Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
666.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.12.2018
Размер:
1.1 Mб
Скачать

Раздел II. Оценка технического и организационного уровня

Заполняется комиссией по результатам анализа, выполненного в соответствии с разделом 5 Методических рекомендаций.

Раздел III. Аттестация рабочего места

На основании комплексной оценки рабочее место должно быть отнесено к одному из трех видов условий труда согласно пп. 6.1 и 6.2 Методических рекомендаций.

Для этого берутся по всем учтенным итоговой строкой "КОЛИЧЕСТВО ФАКТОРОВ" степени отклонения параметров факторов производственной среды и трудового процесса (раздел I Карты и сопоставляются с показателями, приведенными в приложении 4Методических рекомендаций. Для аттестации рабочего места с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, а также вредными и тяжелыми условиями труда в расчет принимаются факторы, воздействующие на работника в процессе труда не менее 80 % рабочего времени. При этом выполнение подготовительных, вспомогательных, текущих ремонтных работ, а также работ вне своего рабочего места в целях обеспечения своих трудовых функций не лишает работника права на льготное пенсионное обеспечение.

С вредными условиями труда оцениваются рабочие места при наличии ОВПФ, продолжительность действия которых составляет менее 80% рабочего времени, в этом случае льготное пенсионное обеспечение может производиться за счет средств предприятия.

Раздел V. Льготы и компенсации

Заполняется аттестационной комиссией.

Предложения на подтверждение права на пенсию на льготных условиях определяются только по показателям, приведенным в приложении N 4 Методических рекомендаций, остальные льготы и компенсации - в соответствии с ныне действующими законодательными актами.

Приложение 4. "Показатели факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса для подтверждения права на льготное пенсионное обеспечение".

Пункт 4. Наличие в воздухе рабочей зоны химических веществ остронаправленного действия 1 или 2 класса опасности следует понимать как наличие повышенных концентраций (превышение ПДК).Методические рекомендации по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.

Пункт 1.3. Общие положения Методических рекомендаций - для производств, работ, профессий и должностей, показатели условий труда которых предусмотрены непосредственно в Списках, аттестации рабочих мест проводятся только по этим показателям.

По этим рабочим местам аттестации проводятся в полном объеме, но подтверждение права на льготную пенсию производится по тем показателям, которые предусмотрены Списками, при условии превышения ПДК и ПДУ.

32. Електробезпека. Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини.

Аналіз нещасних випадків в промисловості, котрі супроводжуються тимчасовою втратою працездатності потерпілими свідчить про те, що кількість травм, викликаних дією електрики, порівняно невелика і складає 0,5—1% від загальної кількості нещасних випадків, що трапляються в промисловості. Проте слід зауважити, що з загальної кількості нещасних випадків зі смертельним наслідком на виробництві 20—40% трапляється

внаслідок ураження електрострумом, що більше, ніж внаслідок дії інших причин, причому близько 80% смертельних уражень електричним струмом відбувається в електроустановках напругою до 1000 В. Ця обставина зумовлена значною поширеністю таких електроустановок і тим, що 'їх обслуговують практично всі особи, що працюють в промисловості, а електроустановки напругою понад 1000 В обслуговуються малочисельним колом висококваліфікованого персоналу.

Електротравма — це травма, викликана дією електричного струму або електричної дуги. Електротравми поділяються на два види: електротравми, котрі виникають при проходженні струму через тіло людини, і електротравми, поява котрих не пов'язана з проходженням струму через тіло людини. Ураження людини в другому випадку пов'язується з опіками, засліпленням електричною дугою, падінням, а відтак — суттєвими механічними ушкодженнями. Існує також поняття „електротравматизм". Електротравматизм — це явище, котре характеризується сукупністю електротравм, котрі виникають та повторюються в аналогічних виробничих, побутових умовах та ситуаціях. Осередок, джерело електротравматизму — та чи інша тимчасова або навіть постійна ситуація при експлуатації електроустановок, коли мають місце аналогічні випадки ураження людини струмом.

Проходячи через тіло людини, електричний струм справляє термічну, електричну та механічну (динамічну) дію. Ці фізико-хімічні процеси притаманні живій та неживій матерії. Одночасно електричний струм здійснює і біологічну дію, котра є специфічним процесом, властивим лише живій тканині.

Термічна дія струму проявляється через опіки окремих ділянок тіла, нагрівання до високої температури кровоносних судин, нервів, серця, мозку та інших органів, котрі знаходяться на шляху струму, що викликає в них суттєві функціональні розлади.

Електролітична дія струму характеризується розкладом органічної рідини, в тому числі і крові, що супроводжується значними порушеннями їх фізико-хімічного складу.

Механічна (динамічна) дія — це розшарування, розриви та інші подібні ушкодження тканин організму, в тому числі м'язової тканини, стінок кровоносних судин, судин легеневої тканини внаслідок

електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари від перегрітої струмом тканинної рідини та крові.

Біологічна дія струму проявляється через подразнення та збудження живих тканин організму, а також через порушення внутрішніх біологічних процесів, що відбуваються в організмі і котрі тісно пов'язані з його життєвими функціями.