Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Питання -Авкс. - Іст. ПДУ-2011

.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.08.2019
Размер:
95.23 Кб
Скачать

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ «Історія політичної думки України»

 1. Витоки політичних ідей в   Україні: загальний огляд політичних ідей у період Київської Русі. 2.Особливості природних і географічних умов розташування східнослав’янських земель та їх вплив на історико-політичну еволюцію у цьому регіоні. 3. Особливості соціокультурного розвитку східних словянських племен до прийняття християнства ( побут, нрави, вірування ). . 4.Геополітична специфіка розташування східнослав’янських земель та впливи сусідніх народів на соціополітичний розвиток східних словянських племен. 5.Основні етапи історико-політичної еволюції сучасних українських земель до утворення Давньоруської держави. 6. Утворення держави Київська Русь та змістовні вектори діяльності перших князів.

7. Розвиток політичних   поглядів у період Київської Русі.

8. Пам’ятки русько-української   письменності періоду Київської Русі і їх зміст.

9. Давньоруські погляди на   державну владу: колективні форми влади і одноосібна влада.

10.”Слово о полку Ігоревім” як джерело політичних ідей. 11. ”Повчання Володимира Мономаха” як історико-політичний документ. 12.”Повість врем’яних літ” : історико-політичний аналіз цього документу. 13.Вплив прийняття християнства на еволюцію давньоруської державності.

 1. Представницькі органи влади   в період Київської Русі.

 2. Місце Галицько-Волинського   князівства в розширенні традицій української державності.

 3. Генезис політичної думки в   Україні в XVI-XVII сторіччях.

 4. Зміст літературної полеміки   богословського характеру ( XVI-XVII сторіччя ).

 5. Трактат „Апокрисис“   Христофора Філалета.

 6. Іван Вишенський і його   погляди.

20.Політичні погляди   С. Оріховського. 21.Феофан Прокопович:політичні ідеї послідовного прибічника абсолютизму.

Розвиток політичної думки в   Києво-Могилянській академії.

 1. Ідеї і практика державності   в козацько-гетьманівський період.

 2. Богдан Хмельницький і його   реформи.

 3. Договір гетьмана   Б. Хмельницького з московським царем Олексієм Михайловичем 1654 р.

 4. Основні ідеї   державно-політичного устрою в Конституції П.Орлика.

 5. Політичні вчення просвітителів   України про особу, суспільство, державу.

 6. Г.С. Сковорода і його   теорія „сродності“.

 7. Основні політичні ідеї   просвітителів Я. Козельського, С. Десницького, В. Каразіна.

 8. Основні напрямки розвитку   політичної думки в Україні першої половини ХІХ ст.

 9. Історичні умови розвитку   політичних поглядів в Україні першої половини ХІХ ст.

 10. Діяльність таємних   товариств і їх роль в розвитку політичної думки в Україні.

 11. Програма декабристів Південного товариства „Руська правда“ і її зміст.

 12. Роль Харківського і   Київського університетів в розвитку і розповсюдженні політичних ідей в   Україні.

 13. Кирило-Мефодіївське   товариство і його програма державно-політичної перебудови суспільства.

 14. М. Костомаров про   майбутнє української державності.

 15. Т.Г. Шевченко про   утвердження соціальної рівності і політичної свободи, громадянського   самоврядування і справедливої законності.

 16. Значення   Кирило-Мефодіївського товариства в політичному житті українського народу.

 17. Розвиток політичної думки в   Україні в другій половині ХІХ ст.

 18. Політичні погляди   В. Антоновича.

 19. М. Драгоманов і його   політичні погляди на майбутнє України.

 20. Права і свободи людини в   творчості М. Драгоманова.

 21. Проблема федерації в   творчості М. Драгоманова.

 22. Принцип децентралізації.   Роль місцевого самоуправління в творчості М. Драгоманова.

 23. Вплив ідей   М. Драгоманова на сучасників і потомків.

 24. Політичні погляди І.Франка, Лесі Українки.

 25. Політичні погляди М.   Грушевського.

 26. Розвиток української   політичної думки в контексті державотворчого досвіду українства на початку ХХ ст.

 27. Розвиток української   зарубіжної політичної думки у першій половині XX сторіччя: загальна характеристика.

 28. Суть народницького напрямку   в становленні національної держави.

 29. Суть консервативного   напряму в становленні національної державності.

 30. Головні політичні ідеї   національно-державницького напрямку

 31. Український націонал-комунізм.        

