Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursova_robota.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
30.11.2018
Размер:
125.91 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМИЯ»

Юридичний коледж

Реєстраційний номер №_____

Дата _____________________

Кафедра конституційного права

Курсова робота

Конституційно-правовий статус правоохоронних органів україни

Студента

денної форми навчання

Кедик Василя Петровича

Керівник ______________

_______________________

Робота захищена «___» ________________ 2011 року з оцінкою «_____»

Одеса - 2011

План:

ВСТУП…………………………………………………………………………………

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………………………………………………………

1.1. Поняття правоохоронної діяльності………………………………………………

1.2. Поняття та види правоохоронних органів, їх функції…………………………...

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ…………………………...………………………...

2.1. Органи прокуратури………………………………………………………………..

2.2. Органи внутрішніх справ…………………………………………………………..

2.3. Органи служби безпеки……………………………………………………………

2.4. Органи державної податкової служби…………………………………………….

ВИСНОВОК……………………………………………………………………………..

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………....

ВСТУП

Для визначення діяльності правоохоронних органів не досить одного розуміння їх функцій, треба повністю проникнути у систему цих органів, зрозуміти якими правами та обов’язками наділені ці органи, для реалізації своїх завдань. У науці існує термін який відповідає дійсності, який збирає у купу права та обов’язки правоохоронних органів, це - правовий статус. Під правовим статус розуміється - сукупність різних прав і обов'язків суб'єктів, закріплених нормами всіх галузей права. А під конституційним статусом правоохоронних органів розуміється - основні права і обов'язки органів, закріплені в Конституції України. Конституційний статус включає невелику, але найбільш важливу частину всіх прав і обов’язків. Наразі в Украйні існує чотири гілки органів які мають найширші права та обов’язки з понад усіх, у рамках правоохоронних органів. Це - органи прокуратура, служби безпеки, внутрішніх справ та державної податкової служби.

Обов’язком органів прокуратури в Україні є нагляд за додержанням законів в Україні, для цього він наділений певними правами та повноваженнями. Повноваження прокурорів, організація, засади та порядок діяльності прокуратури визначаються Конституцією України, цим Законом, іншими законодавчими актами. Органи прокуратури у встановленому порядку в межах своєї компетенції вирішують питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права, а також укладених Україною міждержавних договорів.

Обов’язком органів служби безпеки є забезпечення державної безпеки України, правовою основою для виконання обов’язку становлять Конституція України (254к/96-ВР), цей Закон та інші акти законодавства України, відповідні міжнародні правові акти, визнані Україною.

Обов’язком органів внутрішніх справ є забезпечення правопорядку, громадської безпеки, цивільного захисту населення, охорони державного кордону та контролю за окремими сферами соціальної організації суспільства, правовою основою їх виконання становлять. Конституція України, цей Закон та інші закони України, рішення та висновки Конституційного Суду України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, акти органів місцевого самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, а також нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх справ України.

Обов’язки державної податкової служби є найважливішою складовою її правового статусу. В процесі нормотворчої діяльності саме з їх закріплення розпочинається формування даної юридичної конструкції. Це пояснюється тим, що обов’язки державної податкової служби є первинними щодо прав, останні спрямовані на забезпечення їх реалізації. Але, на жаль, зазначена теза не знаходить повної підтримки у законодавця, який досить часто в законодавчих актах розділ про обов’язки відповідних суб’єктів права не формулює. Такий стан речей викликає справедливе нерозуміння у науковців, які здійснюють дослідження елементів правового статусу різних державних, у тому числі і державної податкової служби України. Поряд з обов’язками державна податкова служба має і відповідні права, за допомогою яких, власне, і здійснюється виконання покладених на неї обов’язків. Права податкової служби, як вже було зазначено, становлять елемент її компетенції, яка виражає юридичні можливості, ті юридичні засоби, якими наділений орган для здійснення своєї діяльності, і тим самим має важливе значення для конкретного визначення його правового положення у державному апараті. І хоча між загальним правом і обов’язком органу здійснювати те чи інше завдання і його конкретними владними повноваженнями існує тісний зв’язок, але разом з тим, кожен з цих елементів компетенції зберігає самостійність. У зв’язку з цим доцільними уявляються слова Д. Д. Цабрії, що наявність конкретних державно-владних повноважень є обов’язковою ознакою органу державного управління. Саме в цьому елементі статусу визначаються ті реальні юридичні засоби, якими володіє орган для виконання своїх функцій по відношенню до відповідних «предметів відання».

Якщо в основному охарактеризувати усі чотири гілки правоохоронних органів, то вони спрямовані на додержання правопорядку, захисту прав громадян, та посягань на них, захисту держави України від всебічних посягань.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]