Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
101386.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
176.89 Кб
Скачать

2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності ТзОв "Злагода"

Аналіз фінансово-господарської діяльності та стану активів та зобов'язань відіграє в ринкових мовах важливу роль.

Аналіз фінансового стану необхідний для поліпшення організації фінансів та підвищення ефективності їх використання в процесі господарської діяльності. Зміст аналізу полягає у вивченні розміщення і використання засобів виробництва, платоспроможності підприємства тощо.

Основними джерелами для проведення аналізі, с івітні форми та розшифрування окремих рахунків.

При проведенні аналізу перш за все необхідно звернути увагу на зміну валюти і підсумку балансу. Зростання валюти балансу г позитивним показником, але у випадках, коли не зростання відбувається не за рахунок збільшення боргових зобов'язань, а внаслідок збільшення власного капіталу. Зменшення валюти балансу сповіщає про звуження діяльності підприємства. В такому разі необхідно детально розглянути кожну причину такого звуження. Негативним явищем в балансі є зростання дебіторської та кредиторської заборгованості звітного періоду.

Одна з найважливіших характеристик фінансовою стану підприємства стабільність його діяльності з позиції довгострокової перскпективи. Вона пов'язана насамперед із загальною (фінансовою структурою підприємства. Ступенем його залежності від кредиторів та інвесторів.

Фінансова стабільність - це спроможність підприємства здійснювати діяльність стабільно завдяки фінансовому забезпеченню власними оборотними та залученими коштами. Аналіз фінансової стабільності підприємства визначаться такими показниками:

1. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономності) (Кфн), який характеризує незалежність фірми від зовнішніх позичкових джерел і визначається відношенням суми власних коштів підприємства до підсумку балансу. На практиці встановлено, то загальна сума заборгованості не повинна перевищувані суму власних джерел фінансування, тобто джерела фінансування підприємства (загальна сума капіталу) повинні хоча б наполовину бути сформовані за рахунок власних засобів. Таким чином, значення коефіцієнта фінансової незалежності не і повинно бути менше 0.5. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим кращий фінансовий стан і підприємство більш незалежне від зовнішніх кредиторів.

2007

2008

2. Коефіцієнт фінансової залежності (Кф. з.), який є оберненим до попереднього. Зростання цього показника в динаміці свідчить про збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства, а відповідно і втрату фінансової незалежності. Критичне значення цього показника становить 2.

2007

2008

Важливим показником при аналізі фінансового стану є платоспроможність підприємства, яку визначають шляхом розрахунку коефіцієнтів ліквідності. Ліквідність характеризує здатність підприємства швидко мобілізувати активи для погашення своїх зобов'язань.

Всі активи підприємства мають різну ліквідність - здатність швидко перетворюватись на грошові засоби.

Найбільш ліквідними активами є грошові кошти та їх еквіваленти, а також поточна дебіторська заборгованість. До високоліквідних активів належать також цінні папери, що належать до поточних фінансових інвестицій. Менш ліквідними активами є товари, готова продукція, запаси, незавершене виробництво.

Враховуючи рівень ліквідності активів, виділяють наступні види платоспроможності:

1) грошову;

2) розрахункову;

3) фінансову.

1. Коефіцієнт грошової платоспроможності Кг. п. (коефіцієнт абсолютної ліквідності) визначається відношенням суми залишків грошових коштів, їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. В західній практиці коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується рідко.

В країнах з перехідною економікою значення цього коефіцієнта повинно бути в межах 0,2-0.35. Досягти величини показника вище 0,35 не є необхідністю, так як надлишок грошових коштів свідчить про неефективність їх використання.

2007

2008

2. Коефіцієнт розрахункової платоспроможності Кр. п. (проміжний коефіцієнт ліквідності) відношенням суми залишків грошових коштів, інвестицій, дебіторської заборгованості, товарів та готової продукції до поточної кредиторської заборгованості. Даний показник повинен бути вище попереднього.

2007

2008

3. Коефіцієнт ліквідності платоспроможності (Ко. а.) визначається відношенням загальної суми оборотних активів та витрат майбутніх періодів до загальної суми зобов'язань та доходів майбутніх періодів. Цей показник характеризує здатність підприємства погасити всі свої зобов'язання і повинен перевищувати 1.

2007

2008

Цей показник характеризує здатність підприємства погасити всі свої зобов'язання і повинен перевищувати 1.

Рекомендується розраховувати коефіцієнт ліквідності на початок і на кінець звітного періоду та порівнювати їх між собою. Зменшення значення показників порівняно з попередньою звітною датою свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.

Для більш детального аналізу фінансового стану необхідно розрахувати показники ділової активності підприємства. Для оцінки рівня ефективності використання ресурсів підприємства застосовують різні показники оборотності.

Аналізуючи основні засоби, треба брати до уваги те, що збільшення обсягу продукції, яка виробляється, залежить від частки в них нових, досконаліших засобів праці. Аналіз повинен розкрити причини вибуття основних фондів як щодо всього їх складу, так і за окремими видами або об'єктами.

Проаналізувавши динаміку та структуру основних фондів, необхідно розглянути технічний стан фондів, що від нього також значною мірою залежить збільшення випуску продукції.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]