 32. Український інтегральний націоналізм.

 33. Політичні погляди С.Подолинського.

 34. Консервативні ідеї В.Липинського.

 35. Політичні ідеї С.Томашівського.

 36. Політичні ідеї М.Хвильового.

 37. Політичні ідеї М.Міхновського.

 38. Концепція інтегрального націоналізму Д.Донцова.

 39. Політичні ідеї Івана Дзюби.

.

Література.

 1. Брайчевский М.Ю.   Утверждение христианства на Руси. К., 1988.

 2. Брайчевский М.Ю. Покоріння   Русі. К., 1963.

 3. Брайчевский М.Ю. Походження   Русі. К., 1968.

 4. Бондарь С.В.   Философско-мировоззренческое содержание „Изборника“ 1073 и 1076 годов. К.,   1990.

 5. Громов М.Н., Козлов Н.С.   Русская философская мысль X-XVIII вв. М., 1990.

 6. Горский В.С. Философские   идеи в культуре Киевской Руси. XI- начале ХVII вв. К., 1988.

 7. Замалеев А.Ф. Философская   мысль в средневековой Руси. Л., 1987.

 8. Золотухина Н.М. Развитие   русской средневековой политико-правовой мысли. М., 1985.

 9. Історія України. Курс   лекцій / За ред. С.О. Васильченко, Ю.Г. Федік. – К., 1991.

Т. 1.

 1. Історія філософії на   Україні: У 3-х т. К., 1987. Т.1.

 2. Исаевич Я.Д. Культура   Галицко-Волынской Руси // Вопросы истории. 1973. №1.

 3. Котляр М.Ф. Данило   Галицький. К., 1979.

 4. Кремень В., Табачник Д.,   Ткаченко В. Україна: проблеми самоорганізації. К., 2003, т.1, т.2*.

 5. Кухта Б.Л. З історії   української політичної думки. К., 1994.

 6. Літопис Руський. К., 1987.

 7. Мыслители Киевской Руси.   К., 1987.

 8. Повість врем’яних літ. К.,   1990.

 9. „Слово о полку Игоревом“ и   мировоззрение его эпохи. К., 1990.

 10. Скакун О.Ф. Прогресивна   політико-правова думка на Україні (ІХ ст. – 1917). К., 1990.

 11. Сухов А.Д. Социальной   детерминации и ориентации общественного сознания в Киевской Руси //   Отечественная общественная мысль эпохи Средневековья. К., 1988.

 12. Толочко П.П. Древняя Русь.   Очерки социально-политической истории. К., 1987.

 13. Чижевський Д. Нариси з   історії філософії на Україні. Нью-Йорк, 1991.

 14. Чигринов В., Поліщук І.   Історія політичної думки в Україні. Харків, 2000*

 15. Политология: учебное   пособие/ под ред. М.Сазонова. Харьков: фолио, 2001. глава V

 16. Вишенський І. Твори. К.,   1986.

 17. Гнатенко П.І. Національний   характер: міфи і реальність. К., 1984.

 18. Дзюба Е.Н. Просвещение на   Украине. К., 1987.

 19. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх   роль в розвитку української культури XVI-XVIII ст. К., 1966.

 20. Ісіченко Ю.А.   Києво-Печерський патерик XVII ст. у літературному процесі кінця XVI –   початку XVII ст. на Україні. К., 1987. Т.1.

 21. Костомаров М. Історія   України в життєписах визначніших діячів. Львів., 1918.

 22. Мельник Л.Г. Герої народних   повстань. К., 1990.

 23. Марочкин В.П.   Антифеодальний і визвольний рух на Україні в першій чверті XVII ст. К.,   1989.

 24. Отечественные мыслители   позднего средневековья. К., 1990.

 25. Пашук А.І. Іван Вишенський   – мислитель і борець. Львів., 1990.

 26. Скакун О.Ф. Прогресивна   політико-правова думка на Україні (ІХ ст. – 1917 р.). К., 1990.

 27. Смолій В.А., Гуржій О.Й. Як   і коли почала формуватися українська нація. К., 1991.

 28. Паславський І.В. З історії   розвитку філософської ідеї на Україні в кінці XVI – першій половині XVII   ст. К., 1984.

 29. Полонська-Василенко Н.   Історія України. К., 1992, стор. 373-413.

 30. Хижняк З.И.   Киево-Могилянская академия. К., 1988.

