Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MYeTODIChYeSKIYe_UKAZANIYa_KURSOV_Ye.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.12.2018
Размер:
169.98 Кб
Скачать

23

Міністерство освіти і науки України

КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Методичні вказівки

до виконання курсових робіт студентами

по спеціальності

«Маркетинг»

Сімферополь, 2009 р.

ЗМІСТ

 1. Загальні|спільні| вимоги до курсових робіт..........................................…..3

  1. Етапи виконання курсової роботи..............................................3

  2. Структура і зміст|вміст| курсової роботи..............…………………...4

  3. Вказівки по оформленню роботи...............................................7

  4. Критерії оцінки курсової роботи...............................................10

 2. Тематика курсових робіт ................................................................11

 3. Рекомендована література .............................................................14

Додатки|застосування|....................................................................................................19

1. Загальні|спільні| вимоги до курсових робіт

Курсова робота по маркетингу – це самостійне наукове дослідження студента, котре виповнюється по актуальній темі в сфері маркетингу під керівництвом викладача.

Курсова робота повинна містити|відбивати|:

- сучасну постановку досліджуваної проблеми і можливі шляхи|колії| її рішення|розв'язання| в період переходу економіки України до ринкових стосунків;

- науковий аспект даної проблеми, тобто проаналізувати ступінь|міру| вивченості даної теми, оцінити існуючі методики її рішення|розв'язання|, по можливості дати рекомендації або виявити напрямки|направлення| пошуку цього рішення|розв'язання|;

- прикладний аспект, тобто використовувати при написанні роботи конкретні матеріали базового підприємства (організації), або на основі звітних даних скласти типове завдання|задачу|, що імітує реальну господарську ситуацію з використанням ПК;

- правовий аспект, тобто врахувати існуючу нормативну і законодавчу базу з даної проблеми;

- самостійність думок, тобто дати власну оцінку проблемі, що вивчається, запропонувати можливі варіанти її рішення|розв'язання|, зробити самостійні, науково і практично обґрунтовані виводи|висновки| і пропозиції|речення|.

Курсова робота має бути виконана і представлена|уявляти| на кафедру в строк, передбачений графіком учбового процесу.

Курсова робота, яка не відповідає| вимогам по змісту|створінню| і оформленню, затвердженому плану, не містить|утримує| матеріалів конкретного дослідження, обґрунтованих пропозицій|речень| - до захисту не допускається.

  1. Етапи виконання курсової роботи

Процес виконання, оформлення і захисту курсових робіт складається з декількох взаємозв'язаних етапів:

 1. Вибір теми курсової роботи відповідно до потреб підприємств і організацій.

 2. Робота із|із| спеціальною економічною літературою, інструктивними і методичними матеріалами, нормативними актами по вибраній темі курсової роботи.

 3. Вивчення питань вибраної теми, збирання вихідних матеріалів, статистичних даних.

 4. Підготовка плану курсової роботи. План складається студентом самостійно, узгоджується з|із| науковим керівником, і при необхідності, вносяться корективи.

 5. Виконання курсових робіт відповідно до плану і календарного графіку.

Вказані етапи не обмежують студента жорсткою послідовністю їх виконання. Окремі етапи можуть виконуватись паралельно. Кожен етап по виконанню курсової роботи підрозділяється на ряд|лаву| самостійних пунктів.

1.1.1. На підставі розробленого і затвердженого кафедрою маркетингу переліку тем курсових робіт студент самостійно з урахуванням|з врахуванням| своїх наукових інтересів вибирає тему курсової роботи і наукового курівника.

Обрана тема курсової роботи закріплюється за студентом на підставі його письмової заявці й затверджується на засіданні кафедри.

1.1.2. Виконанню курсової роботи передує вивчення спеціальної літератури, що є|наявний| по даній темі, інструктивно -| нормативного матеріалу.

Студент самостійно складає список літератури, який потім погоджує|узгоджує| з|із| науковим керівником. Керівник надає методичну допомогу в підборі літератури, оскільки|тому що| список літератури в процесі роботи над нею може уточнюватись, доповнюватись і змінюватись.

Методика роботи над літературними джерелами включає бібліографічний пошук літератури, її вивчення, фіксацію вихідних даних і їх використання в процесі виконання курсової роботи. Робота з|із| літературними джерелами ведеться на всіх стадіях виконання курсової роботи. Наприклад, при виборі теми вивчення публікацій сприяє конкретизації теми, визначенню об'єкту і предмету пізнання, методичного забезпечення роботи.

1.1.3. На базі обраного підприємства або організації студент вивчає питання вибраної теми, її актуальність для підприємства, збирає, вивчає і узагальнює практичний матеріал по темі роботи. У цих цілях він використовує відкриту|відчиняти| бухгалтерську і статистичну звітність, документи планового і фінансового відділів, відділу маркетингу, праці і заробітної плати, матеріально-технічного забезпечення, збуту і інших відділів і служб підприємства.

Обсяг інформації має бути достатній для того, щоб дати загальну|спільну| економічну характеристику об'єкту, що вивчається. Зміст|вміст| і повнота вихідних даних визначаються студентами спільно з|із| його науковим керівником. У всіх випадках збір|збирання| і обробка матеріалу мають бути спрямовані на виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства.

1.1.4. Курсова робота пишеться згідно плану, який розробляється студентом та узгоджується з науковим керівником.

План роботи передбачає вступ, основну частину|частку|, висновок|укладення| (висновки і пропозиції|речення|). Основна частина|частка| складається з розділів і параграфів, які повинні мати змістовні заголовки і цілком розкривати зміст|вміст| роботи.

Докладніше про зміст|вміст| робіт буде вказане нижче.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]