організаціями, а аналіз зводиться до зіставлення затверджених показників з фактично досягнутими.

В умовах риску економічний аналіз змінюється і стає основою для розробки програми дій підприємства на перспективу та наступний період.

Крім цього в умовах змінюю чого попиту та пропозиції, дані аналізу використовуються як оперативні індикатори зміни підприємством плану на протязі певного періоду, в зв’язку зі зміною ринку.

Механізм використання економічного аналізу при стратегічному плануванні діяльності підприємства зводиться до можливостей підприємства і зовнішньої середи.

Він включає в себе 3 етапи:

1. Аналіз тенденції розвитку риску.

2. Аналіз внутрішніх можливостей підприємства.

3. Аналіз тенденції розвитку зовнішньої середи. Перший етап включає в себе:

  • аналіз спільних характеристик розвитку ринку, місткість ринку, задоволення попиту, купівельна спроможність;

  • сегментація ринку, тобто орієнтація на певне коло покупців;

  • аналіз товару за декількома критеріями (можлива ціна, стан ринку);

  • тестування нового товару, тобто виготовлення обмеженої кількості товару з метою нагляду з якою швидкістю розходиться товар.

На другому етапі вивчаються внутрішні можливості підприємства. Для цього здійснюють дрібний аналіз різноманітних показників роботи підприємства, який характеризує ефективність роботи підприємства..

На практиці використовується три варіанта розвитку підприємства:

1. Інтенсивне - збільшення обсягу виробництва, шляхом витискання конкурентів, збудження споживача, пошук нових ринків збуту.

2. Інтегральне - тобто підпорядкованість іншому підприємству, яке виготовляє аналогічний або суміжний товар.

3. Диверсифікацій ний - вникання підприємства в інші галузі виробництва.

4. На третьому етапі проводиться аналіз тенденцій розвитку законодавства, інфляції, попиту, купівельної спроможності, вивчаються можливі дії конкурентів.

МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