 31. Яременко П.К. Український   письменник-полеміст. Х. Філалет і його Апокрисис. Львів, 1964   

 1. Крип’якевич І.П. Богдан   Хмельницький. Львів, 1990.

 2. Кулишь П.А. Отпадение   Малороссии от Польши (1340-1654): В 3 т. М., 1990.

 3. Кухта Б.Л. Історія   української думки (курс лекцій). Львів, 1991. ч.1.

 4. Липинський В. Україна на   переломі. 1657-1659: Замітки до історії українського державного   будівництва в XVII ст. Відень. 1920.

 5. Мацьків Т. Гетьман Іван   Мазепа в західноєвропейських джерелах (1687-1709). Мюнхен, 1988.   Нью-Йорк-Париж, Торонто, 1960.

 6. Ничик В.М. Феофан   Прокопович. М., 1977.

 7. Ничик В.М. Из истории   отечественной философии / конец XVII – начало XVIII вв. / К., 1978.

 8. Нічик В.М., Литвинов В.Д.,   Стратійя М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – початок   XVII ст.(. К., 1990.

 9. Памятники эпической мысли   на Украине XVII – перв. пол. XVIII вв. К., 1987.

 10. Полонсько-Василенко.   Історія України. К., 1992, стор. 10-106.

 11. Резніченко В. Пилип Орлик   (гетьман-емігрант). К., 1918.

 12. Слюсаренко А.Г., Томенко   М.В. історія української Конституції. – К., 1993.

 13. Смолій В.А. Феномен   українського козацтва в загально-історичному контексті. // Український   історичний журнал. 1991, №51.

 14. Яворницький Д.І. історія   запорозьких козаків. К., 1990. т. 1-2.

 15. Дмитренко в.С. Соціально-політичні   погляди Я.П.Козельського. – К., 1957.

 16. Коган Ю.Я. Просветитель   XVIII в. Я.П.Козельский. – М., 1958.

 17. Кримський С. Феномен   мудрості у творчості Г. Сковороди. // Вісник НАН України. 2002. — №12.

 18. Ерн В. Життя і особа   Григорія Сковороди. // Березіль-1992. — №11-12.

 19. Покровский С.А.   политические и правовые взгляды С.Е.Десницкого. – М., 1955.

 20. Політологія. Харків, 2001.   – Гл. V.

 21. Софронов Л.А. Концепция   человека в сочинениях Г.с.Сковороды.// Славяноведение. – 1998. — №2.

 22. Стадниченко В. Наш перший   розум: (До 280-річчя від дня народження Григорія Сковороди) // Вітчизна. –   2002. — №11-12.

 23. Стратий М.М. Проблемы   натурфилософии в философской мысли Украины XVIII в. К., 1981.

 24. Фізер І. Філософське   поняття самопізнання у Сковороди: Сократа: компаративне дослідження //   Наукові записки. Нпціональний університет „Києво-Могилянська академія“ –   1996. – Т.1 Філософія та релігієзнавство.

 25. Хрідочкін А.В. Життя і   діяльність В.Н. Каразіна // Гуманітарний журнал. – 2000. — №3-4.

 

 1. Грушевский М. Движение   политической и общественной мысли в XIX столетии. СПб, 1907.

 2. Дорошенко Д.М.   Х.Костомаров. Його програма і літературно-наукова діяльність. К., 1920.

 3. Дорошенко Д.М. Нариси   історії України. Львів, 1991.

 4. Избранные   общественно-политические и философские произведения украинских   революционных демократов ХІХ века. М., 1955.

 5. Кирчів Р.ф.   Етнографічно-фольклористична діяльність „Руської трійці“. К., 1990.

 6. Копиленко О.Л.   Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І.Франка в сучасній ідеологічній   боротьбі. К., 1990.

 7. Костомаров М.І. „Закон   божий“ / Книга буття українського народу/ К., 1991.

 8. Марахов Г.И. С верой в   будущее. Революционный демократ Н.И.Гулак. К., 1989.

 9. Марахов Г.И.   социально-политическая борьба на украине в 50 и 60-е гг. ХІХ в. К., 1981.

 10. Общественно-политическое   движение на Украине в 1856-1862 гг. К., 1963.

 11. Пинчук Ю.Л. Исторические   взгляды Н.И. Драгоманова. Критический очерк. К., 1984.

 12. Полонська-Василенко Н.   Історія України. Мюнхен, 1976. Т.2.

 13. Русалка Дністрова.   Документи і матеріали. К., 1989.

