Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ARMATURA.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
24.11.2018
Размер:
1.21 Mб
Скачать

33

Міністерство освіти і науки України

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра процесів і апаратів в технології будівельних матеріалів

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних робіт з курсу

«АРМАТУРА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»

для студентів будівельно-технологічного ІНСТИТУТУ

напрям 6.060101 – будівництво

спеціальний вид діяльності -

«Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

Одеса -2010

«Затверджено» Радою будівельно - технологічного інституту одаба, протокол №10 від 24 червня 2010 року удк 666.982.24/.693.554(073)

Методичні вказівки обговорені та рекомендовані до друку на засіданні кафедри процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів, протокол №11 від 7 червня 2010 р. та методичної комісії СТІ, протокол №8 від 14 червня 2010 р.

Склали: Коваль С.В., д.т.н., професор кафедри ПАТБМ ОДАБА

Поляков Д.М. асистент

Рецензенти: Вировий В.М., д.т.н., професор, завідувач кафедри ВБК

ОДАБА

Бабаєвська Т.В., к.т.н., завідувач сертифікованої будівельної

лабораторії ВАТ „Будіндустрія” (Запоріжжя)

Данні методичні вказівки відображають основні розділи робочих програм спеціалізованого курсу „Арматура для залізобетонних конструкцій” для студентів очної та заочної форми навчання спеціальності 6.060101 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Вони включають методики практичних занять відповідно до норм часу та мінімуму обов'язкових вимог до підготовки. Метою виконання методичних вказівок є систематизація матеріалу й придбання поглиблених знань в окремих питаннях курсу, одержання навичок роботи з літературою, аналіз та оформлення матеріалу.

Відповідальний за випуск:

зав. кафедри ПАТБМ д.т.н., проф.

О.С.Шинкевич

ЗМІСТ

Стор.

ПЕРЕДМОВА……………………………...………...................................................4

Практична робота №1

ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ АРМАТУРНОЇ СТАЛІ...............................5

Практична робота №2

РІЗАННЯ ПРУТКОВОЇ АРМАТУРИ ПРИВОДНИМИ ВЕРСТАТАМИ..........9

Практична робота №3

КОНТАКТНО-ТОЧКОВЕ ЗВАРЮВАННЯ……………………………………13

Практична робота №4

КОНТАКТНО-СТИКОВЕ ЗВАРЮВАННЯ АРМАТУРИ…………………….20

Практична робота №5

ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНИЙ СПОСІБ НАТЯГАННЯ АРМАТУРИ………………24

Практична робота №6

МЕХАНІЧНИЙ СПОСІБ НАПРУЖЕННЯ АРМАТУРИ……………………..37

Практична робота №7

ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕХАНІЧНИЙ МЕТОД НАТЯГАННЯ АРМАТУРИ…...45

Практична робота №8

КОНТРОЛЬ НАТЯГУ АРМАТУРИ……………………………………………51

ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………....58

Передмова

Важливим видом діяльності будівельника-технолога є проектування на науковій основі сучасних методів виконання арматурних робіт при виготовленні залізобетонних звичайних і попередньо напружених конструкцій.

Арматурні вироби – це основні елементи залізобетонних конструкцій, які застосовуються у промисловому і цивільному будівництві. Основною умовою для підвищення ефективності виробництва таких конструкцій є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати проблеми, пов’язані з розвитком і вдосконаленням технології виробництва арматурних виробів.

Арматура (в першу чергу, попередньо напружена) використається для підвищення опору конструкцій згинаючим навантаженням. Арматурні стрижні для армування залізобетонних конструкцій виготовляють із вуглецевих і низьколегованих сталей. Вимоги до арматурного прокату встановлюються відповідно до ДСТУ З760-98, реалізація якого спрямована на впровадження в Україні стандартів на рівні європейських норм. Одночасно допускається дія ГОСТ 14098-91 на арматурний прокат. Для кожного класу гарячокатаної арматури встановлені певні марки сталей: гладенька: клас A240 (АI); періодичного профілю (рифлена): класи А300 (AІІ), А400 (А-III), А600 (A-IV), A800 (A-V), A1000 (A-VI). Термічно зміцнена арматура - класи Ат400, Ат500, Ат600, Ат800, Ат1000, Ат1200.

Курс «Арматура для залізобетонних конструкцій», для якого призначено дані методичні вказівки, розпочинає цикл профілюючих технологічних дисциплін з підготовки бакалаврів за професійним спрямуванням «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Зміст його ґрунтується на знаннях, набутих студентами при вивченні курсів «Будівельне матеріалознавство», а також курсів, що викладаються паралельно: «Металознавство і зварювання», «Процеси і апарати у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Він є базовим для вивчення таких дисциплін, як «Технологічні процеси виробництва бетонних та залізобетонних виробів», «Технологічні лінії виробництва бетонних та залізобетонних виробів», «Проектування та реконструкція підприємств будівельної індустрії».

В даних методичних вказівках систематизовано положення, пов’язані із проектуванням технологічних процесів виготовлення арматурних виробів. Методичні вказівки складаються із восьми практичних занять, що охоплюють основні частини лекційного курсу.

Методичні вказівки рекомендовано студентам, що навчаються за професійним спрямуванням «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної і заочної форм навчання, в тому числі під час дипломного проектування. Вони також можуть бути корисні для фахівців, що працюють у будівельній галузі.

Розробка методичних вказівок базується на наступних матеріалах:

  1. Безусяк О.В., Лушнікова Н.В. Арматура для залізобетонних конструкцій: навчальний посібник /під ред. Л.Й.Дворкіна. –Рівне: НУВГП, 2010. -156 с.

  2. Технологія виробництва арматурних елементів і виробів для залізобетонних конструкцій: Навчальний посібник / М.М. Зайченко, С.М. Толчин, В.І. Братчун, А.Г. Доля. – Макіївка: ДонДАБА, 2001. – 93 с.

  3. Коваль.С.В. Арматура железобетонных конструкций: электронный конспект лекций. Каф.ПАТСМ ОГАСА, 2010, 92 с. (сайт кафедры ПАТСМ)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]