Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Питання до іспиту з фізики.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
128.51 Кб
Скачать

Змістовий модуль 6

Тема 2.3. Геометрична та хвильова оптика. Оптичні методи дослідження

Природа світла. Закони поширення світла. Показник заломлення світла. Елементи геометричної оптики. Хвильова оптика. Інтерференція світла. Когерентність і монохроматичність світлових хвиль. Методи спостереження інтерференції світла. Умови максимумів і мінімумів інтерференційної картини. Використання інтерференції світла. Розрахунок інтерференційної картини від двох когерентних джерел. Інтерференція в тонких плівках.*

Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Прямолінійне розповсюдження світла. Дифракція Фраунгофера для однієї щілини та на дифракційних решітках. Дифракція на просторових решітках. Формула Вульфа-Бреггів. Дисперсія світла *. Поглинання світла *.

Поляризація світла. Природне та поляризоване світло. Закон Малюса. Поляризація світла при відбиванні і заломленні на границі двох діелектриків. 3акон Брюстера. Подвійне променезаломлення. Обертання площини поляризації. Оптично активна речовина.

Оптичні властивості харчових продуктів та сировини. Оптичні методи дослідження властивостей харчових продуктів та сировини (фотометрія, фотокалориметрія, нефелометрія, спектроскопія, рефрактометрія, поляриметрія).

Література: [1] С.193-241, [2] С.173-216, [3.ч.2] С.90-126, [5] С.4-91, [6] С.160-182, 238, 265.

Змістовий модуль 7

Тема 2.4. Квантові властивості світла

Квантові властивості світла. Теплове випромінювання та його характеристики.. Закони Кірхгофа. Віна, Розподіл енергії у спектрі абсолютно чорного тіла. Закон Стефана-Больцмана. Закон зміщення Віна. Квантова гіпотеза і формула Планка. Зовнішній фотоефект і його основні закони. Рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту. Енергія, маса та імпульс фотону. Ефект Комптона. * Корпускулярно-хвильовий дуалізм властивостей світла *. Основи релятивіської механіки. *

Література: [1] С.244-260, [2] С.217-275, [3.ч.2] С.92-120, [5] С.92-122, [6] С.183-193.

Змістовий модуль 8

Тема 2.5. Елементи атомної та ядерної фізики

Хвильові властивості частинок. Формула де-Бройля. Дослідне обґрунтування корпускулярно-хвильового дуалізму властивостей речовини. Співвідношення невизначеностей як прояв корпускулярно-хвильового дуалізму властивостей матерії. Обмеженість механічного детермінізму. Хвильова функція та її статистичний зміст. Рівняння Шредінгера для стаціонарних станів. Частинка в прямокутній потенціальній ямі. Принцип відповідності Бора. Тунельний ефект.

Розвиток уявлень про будову атома. Досліди Резерфорда. Постулати Бора. Поняття про квантову механіку. Атом водню в квантовій механіці. Дослід Штерна і Герлаха. Спін електрона. Принцип Паулі. Розподіл електронів в атомі за станами. Поглинання, спонтанне та вимушене випромінювання світла. Періодична система елементів Менделєєва *. Оптичні квантові генератори (лазери). Поняття про енергетичні рівні молекул*. Спектр молекул.* Рентгеновські промені.* Люменісценція.*

Будова атомного ядра. Ядерні сили. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Елементарні частинки, їх класифікація та основні властивості. Ядерні реакції. Добування радіоактивних ізотопів та їх застосування. Біологічна дія радіоактивних випромінювань.

Спектри випромінювання і поглинання *. Поняття про спектральний аналіз *. Радіоізотопні методи *. Метод ЯМР *.

Література:[1] С.261-306,[2] С.334-376,[3.ч.2] С.186-223, [5] С.123-199, [6] С.194-227.

*– питання, що винесені на самостійне вивчення

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.