 14. Сергіенко Г.Я. Т.Г.   Шевченко і Кирило-Мефодієвське товариство. К., 1983.

 15. Скакун О.Ф. Прогресивна   політико-правова думка на Україні /ІХ ст. – 1917/. К., 1990.

 16. Философская культура   Украины и отечественная общественная мысль ХІХ-ХХ вв. К., 1990.

 17. Чижевский Д. Нариси з   історії філософії на Україні. Нью-Йорк, 1991.

 18. Шевченко Тарас. Біографія /   Відп. ред. П.Кирилюк. К., 1984.

 19. Хижняк З.B.   Киево-Могилянская академия. К., 1988.

 20. Брагінець А. Філософські та   суспільно-політичні погляди Івана Франка. Львів, 1956.

 21. Возняк М. Нариси про світогляд   Івана Франка. Львів, 1955.

 22. Драгоманов М.П. Вибране.   Мій задум скласти очерк історії Цивілізації України. К., 1991.

 23. Іванченко Р.П. Раби Киева   мовчали… До 150-річчя від дня народження М.П.Драгоманова. К., 1991.

 24. Избранные   общественно-политические и философские произведения украинских   революционных демократов ХІХ века. М., 1955.

 25. Кравець М.М. Іван Франко –   історик України. Львів, 1971.

 26. Сокуренко В.Г.   Демократические учения о государстве и праве на Украине во второй половине   ХІХ века. Львів, 1966.

 27. Скакун О.Ф. Иван Франко.   М., 1987.

 28. Скакун О.Ф. Политическая и   правовая мысль на Украине /1861-1917 гг./. Х., 1987.

 29. Скакун О.Ф. М.П.Драгоманов   как политический мыслитель. Х., 1993.

 30. Федченко П.М. Михаил   Драгоманов. К., 1991.

 31. Франко І. Програма   галицьких соціалістів. / Зібр. твори 450 т.к., 1886, т.45.

 32. Пашук А.І. Проблеми   суспільного розвитку в ідеалогії революційного демократизму України.   Львів, 1982.

 33. Философская культура   Украины и отечественная общественная мысль ХІХ-ХХ вв. К., 1990.

 34. Штрихи до наукового   портрету Михаила Драгоманова // Зб. наук. Праць АН України. К., 1991.

 

 1. Вивід прав України. Львів,   1991.

 2. Винниченко В. Відродження   нації. К., 1990. Ч.1-3.

 3. Винниченко В. Заповіт   борцям за визволення. К., 1991.

 4. Дзюба І. Україна і світ //   Україна. Наука і культура. К., 1991.

 5. Донцов Д. За яку революцію.   Львів, 1990.

 6. Донцов Д. Націоналізм.   Лондон, 1966. Ч.1-3.

 7. Донцов Д. Підстави нашої   політики. Ньб-Йорк, 1957.

 8. Дві концепції української   політичної думки. Вячеслав Липинський – Дмитро Донцов. Нью-йорк, 1990.

 9. Грушевський М. Україна і   Росія. Переговори в справі нового ладу / липень-серпень 1917 р./. К.,   1917.

 10. Грушевский М. Освобождение   России и украинский вопрос. СПб., 1907.

 11. Михайло Грушевський –   голова Української Центральної Ради. К., 1917.

 12. Грушевський М. Якої ми хочемо   автономії і федерації. К., 1917.

 13. Грушевський М. Хто такі   українці і чого вони хочуть. К., 1991.

 14. Избранные   общественно-политические и философские произведения украинских   революционных демократов ХІХ века. М., 1955.

 15. Копиленко О.Л. Повернення   М.С. Грушевського. К., 1991.

 16. Копиленко О.Л. „Українська“   ідея М. Грушевського: історія і сучасність. К., 1991.

 17. Корбут С. Симон Петлюра.   Львів, 1941.

 18. Минуле України: відновлені   сторінки. К., 1991.

 19. Потульницький В.А. Історія   української політології. К., 1992.

 20. Проблеми історії   національного руху на України: /до 1917 р./. Тези доповідей. 2 Всеукр.   наук.-теор. конф. К.-Миколаїв, 1992.

 21. Скакун О.Ф. Политическая и   правовая мысль на Украине /1861-1917/. Х., 1987.

 22. Скакун О.Ш. Прогресивна політико-правова   думка на Україні /ІХ ст.-1917 р./. К., 1990.

 23. Слюсаренко А.Г., Томенко   М.В. Історія української конституції. К., 1993.

