Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по Теплотехн ЕТО 2012_рис.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
2 Mб
Скачать

44

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ

Конспект лекцій

з дисципліни „Теплотехніка”

для студентів другого курсу вищих навчальних закладів

І рівня акредитації зі спеціальності 5.05060103

„Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування

і систем теплопостачання”

Розглянуто і затверджено

на засіданні ПЦК

спец. 5.05060103

Протокол № ___ від ______2012 р.

Голова ПЦК____ (Потапова А.О.)

Запоріжжя

2012 р.

Конспект лекцій з дисципліни „Теплотехніка” для студентів другого курсу вищих

навчальних закладів І рівня акредитації зі спеціальності 5.05060103 „Монтаж і

обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання”.

/Укл. А.О. Потапова. – Запоріжжя, 2012 р. – 44 с.

Укладач: Потапова А.О. – викладач спецдисциплін спец. 5.05060103,

викладач-методист

Зміст

Вступ ........................................................................................................................................................ 4

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ……………………………………………………………………………. 5

1.1 Мета і задачі дисципліни. Структурні модулі ………………………………………………….. 5

1.2 Перелік рекомендованої літератури …………………………………………………….............. 5

2 ВИКЛАДЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ……………………………………………... 6

Лекція 1 Вступ ......................................................................................................................................... 6

РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ……………………………………. 6

Тема 1.1 Теплопровідність ................................................................................................. 6

Предмет і задачі теорії теплообміну. Види переносу теплоти. Основні положення

теорії теплообміну. Стислі відомості про механізм процесу теплопровідності.

Закон Фур’є ………………………………………………………………………...……. 6

Лекція 2 Тема 1.2 Конвекційний теплообмін …………………… ……………………...………… 9

Основні положення конвекційного теплообміну. Види конвекції. Тепловіддача поміж

стінкою і рідиною. Закон Ньютона – Ріхмана ……………………………........................ 9

Лекція 3 Тема 1.3 Теплообмін випромінюванням ……………………………...……………….. 12

Природа теплового випромінювання. Основні поняття і визначення. Поглинальна,

відбивна і пропускна здібності тіл ………………………………………………………… 12

Лекція 4 Тема 1.4 Теплопередача ....................................................................................................... 13

Лекція 5 РОЗДІЛ 2 ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА ………………………………………….. . 15

Тема 2.1 Термодинаміка та її метод. Основні параметри стану робочого тіла ........ 15

Технічна термодинаміка, предмет і метод. Поняття «робоче тіло». Основні

параметри стану робочого тіла ……………………………………………………………. 15

Лекція 6 Тема 2.2 Поняття про термодинамічні процеси. Закони ідеального газу.

Суміші ідеальних газів ………………………………………………............... 18

Поняття про термодинамічний процес, термодинамічну систему. Ідеальний та реальні

гази. Закони ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу ………………………….. 18

Лекція 7 Тема 2.3 Теплоємність. Визначення кількості теплоти ……………………………… 21

Поняття про теплоємність, її види. Ізобарна та ізохорна теплоємності. Середня

та істинна теплоємності ……………………………………………………………………. 21

Лекція 8 Тема 2.4 Перший закон термодинаміки. Ентальпія …………………………………. 23

Перший закон термодинаміки, формулювання та аналітичний вираз ………………… 23

Тема 2.5 Термодинамічні процеси …………………………………………….……….. 23

Термодинамічні процеси, їх види. Алгоритм дослідження .........................................…. 23

Лекція 9 Тема 2.6 Другий закон термодинаміки. Ентропія. Тs– діаграма …………….….….. 28

Другий закон термодинаміки, сутність та основні формулювання. Ентропія. Тs

діаграма. Аналітичне дослідження і графічне зображення термодинамічних

процесів в Тs– діаграмі. Цикл Карно в Т – діаграмі ……………………………..………... 28

Лекція 10 Тема 2.7 Реальні гази. Водяна пара ……………………………………………………. 32

Водяна пара. Основні поняття і визначення. Процес пароутворення в Рv – діаграмі.

Таблиці термодинамічних властивостей води і водяної пари. Визначення

термодинамічних параметрів води і водяної пари ……………………... ……………... 32

Лекція 11 Тема 2.8 Вологе повітря …………………………………………………………………. 38

Вологе повітря. Абсолютна і відносна вологості повітря. Характеристики вологого

вологого повітря. Іd– діаграма. Графічне зображення термодинамічних процесів із

вологим повітрям на Іd– діаграмі та їх розрахунок ……………………………….…... 38

Вступ

Мета написання конспекту лекцій з дисципліни „Теплотехніка” для студентів другого курсу спеціальності 5.05060103 „Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання” Запорізького гідроенергетичного коледжу Запорізької державної інженерної академії є надання допомоги з опрацювання теоретичного матеріалу через наявність великої кількості підручників. Конспект лекцій є стислим, але достатнім і повним викладенням матеріалу згідно вимог до знань і вмінь у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) освітньо-професійної програми (ОПП) молодшого спеціаліста – техніка-теплотехніка.

Конспект лекцій є допомогою при підготовці до:

  • практичних і лабораторних занять;

  • семінарських занять;

  • модульних контрольних робіт;

  • комплексної контрольної роботи (ККР);

  • екзамену.