Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка Господарський процес(2008).doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.11.2018
Размер:
863.74 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. Н. Каразіна

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Навчально-методичний комплекс

Харків – 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. Н. Каразіна

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Навчально-методичний комплекс

Харків – 2008

УДК 346(477)(075.8)

ББК 67.99(2)92

Р 83

Рекомендовано до друку вченою радою юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № від серпня 2008 р.)

Рецензенти: кандидат юридичних наук, професор В.П. Півненко,

кандидат юридичних наук, доцент Бондаренко О.О.

Господарський процес: Навчально-методичний комплекс / Укладач: д.ю.н., професор Руденко М.В., Рибалко Г.С. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 76 с.

Р 83

Навчальна дисципліна «Господарський процес» призначена для вивчення студентами 4-го курсу юридичного факультету спеціальності «Правознавство» денної форм навчання і розрахована на один семестр. Форма контролю – іспит.

Курс передбачає вивчення кола питань щодо організації та здійснення господарського судочинства, зокрема досудового врегулювання господарських спорів, підвідомчості господарських спорів, учасників господарського процесу, доказів у господарському процесі, порядку подання позову та порушення провадження в справі, вирішення господарських спорів, виконання рішень, ухвал та постанов господарського суду та ін.

У навчально-методичному комплексі наведено зміст робочої програми курсу, тематичний план дисципліни, нормативно-правові акти, тематика занять, контрольні питання до іспиту, тести модулів тощо. Відображено останні зміни в господарському процесуальному законодавстві, пов’язані з прийняттям Закону України «Про судоустрій України» та Господарського процесуального кодексу України.

УДК 346(477)(075.8)

ББК 67.9(4УКР) 404я73

© Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна, 2008

© Руденко М. В., Рибалко Г.С., 2008

© Макет обкладинки……………, 2008

ВСТУП

Господарський суд є однією з гілок судової влади, на яку Конституцією України і чинним законодавством покладено здійснення правосуддя в господарських відносинах. Утворення системи господарських судів відображає процес становлення в Україні незалежної судової влади. В Україні сформовано систему господарських судів, і це зумовило необхідність теоретичного усвідомлення їхньої діяльності та практики реалізації господарського процесуального законодавства.

Вивчення господарського процесуального права передбачає засвоєння не лише наукової та навчальної літератури, а й практики господарських судів, узагальненої в роз’ясненнях-інструкціях, листах, в рекомендаціях президії Вищого господарського суду України. Таким чином, навчальна дисципліна «Господарській процес» набуває важливого значення в підготовці фахівців за спеціальністю «Правознавство». Сприяти успішному засвоєнню знань із цієї дисципліни покликаний цей навчально-методичний комплекс.

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Господарський процес» студенти повинні знати: 1) систему та структуру господарських судів, їх компетенцію; 2) підвідомчість господарських справ; 3) порядок досудового врегулювання спорів; 4) порядок звернення до господарських судів; 5) порядок розгляду справ у господарському суді; 6) механізм виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду тощо. Студент повинен уміти тлумачити та застосовувати норми господарського процесуального права, роз’яснення президії Вищого господарського суду України, приймати правильні процесуальні рішення в різноманітних процесуальних ситуаціях, складати позовні заяви та інші процесуальні акти-документи в господарському судочинстві.

Семінарські заняття одна з основних форм навчання при вивченні курсу з господарського процесу. Їх мета полягає в засвоєнні головних теоретичних положень i набутті навичок практичного застосування норм господарського процесуального права для вирішення питань, що виникають у правосудді в господарських справах. Заняття з господарського процесу проходять у формі розв’язання завдань, ділових ігор, укладення процесуальних документів, вивчення конкретних господарських справ. З найважливіших тем проводяться колоквіуми.

При підготовці до занять студенти повинні опрацювати відповідні розділи підручника, навчального посібника i рекомендовану літературу, засвоїти необхідні розділи й глави нормативно-правових актів, ознайомитися з роз’ясненнями президії Вищого господарського суду України. Виконуючи завдання, слід вивчити умови, дати юридичний аналіз викладених обставин, відповісти на всі теоретичні та практичні запитання та викласти відповіді письмово у вигляді розгорнутих, обґрунтованих i мотивованих рішень з посиланням на певні норми права.

І. Зміст навчальної програми «господарський процес»

Тема 1. Господарські суди в Україні, їх функції та задачі

Історія становлення й розвитку господарських судів в Україні. Торгові та комерційні суди. Арбітражні комісії. Державний i відомчий арбітраж. Перетворення системи державного арбітражу в систему арбітражних судів. Історія кодифікування господарського процесуального законодавства.

Сучасна система, склад і структура господарських судів в Україні. Функції господарських судів, їх задачі. Статус суддів господарських судів. Повноваження, порядок організації та діяльності Вищого господарського суду України.

Тема 2. Предмет I система господарського процесуального права

Поняття господарського процесу. Господарська процесуальна форма. Предмет господарського процесу. Стадії господарського процесу. Господарські процесуальні правовідносини: об’єкт, суб’єкти, підстави виникнення. Місце господарського процесуального законодавства в системі законодавства України. Співвідношення господарського процесуального права з іншими галузями національного права. Джерела господарського процесуального права. Роль судової практики в розвитку господарського процесуального права й законодавства.

Господарське процесуальне право як юридична наука. Наука цивільного процесуального права й наука господарського процесуального права: взаємозв’язки та розвиток. Вплив науки цивільного процесуального права на розвиток науки господарського процесуального права.

Тема 3. Основні засади (принципи) господарського судочинства

Поняття принципів господарського судочинства. Значення принципів в нормотворчій i правозастосовчої діяльності господарських судів. Основні класифікації принципів господарського процесуального права. Характеристика окремих принципів господарського процесуального права. Принципи, які закріплені Конституцією України: законність; здійснення правосуддя тільки судом; поєднання одноосібного й колегіального складу суду при розгляді спорів; незалежність суддів i підкорення їх тільки закону; гласність судового розгляду; державна мова судочинства; рівність організацій і громадян перед судом. Принципи, закріплені законодавством про судочинство: диспозитивність; змагальність; процесуальна рівність сторін; усність судового розгляду; безперервність судового розгляду; безпосередність дослідження доказів; оперативність судового розгляду.

Тема 4. Досудове врегулювання господарських спорів

Правова природа досудового (претензійного) порядку врегулювання економічних спорів і його значення. Зміна законодавства про претензійний порядок врегулювання спорів. Умови застосування обов’язкового досудового (претензійного) порядку врегулювання економічних спорів. Організація претензійної роботи. Строки, порядок, форма пред’явлення претензій. Розгляд претензій. Наслідки недотримання й порушення досудового (претензійного) порядку врегулювання спорів.

Тема 5. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам

Підвідомчість справ господарським судам: поняття підвідомчості, її значення, категорії справ, віднесених до ведення господарських судів. Розмежування спорів між загальними судами загальної юрисдикції i спеціалізованими господарськими судами. Передача спорів на вирішення третейського суду.

Підсудність справ господарським судам: поняття й види. Родова підсудність. Територіальна підсудність i її види. Передача справ з одного господарського суду в інший. Процесуально-правові наслідки недотримання правил підсудності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.