 24. Українська   суспільно-політична думка в ХХ ст. / Упоряд. Т.Гунчак, С.Сольчаник.   Сучасність. 1983.

 25. Конституция Украины. К., 1996   г.

 26. Грушевський М.С.   Історія України – Русі. XIV-XVI віки – відносини політичні. Київ, Наукова   думка., 1993, с.338-423.

 27. Потульницький В.А. Наукова   діяльність М.С. Грушевського в еміграції (1919-1924 рр.)//   Український історичний журнал. – 1992. — №2.

 28. Пріцак О. Історіософія та   історіографія Михайла Грушевського. – Київ, Кембріж, 1991.

 29. Лащенко Р. Лекція по   історії українського права. – К. Україна. – 1998 – 254 с.

 30. Лащенко Ростислав   (1878-1929) // Енциклопедія українознавства. – Львів, 1994. – т.4   с. 1260.

 31. Липинський В. Народи   поневолені і народи бездержавні // Сучасність. 1992. — №6.

 32. Липинський В. Замітки   до історії українського державного будівництва в ХVII столітті //   Український історичний журнал. – 1992. — №2.

 33. Липинський В.   Історико-політична спадщина та сучасна Україна. – Київ; Філадельфія. —   1994.

 34. Бурлачок В.Ф.   Соціологія політики В.М. Липинського // Соціологічна думка України. –   К. — 1996.

 35. Вільчинський Ю. В ім’я   волі і незалежності української нації (В’ячеслав Липинський) // Слово і   час. – 1992. — №12.

 36. Забаревський М.   В’ячеслав Липинський і його думки про українську націю і державу. –   Відень. – 1925.

 37. Пеленський Я.   В. Липинський – засновник державної школи в українській історіографії   // Український історичний журнал. – 1992. — №2.

 38. Шморгун О. Українська   ідея та українська ідеологія в державо-творчій концепції В’ячеслава   Липинського // Політичні читання. – 1993. — №4.

 39. Томашівський С. Перший   похід Богдана Хмельницького в Галичину: Два місяці української політики   1648 р. Львів: 1914. – 152 с.

 40. Томашівський С. Під   колесами історії: нариси і статті. – Берлін: Вид-во „Українське слово“,   1922. – 103 с.

 41. Буравченков А.   Томашівський Степан (1875-1930) // Малий словник історії України. –   К.: 1997. – с. 390.

 42. Шелухін Сергій Павлович   (1864-1938) // Стрельський Г.В. Українські дипломати доби   національно-державного відродження (1917-1920): Бібліографічний довідник.   – К. 2000. – с.41-42.

 43. Шелухін Сергій Павлович //   Верстюк В. Діячі Української Центральної Ради. Бібліографічний   довідник (В. Верстюк, Т. Осташко.) – К.: 1998. – с.191-193/

 44. Гелей С.Д. Василь   Кучабський і проблеми України на сторінках тижневика „Лита“ (1931-1933   рр.) // Українська періодика: історія і сучасність: Доповіді та   повідомлення п’ятої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, 27-28   листопада 1998 р. – Львів, 1999. – с.551-565.

 45. Гелей С.Д. Українська   народна республіка в оцінках ідеологів українського консерватизму – В.    Липинського та В. Кучабського // Вісник Львівської комерційної   академії. – 1998. – т.2, ч. 2/3 – с.85-99.

 46. Станіслав Дністрянський – світоч   української правової науки: // Матеріали наукової конференції юридичного   інституту ТАНГ, присвяченої річниці дня народження академіка   С. Дністрянського:/ Тернопільська акад. народного господарства.   Тернопіль. – 1999. – 82 с.

 47. Академік Станіслав Дністрянський.   1870-1935. Бібліографія. К.: 1992.

 48. Усенко І.Б. Наукова   спадщина академіка С. Дністрянського. В кн. Правова держава.   вип. 4. – 1996.

 49. Стецюк П.Б. Станіслав   Дністрянський як конституціоналіст. Л.: 1999.

 50. Старосольський В.Я.   (1878-1942) // Стрельський Г.В. Українські дипломати доби   національно-державного відродження (1917-1920 рр.). – к. 2000. –   с.33-34.

 51. Бочковський Ольгерд   Іпполітович (1885-1933) // Українські дипломати доби   національно-державного відродження (1917-1920 рр.): Бібліографічний   довідник. – К., 2000. – с.7.

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.