Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОТ Методические указания.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
994.82 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ

«БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ»

У ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ (РОБОТАХ)

для студентів усіх форм навчання

інституту “Комп’ютерних інформаційних технологій”

ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою "Охорони праці".

Протокол №14 від 05.06.03 р.

Харків 2003

Методичні вказівки до виконання розділу "Безпека життя і діяльності людини" у дипломних проектах (роботах) для студентів усіх форм навчання інституту “Комп’ютерних інформаційних технологій” /Упоряд.: В.А.Айвазов, Н.Л.Березуцька, Б.В.Дзюндзюк, А.В.Мамонтов, Т.Є.Стиценко– Харків: ХНУРЕ, 2003. — с.

Упорядники: В.А.Айвазов,

Н.Л.Березуцька,

Б.В.Дзюндзюк,

А.В.Мамонтов,

Т.Є.Стиценко.

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………….

1 Мета розділу «Безпека життя і діяльності людини» у дипломних

проектах ………………………………………….....................……...

2 Вимоги до змісту розділу «Безпека життя і діяльності людини» у

дипломних проектах (роботах)………………………………………

3 Структура та зміст розділу «Безпека життя і діяльності

людини» ………………………………............…........................……

3.1. Аналіз умов праці...............................................................………………

3.2 Техніка безпеки ...............................................................………......…...

3.3 Виробнича санітарія та гігієна праці ......................................…........

3.4 Пожежна профілактика .........................................................……......….

3.5 Рекомендації до виконання інженерних розрахунків ...................……

Додаток А “Вхідні дані щодо виконання розділу “Безпека життя і

діяльності людини” у дипломному проєкті (роботі)”……………..

Додаток Б “Довідкові матеріали та рекомендації до виконання

інженерних розрахунків у розділі “Безпека життя і діяльності

людини””……………………………………………………………...

Додаток В “Карта оцінки виробничого середовища і трудового процесу”..

Додаток Г “Гігієнічна класифікація умов праці за показниками

шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища,

важкості та напруженості трудового процесу”…………………….

Додаток Д ……………………………………………………………………...

Додаток Е “Методика прогнозування і оцінки інженерної обстановки.”….

Список рекомендованої літератури .................................................…..…….

3

ВСТУП

Згідно з Концепцією освіти з напряму “Безпека життя і діяльності людини”, затвердженою Міністерством освіти і науки України в 2001р. характерною рисою сучасного періоду розвитку суспільства є зміна домінуючих видів людської діяльності. При цьому на безпеку як базисну потребу людини наголошено в Концепції ООН про “сталий людський розвиток”.

Враховуючи, що нещодавно Україна заявила про підтримку Концепції ООН, де пріоритет віддається розвитку безпеки кожної людини, а також виходячи з незадовільного стану безпеки громадян нашої держави, якісна розробка питань забезпечення безпеки життя та діяльності людини (БЖДЛ) з метою запобігання виникнення ризику життя і здоров’ю людей має бути повною мірою реалізована у дипломному проектуванні, виходячи з основних складових БЖДЛ (Безпека життєдіяльності, Екологія, Охорона праці в галузі, Цивільна оборона).

Крім того, треба обовязково враховувати вимоги ГОСТ 34.602-89. “Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы”, який передбачає:

  • “п.2.6.1.5. В требования безопасности включают требования по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических систем (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустичес-ких полей, акустических шумов и т.п.), по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок.”;

  • “п. 2.6.1.6. В требования по эргономике и технической эстетике включают показатели автоматизированной системы, задающие необходимое количество взаимодействия человека с машиной и комфортность условий работы персонала.”;

  • “п. 2.6.1.8. В требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению включают: …

  1. предварительные требования к допустимым площадям для размещения персонала и технических средств системы, к параметрам сетей энергоснабжения и т.п.;

  2. требования по количеству, квалификации обслуживающего персонала и режимам его работы.”

Таким чином, технічна сторона дипломного проекту (роботи) має бути органічно пов’язана в розділі “Безпека життя і діяльності людини” з прогресивними заходами та засобами забезпечення БЖДЛ.

При виконанні розділу “Безпека життя і діяльності людини” в диплом-них проектах (роботах) студент повинен залучити знання і навички, які були отримані при вивченні нормативних дисциплін “Основи екології”, “Безпека

4

життєдіяльності”, “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”, “Цивіль

на оборона” і тим продемонструвати готовність до повноцінного життя з активною участю в забезпеченні рівня безпеки, що залежить від оточуючого середовища (екологія, виробництво), державної системи підтримки безпеки людини (цивільна оборона, охорона праці), індивідуальної захищеності (психофізіологічний стан, індивідуальні засоби захисту).

При виконанні розділу “Безпека життя і діяльності людини” студент повинен використовувати матеріали щодо організації безпечного трудового процесу на робочих місцях і в робочих зонах користувачів комп’ютерних та інформаційних технологій, які були вивчені і підготовлені ним під час проходження переддипломної практики.

При виконанні комплексних дипломних проектів (робіт) зміст розділу “Безпека життя і діяльності людини” має бути оригінальним у кожному проекті (роботі), при цьому не допускається текстуального збігу в матеріалах загального призначення.

