Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РП_Муніципальний менеджмент 2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
919.04 Кб
Скачать

Семінарське заняття 9

Тема: Державна підтримка розвитку місцевого самоврядування в Україні

 1. Державна стратегія управління місцевим і регіональним розвитком.

 2. Ресурсне забезпечення місцевого та регіонального розвитку.

 3. Удосконалення механізму нормативно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

 4. Майбутнє місцевого самоврядування в контексті здійснення адміністративної реформи в Україні.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: місцевий та регіональний розвиток, державна стратегія управління місцевим і регіональним розвитком, адміністративна реформа.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • характеристика державної стратегії управління місцевим і регіональним розвитком;

 • шляхи ресурсного забезпечення місцевого та регіонального розвитку;

 • напрями удосконалення механізму нормативно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування;

 • напрями реформування системи місцевого самоврядування, визначені адміністративної реформою в Україні.

2.4. Зміст самостійної роботи студентів

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом і виконується в позааудиторний час, передбачений тематичним планом навчальної дисципліни.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися самостійно мислити, поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати практичні навички прийняття управлінських рішень. Самостійна робота з навчальної дисципліни "Муніципальний менеджмент" передбачає написання рефератів із запропонованих тем.

Форма контролю самостійної роботи – перевірка реферату та (або) його обговорення на семінарському занятті. Питання, відведені для самостійної роботи, виносяться на поточний, модульний і підсумковий семестровий контроль.

З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих знань.

Змістовий модуль 1

Тема: Теоретичні засади муніципального менеджменту та місцевого самоврядування

Питання для самоконтролю

  1. Що таке „менеджмент”?

  2. Що таке „муніципальний менеджмент”?

  3. Визначте зміст поняття місцевого самоврядування як форми народовладдя.

  4. Визначте зміст поняття місцевого самоврядування як основи конституційного ладу України.

  5. Визначте зміст поняття місцевого самоврядування як форми реалізації публічної влади.

  6. Визначте зміст поняття місцевого самоврядування як права територіальної громади вирішувати питання місцевого значення.

  7. Що таке територіальна громада?

  8. У чому полягають власні повноваження місцевого самоврядування?

  9. У чому полягають делеговані повноваження місцевого самоврядування?

  10. Назвіть елементи системи місцевого самоврядування.

Тема: Сутність та роль процесів централізації та децентралізації в сучасних умовах

Питання для самоконтролю

 1. Що таке «централізація»?

 2. Що таке «децентралізація»?

 3. Які Ви знаєте типи децентралізації?

 4. Що таке «деконцентрація»?

 5. Які з вище перерахованих процесів притаманний Україні і чому?

 6. У яких сферах відбувається взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні?

 7. Яким чином співвідносяться процеси централізації та децентралізації в Україні?

 8. Яким чином співвідносяться процеси централізації та децентралізації у відомих Вам країнах?

Тема: Історія становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні