Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка курсова ФА.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
105.47 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ

Методичні рекомендації до курсовоі роботи

з навчальної дисципліни

«Фінансовий аналіз»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ - БАКАЛАВР

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ - 0305 „ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО”

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ - 6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

Укладач: к.е.н., доцент Абрамова І.М.

Розглянуто та ухвалено

на засіданні кафедри

Протокол від 06.09.2011 № 1

Харків

2011

Відповідно до навчального плану студенти напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» виконують курсову роботу, метою якої є вироблення у студентів навички здійснення самостійного економічного дослідження та уміння застосовувати на практиці методи і прийоми фінансового аналізу.

При виконанні курсової роботи необхідно ознайомитися з економічною літературою і законодавчо-нормативними актами, що регламентують фінансову діяльність підприємства і методику проведення аналізу фінансового стану підприємства.

За даними, що містяться у фінансовій звітності підприємства (обраного самостійно) за ряд звітних періодів (мінімум - 3 звітні дати), провести аналіз і зробити висновки про ефективність діяльності і характер змін фінансового стану аналізованого підприємства. Для чого необхідно:

Розглянути теоретичні засади проведення аналізу відповідно до предмета дослідження.

Дати коротку характеристику організаційно-правової форми діяльності підприємства.

Оцінити ступінь придатності, достовірності і повноти вихідної інформації.

Виконати структурний і динамічний аналіз активів і зобов'язань підприємства. Виявити «сигнальні» статті балансу.

Зробити експрес-аналіз діяльності підприємства.

Провести детельний аналіз у відповідності до обраної теми.

Зробити загальний висновок про зміни у фінансовому стані підприємства.

При проведенні такого аналізу студент повинен більш поглиблено проаналізувати ті аспекти діяльності підприємства, які безпосередньо пов’язані з обраною темою курсової роботи.

Розробити рекомендації з поліпшення фінансового стану підприємства.

У додатку до курсової роботи подається фінансова звітність, а також статистичні і бухгалтерські дані, використані при виконанні роботи.

Курсова робота повинна бути оформлена акуратно, чітко, без скорочень (крім загальноприйнятих). Обсяг курсової роботи не повинний перевищувати 60-65 сторінок друкованого тексту. На останній сторінці тексту робота повинна бути підписана студентом із указівкою дати її виконання. Якщо при перевірці курсової роботи викладачем зроблені зауваження, студент повинен їх врахувати, внести необхідні зміни і доповнення, після чого робота вважається допущеною до захисту.

Курсова робота включає наступні структурні елементи (у порядку їхнього подання в роботі):

титульний аркуш;

зміст;

вступ;

основна частина;

висновок;

список літератури;

додатки.

Зазначені структурні елементи є обов'язковими.

Титульний аркуш

Титульний аркуш містить наступну інформацію: назву вищого навчального закладу, інформацію про вид роботи й назву теми, дані про виконавця й керівника, місто, рік. Порядок розташування інформації на титульному аркуші курсової роботи наведено у додатку А.

Зміст

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок, послідовно перерахованих всіх розділів і підрозділів основної частини, вступу, висновку, списку використаної літератури, додатків.

Вступ

Вступ призначений для обґрунтування актуальності теми роботи, формулювання мети й завдань дослідження. Рекомендований обсяг вступу - 2 сторінки друкованого тексту.

У вступі подають загальну характеристику курсової роботи у такій послідовності:

актуальність теми, у якій коротко викладається сучасний стан розглянутої проблеми, необхідність подальших досліджень й її роль в економіці;

мета роботи - вивчення, аналіз стану або оптимізація предмета дослідження стосовно до об'єкта дослідження;

завдання дослідження, які ставляться в роботі, повинні відповідати меті дослідження. Як правило, виходячи із завдань дослідження, будується структура роботи. Тому, завдання дослідження формулюються на підставі найменувань розділів і підрозділів;

об'єкт дослідження - підприємство або організація, на підставі статистичних даних яких виконується робота;

предмет дослідження - коло фінансових питань, які досліджуються в роботі на прикладі об'єкта дослідження;

теоретичні й законодавчо-нормативні джерела, що використовуються у роботі. Вказуються прізвища авторів, що зробили найбільш вагомий внесок у розробку проблеми, основні закони й нормативні акти, які згадуються в роботі.

Основна частина

Основна частина курсової роботи містить два розділи: теоретичний та аналітичний розділ.

У першому розділі розглядаються питання, оформлені у вигляді підрозділів:

теоретичний огляд й аналіз питань, що досліджуються;

методологія та інструменти дослідження, які використовуються для аналізу обраної теми;

характеристика об'єкта дослідження та його діяльності.

В аналітичному розділі проводиться експрес-аналіз діяльності предмета дослідження та поглиблиний аналіз за обраною схемою.