1 Мета розділу "безпека життя і діяльності людини” у дипломних проектах (роботах)

Враховуючи, що законодавством України проголошено пріоритет життя і здоров’я людини, метою розділу “Безпека життя і діяльності людини” є створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях та в робочих зонах користувачів комп'ютерних та інформаційних технологій при розробці або експлуатації продукту проектування шляхом розробки питань охорони праці навколишнього середовища та цивільної оборони.

Досягається це глибоким опрацюванням питань техніки безпеки, виробничої санітарії та ергономіки, органічно пов'язаних з темою проекту (роботи), а також забезпечення пожежної безпеки, цивільної оборони та екології.

Робота над розділом вимагає від студента вміння вирішувати конкрет-ні технічні та організаційні задачі забезпечення безпечних умов праці та дозволяє, завдяки цьому, завершити інженерну підготовку з питань безпеки життя і діяльності людини.

5

2 Вимоги до змісту розділу "безпека життя і

ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ" У ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ

(РОБОТАХ)

Розділ є складовою частиною дипломного проекту (роботи), тому його зміст має бути узгоджений з темою відповідати темі проекту (роботи) та враховувати вимоги з БЖДЛ, спрямовані на те, щоб заходи та засоби, що розробляються, усували або зменшували вплив можливих небезпечних і шкідливих виробничих чинників.

Безпечними та нешкідливими мають бути умови праці користувачів комп'ютерних та інформаційних технологій, до яких відносяться оператори ПЕОМ, інший персонал обчислювальних центрів, користувачі різних керуючих, інформаційних обчислювальних систем і мереж, програмісти та ін.

Студент одержує у керівника індивідуальне завдання з БЖДЛ відповідно до умов організації, для якої виконується робота, або приміщення, в якому працює дипломник, та погоджує це завдання з консультантом розділу "Безпека життя і діяльності людини" (зразок бланка вхідних даних до виконання розділу наведений у додатку А).

Питання БЖДЛ у дипломному проекті (роботі) розроблюються і згадуються у:

  1. загальній частині “Вступ” пояснювальної записки;

  2. окремому розділі “Безпека життя і діяльності людини” поясню-вальної записки;

  3. загальній частині “Висновки” пояснювальної записки;

  4. загальному переліку посилань;

  5. графічній частині проекту (роботи).

У загальній частині “Вступ” пояснювальної записки дипломного проекту (роботи) необхідно вказати:

а) мету виконання розділу “Безпека життя і діяльності людини”;

б) для яких умов розробляються питання БЖДЛ (для організації, в якій використовуватимуть результати дипломного проекту, чи для приміщення, в якому виконувався проект).

Обсяг вступу до 0,2 сторінки тексту.

Структура окремого розділу "Безпека життя і діяльності людини" пояснювальної записки дипломного проекту (роботи) така:

а) аналіз умов праці;

б) техніка безпеки;

в) виробнича санітарія;

г) пожежна профілактика;

д) захист оточуючого середовища;

е) цивільна оборона.

6

Усі питання БЖДЛ слід розглядати з точки зору усунення або зменшення впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників на організм працюючих, з поглибленим опрацюванням питань захисту від одного з чинників до рівня інженерного розрахунку. Цей чинник виявляється в результаті аналізу умов праці та узгоджується з консультантом розділу “Охорона праці”. При цьому необхідно використовувати матеріали переддипломної практики та новітні досягнення науки й техніки з питань БЖДЛ.

Не допускається підміна інженерної розробки питань охорони праці переліком обов'язків працюючих, заборон або закликів до необхідності дотримання обережності, компіляцією правил, інструкцій, навчальних посібників, наукових робіт та інших джерел без самостійної творчої розробки стосовно до розглядуваних у дипломному проекті (роботі) питань.

Обсяг окремого розділу до 10 сторінок тексту з необхідними розра-хунковими схемами, ескізами, таблицями та ін.

Докладні методичні вказівки щодо виконання всіх підрозділів окремого розділу «Безпека життя і діяльності людини» наведені у розділі 3 даних вказівок.

У загальній частині “Висновки” пояснювальної записки дипломного проекту (роботи) необхідно зазначити, що конкретно зроблено дипломником при розробці питань БЖДЛ.

Обсяг висновків до 0,3 сторінки тексту.

Література, що використовувалася дипломником в процесі розробки питань охорони праці, наводиться у загальному переліку посилань, при цьому посилання на нормативні джерела треба наводити прямо у тексті розділу.

У графічній частині проекту (роботи) може бути плакат, який ілюструє конструктивне рішення з БЖДЛ, або карта умов праці, що ілюструє досягнутий клас умов праці.

Усі розробки, що пропонуються проектом (роботою), мають відповідати діючій системі стандартів безпеки праці (ССБТ), міжгалузевим і галузевим правилам з БЖДЛ, ГОСТ 34.602-89.

При виконанні розділу “Безпека життя і діяльності людини” необхідно використовувати терміни та визначення за ГОСТ 12.1.009-76, ДСТУ 2293-99, ГОСТ 12.1.033-81, НПАОП 0.00-1.28-10.*

Чернетка розділу подається консультанту для перевірки. Задовільне виконання студентом розробок з БЖДЛ консультант-викладач затверджує підписом. Під час виступу на захисті дипломного проекту (роботи) необхідно передбачити час для стислого освітлення розділу "Безпека життя і діяльності людини".

З СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОЗДІЛУ "БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І

ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ"

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]