Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практика програма (мет) 5 курс 2007.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
250.88 Кб
Скачать

Міністерство аграрної політики України

Луганський національний аграрний університет

Факультет ветеринарної медицини

Затверджую

Проректор з навчальної

роботи

__________В.П. Матвєєв

"_____"_________2006р.

Робоча програма

виробничої практики для студентів з спеціальності 7.130.501

"Ветеринарна медицина"

Розглянута:

Вченою радою факультету

ветеринарної медицини

протокол № 4 від 7 листопада 2006р

_____________А.Ф Руденко

Методичною комісією

факультету ветеринарної медицини

протокол № 4 від 7 листопада 2006р

_____________А.Ф Руденко

Луганськ

2007

УДК 619:378.1.144/146(076)

Робоча програма розроблена Шарандаком В.І., Акуловим С.О., Бондаренко О.В., Іздепським В.Й., Мамаєвою Л.М., Пащенко О.В., Ракітіним О.М., Руденко А.Ф.

Матеріали до друку підготував зав. кафедрою анатомії і ветеринарного акушерства, доцент Шарандак В.І.

Відповідальний за випуск декан факультету ветеринарної медицини, доцент Руденко А.Ф.

Комп’ютерну верстку виконав асистент кафедри анатомії і ветеринарного акушерства Ракітін О.М.

Робоча програма виробничої практики для студентів з спеціальності 7.130.501 "Ветеринарна медицина" / Луганський національний аграрний університет; автори: Шарандак В.І., Акулов С.О., Бондаренко О.В., Іздепський В.Й., Мамаєва Л.М., Пащенко О.В., Ракітін О.М., Руденко А.Ф., - Луганськ, 2007. - 24с.

Викладені матеріали допоможуть студентам в період переддипломної практики безпосередньо підготувати себе до самостійної роботи на посадах, набути досвіду організаційної, виховної роботи в колективі, уміти працювати з фактичним матеріалом виробничої діяльності підприємства і використовувати його для виконання кваліфікаційного завдання.

Криза, що нині охопила аграрну галузь України – явище тимчасове але настане час, коли кожен мешканець нашої держави зрозуміє, що сільськогосподарські тварини і птиця не забава, а джерело добробуту народу і багатства країни. Крім потрібної і цінної продукції, без якої не можливо забезпечити повноцінне харчування людей, тваринництво використовує продукцію рослинницької галузі, повертає їй органічні добрива, завдяки яким відновлюється плодючість землі. Саме в цьому полягає нерозривний зв’язок цих основних галузей сільськогосподарського виробництва.

Незалежно від форм власності на основні засоби виробництва, які вже існують і складається в агропромисловому комплексі, фахівець тваринницької галузі, а саме лікар ветеринарної медицини повинен досконало розуміти та володіти практичними навичками утримання, годівлі, відтворення тварин, технології виробництва конкретних видів тваринницької продукції і особливо діагностики, лікування і профілактики різних захворювань.

Робоча програма виробничої практики для студентів з спеціальності 7.130.501 "Ветеринарна медицина" складена згідно з Законом України "Про вищу освіту", "Положення про практику студентів вищих навчальних закладів України", затверджене наказом Міністра освіти і науки України № 93 від 8.04.1993 року; "Галузевим стандартом вищої освіти України"; Освітньо –кваліфікаційною характеристикою; Освітньо-професійною програмою; Засобами діагностики якості вищої освіти; Закону України "Про ветеринарну медицину" прийнятого верховною радою 25 червня 1992 року та поправками від 5 грудня 1996 року, а також положення про проведення практик студентів Луганського національного аграрного університету від 3 січня 2004 року.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.