Метою аналітичної частини роботи є обґрунтування резервів росту кількісних і поліпшення якісних показників функціонування об'єкта дослідження. Аналізу піддаються фінансові аспекти діяльності об'єкта дослідження.Останній підрозділ аналітичної частини присвячений питанням удосконалення предмета дослідження стосовно до умов функціонування об'єкта дослідження.

Висновки

Висновки до курсової роботи повинен містити підсумки й пропозиції, обґрунтовані студентом у процесі виконання роботи. Як правило, висновки й пропозиції містять: обгрунтування обраних методів та інструментів аналізу, оцінку діяльності аналізованого підприємства, характеристику виявлених недоліків у діяльності підприємства та пропозиції автора, щодо їх усунення.

Обсяг матеріалу рекомендується подати на 3 сторінках друкованого тексту.

Література

У список використаної літератури варто включати не тільки літературні джерела, на які є посилання в тексті курсової роботи, але й ті, з якими студент ознайомився в процесі підготовки роботи.

На початку списку використаних джерел поміщають закони України, укази Президента, документи Уряду України, інструктивно-нормативні матеріали. Далі літературні джерела розташовуються за абеткою без поділу їх на види (книги, статті й т.д.). Дані про джерела приводяться мовою оригіналу.

Рекомендована загальна кількість позицій у переліку використаної літератури по курсовій роботі має бути не менш 30 найменувань.

Опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Додатки

Додатки є обов’язковим розділом курсової роботи. Доцільність додатків визначається автором роботи за узгодженням з керівником, виходячи з теми роботи та її обсягу.

Матеріал, що подається в додатках, повинен відповідати обраній темі дослідження і містити в собі необхідні матеріали, які б були базою для проведення аналізу і практичних розробок.

У додатках вміщують матеріал, який не може бути послідовно розміщений в основній частині через великий обсяг або способи відтворення.

Правила оформлення курсової роботи

Виклад змісту курсової роботи повинен бути науковим, чітким і ясним. Керівник курсової роботи звертає увагу студента на наявні помилки та неточності, але не виправляє їх сам.

Важливе значення має зовнішнє оформлення курсової роботи.

Оформляти курсову роботу (окрім Списку використаних джерел) необхідно відповідно до Методичних рекомендацій оформлення самостійної роботи студентів, затверджених кафедрою та складених у відповідності до державного стандарту України ДСТУ 3008-95 та міжнародного стандарту ІSO 5966:1982.

Правила оформлення Списку використаних джерел

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел. Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

На початку списку використаних джерел розміщують закони України, укази Президента, документи Уряду України, інструктивно-нормативні матеріали. Далі джерела розміщують в алфавітному порядку за прізвищами перших авторів або по заголовках за їх наскрізною нумерацією. Дані про джерела приводяться мовою оригіналу.

У табл. 1 наведено приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у курсовій роботі.

Таблиця 1 Приклади бібліографічного опису окремих джерел

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Законодавчі, нормативні акти

Господарський процесуальний кодекс України: Офіц. текст із змін. станом на 1 лип. 2002 р. / М-во юстиції України. – К.: Вид. дім „Ін Юре”, 2002. – 129 с. – (Кодекси України).

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги

Сімонок В.П. Фінансова рівновага підприємства / Нац. юрид. акад. України. – Х.: Основа, 2000. – 331 с. – Бібліогр. с. 291 – 329.

Оплата праці в сільськогосподарському виробництві / М-во аграр. політики України, Наук.-дослід. центр нормативів праці; Ю.А. Лузан, В.В. Вітвіцький, О.А. Аврамчук та ін. – К.: Центр „Агропромпраця”, 2006. – 462, [1] с.: іл., табл.

Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: У 4 т. / Акад. прав. наук України, Держ. патент. відомство України, Держ. агентство України з авт. і суміжн. прав; За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: Вид. дім „Ін Юре”, 2005. – Т. 1 – 4.

Складові частини журналу

Гуляева Т., Ильина И. Оценка взаимосвязи экономических показателей с эффективностью производства // АПК: экономика, управление. – 2004. - №1. – С. 62 - 63.

Електронний ресурс

Розподіл населення найбільш чисельних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: За даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; Ред. О.Г. Осауленко. – К.: CD-вид-во „Інфодиск”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) цв. 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001) – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Заголовок з титул. екрану.

Форум: Електрон. інформ. бюл. – 2005. № 118. – Режим доступу: http://www.mcforum.vinnitsa.com/mail-list/118.html. - Заголовок з екрану

Тематика курсових робіт з курсу «Фінансовий аналіз»

 1. Оцінка фінансової стійкості та стабільності підприємства.

 2. Аналіз кредитоспроможності підприємства.

 3. Методи оцінки ефективності використання майна і капіталу підприємства.

