Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KURS_LEKTs_J_2012_ch_1.doc
Скачиваний:
71
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.87 Mб
Скачать

411

Мвс україни

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Курс лекцій

з кримінального процесу за новим

Кримінальним процесуальним кодексом України

(загальна частина)

Київ 2012

УДК 343.13

ББК Х629.3

Авторський колектив:

В.В. Рожнова, кандидат юридичних наук, доцент (тема 1 – у співавторстві з кандидатом юридичних наук, доцентом Д.О. Савицьким);

Я.Ю. Конюшенко, кандидат юридичних наук (теми 2, 6);

І.В. Чурікова, кандидат юридичних наук (тема 3);

О.Є. Омельченко, кандидат юридичних наук, доцент (тема 4 – у співавторстві з кандидатом юридичних наук, доцентом Д.П. Письменним);

М.Я. Никоненко, кандидат юридичних наук (тема 5);

К.Г. Горелкіна, кандидат юридичних наук (теми 7);

О.Ю. Хабло, кандидат юридичних наук (тема 8);

О.Г. Яновська, доктор юридичних наук, доцент (передмова).

Рецензенти:

Є.Д. Лук’янчиков, доктор юридичних наук, професор, Національний технічний університет України «КПІ», професор кафедри інформаційного та підприємницького права

М.А. Погорецький, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Національний університет імені Т.Г. Шевченка, завідувач кафедри правосуддя

ЗМІСТ

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон

Тема 3. Засади кримінального процесу

Тема 4. Суб’єкти кримінального процесу

Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі

Тема 6. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі

Тема 7. Процесуальні строки і витрати

Тема 8. Заходи забезпечення кримінального провадження

Тематичний план:

№ з/п

Назва теми

Нормативний обсяг годин

з них

Всього годин з викладачем

з них

Самостійна та індивідуальна робота

з них

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Індивідуальна робота

Самостійна робота

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.

Поняття, суть і завдання кримінального процесу

12

8

2

4

2

4

2

2

2.

Кримінальний процесуальний закон

10

6

2

2

2

4

2

2

3.

Засади кримінального процесу

18

10

2

4

4

8

4

4

4.

Суб’єкти кримінального процесу

20

12

4

4

4

8

4

4

5.

Докази і доказування у кримінальному процесі

22

14

4

6

4

8

4

4

6.

Відшкодування шкоди у кримінальному процесі

12

6

2

2

2

6

2

4

7.

Процесуальні строки і витрати

14

6

2

2

2

8

4

4

8.

Заходи забезпечення кримінального провадження

18

10

4

4

2

8

4

4

Всього годин:

126

72

22

28

22

54

26

28

Передмова

Суспільство зацікавлено в захищеності прав та законних інтересів будь-якої особи, залученої до сфери дії кримінальної юстиції, від незаконного, необґрунтованого обвинувачення, засудження, обмеження її прав та свобод. Адже Конституція України проголошує життя і здоров’я людини, її честь та гідність, недоторканність та безпеку найвищою соціальною цінністю. Гарантованість прав та свобод людини визнано змістом та спрямованістю діяльності держави. Тож у нормативному акті, що має найвищу юридичну силу, визнана гуманістична спрямованість існування та функціонування як держави в цілому, так і її окремих інститутів. З огляду на це, реалізація правової реформи в Україні, як один із найважливіших аспектів державної політики повинна нерозривно поєднуватись із метою подальшої гуманізації системи правоохоронних та судових органів.

Система кримінального правосуддя повинна бути ефективною не тільки тому, що від неї залежить законне, обґрунтоване та справедливе вирішення кримінальних справ, а й тому, що саме від цієї системи залежить захист ідеалів та свобод людини, демократії, законності та справедливості, побудова правової держави та громадянського суспільства. Саме тому найважливішим результатом правової реформи в Україні має бути становлення змагальної судової системи, характерної саме для правової держави з її розвинутими суспільними інститутами захисту прав людини. Однією з головних передумов становлення змагальної системи кримінального судочинства в Україні повинен стати процес гармонізації вітчизняного та європейського законодавства в цілому та кримінально-правових систем зокрема.

Процес реформування кримінального процесуального законодавства в Україні тривав майже двадцять років. 13 квітня 2012 р. Верховною Радою України був прийнятий новий Кримінальний процесуальний кодекс України, що і обумовило необхідність створення оновленого курсу з кримінального процесу.

Запропонований конспект лекцій за новим кримінальним процесуальним кодексом України складений відповідно до тематичного плану дисципліни «Кримінальний процес», передбаченої навчальними планами Національної академії внутрішніх справ.

Матеріали представленого конспекту лекцій охоплюють основні теми загальної частин, що передбачені тематичним планом дисципліни. Загальна частина вивчає положення, що розкривають наступні поняття та правові інститути в кримінальному процесі: поняття, суть і завдання кримінального процесу; поняття та джерела кримінального процесуального права, правила чинності кримінального процесуального закону; засади кримінального процесу; суб’єкти кримінального процесу; докази та доказування в кримінальному процесі; відшкодування шкоди у кримінальному процесі; процесуальні строки і витрати; заходи забезпечення кримінального провадження.

Метою цього видання є надання допомоги у вивченні дисципліни кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України як курсантами, слухачами та студентами вищих навчальних закладів та факультетів юридичного профілю, так і практичними працівниками судових, правоохоронних органів та адвокатури.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]