 4. Оцінка рівня самоокупності підприємства.

 5. Факторний аналіз динаміки прибутковості підприємства.

 6. Система показників рентабельності підприємства та методи їх оцінки.

 7. Методи оцінки інвестиційної привабливості підприємств.

 8. Внутрішній аналіз стану активів промислового підприємства.

 9. Аналіз структури джерел коштів та ефективності їх використання.

 10. Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства.

 11. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві.

 12. Фінансовий аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості.

 13. Аналіз оборотності товарно-матеріальних активів.

 14. Оцінка ефективності формування та використання фінансових ресурсів.

 15. Оцінка рентабельності підприємства.

 16. Аналіз ліквідності балансу підприємства.

 17. Фінансовий аналіз активів підприємства.

 18. Фінансовий аналіз пасивів підприємства.

 19. Оцінка платоспроможності підприємства.

 20. Аналіз ділової активності підприємства.

 21. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності.

 22. Аналіз оборотності оборотних активів підприємства.

 23. Аналіз фінансових результатів підприємства.

 24. Оцінка рівня беззбитковості та потенційного банкрутства підприємства.

 25. Аналіз формування та розподілу прибутку підприємства.

 26. Факторний аналіз і шляхи максимізації прибутку від операційної діяльності.

 27. Аналіз формування і використання основних засобів підприємства.

 28. Факторний аналіз рентабельності продукції.

 29. Оцінка власного капіталу підприємства.

 30. Оцінка рівня, динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємства.

 31. Аналіз взаємозв'язку прибутку, руху оборотного капіталу, потоків грошових коштів.

 32. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства на основі аналізу його ділової активності.

 33. Аналіз оборотності та ефективності використання нематеріальних активів.

 34. Аналіз оборотності й ефективності використання основних засобів.

 35. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

 36. Аналіз стану та діяльності підприємства на фінансових ринках.

 37. Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємств фінансової сфери.

Рекомендована література:

Основна:

 1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР // http://www.rada.gov.ua

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // http://www.rada.gov.ua

 3. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI // http://www.rada.gov.ua

 4. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон вiд 16.04.1991 № 959-XII // http://www.rada.gov.ua

 5. Про інвестиційну діяльність : Закон вiд 18.09.1991 № 1560-XII // http://www.rada.gov.ua.

 6. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон вiд 28.12.1994 № 334/94-ВР// http://www.rada.gov.ua

 7. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон вiд 23.02.2006 № 3480-IV від 23.02.2006 // http://www.rada.gov.ua

 8. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон від 08.07.2010 р. №2464-VІ // http://www.rada.gov.ua.

 9. Біла О. Г. Фінанси підприємств : Навч. посібник. / О. Г. Біла – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 383 с.

 10. Великий Ю. М. Управління фінансовою санацією : Нав. посібник / Великий Ю. М., Косарєва І. П., Прохорова В. В., Майборода О. В. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 368 с.

 11. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : Навч. посібник. / В. М. Гриньова , В. О. Коюда. – К. : Знання-Прес, 2006. – 423 с.

 12. Карпунь І. Н. Управління санацією підприємства : Навч. посібник. / І. Н. Карпунь. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 418 с.

 13. Онисько С. М. Фінанси підприємств : Підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич.- Львів: Магнолія Плюс, 2004. – 364 с.

 14. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств : Підручник / А.М Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін. – К. : КНЕУ, 2006. – 552 с.

 15. Слав'юк Р. А. Фінанси підприємств : Підручник. / Р. А. Слав'юк . – К. : УБС НБУ, Знання, 2010. – 550 с.

 16. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : Навч. посібник / О. О. Терещенко – К. : КНЕУ, 2003. – 435 с.

 17. Фінанси підприємств : Підручник. /За ред. проф. А. М. Поддєрьогіна. -3-тє вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 386 с.

Додаткова:

18. Добросердова И. И. Финансы предприятий : Учебник. / Добросердова И. И., Самонова И. Н., Попова Р . Г. – Питер; Спб.; 3-е изд. 2010. – 112 с.

19. Зятковський І. В. Фінанси підприємств : Навч. посібник / І. В. Зятковський - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Кондор, 2002. – 400 с.

20. Карамзін В.А., Савицька О.М. Економічний аналіз : Практикум. – К. : Знання, 2007. – 255 с.

21. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : Навч. посібник для вузів. – К., 2008. – 377 с.

22. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності / Кононенко О., Маханько О. – 4-те вид., переоб. і доп. – Х. : Фактор, 2006. – 200 с.

23. Момот Т.В. Фінансовий менеджмент : Навч.посібник / Момот Т.В., Безугла В.О., Таруєв Ю.О. та ін. /За ред. Момот Т.В. – Центр учбової літератури, 2011. – 712 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.