Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RYe_2008_ukr_nov_dlya_izd.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.11.2018
Размер:
838.66 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет

Економічний факультет

Кафедра РРПС

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Радою факультету

Протокол № 1 від 23.09.2008 р.

Голова ради

______________ Г.О. Черніченко

Робоча

програма навчальної дисципліни

«Регіональна економіка»

(для студентів економічних спеціальностей)

Донецьк 2008 р.

Зміст

1. Вступ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Учбова програма курсу. Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 5

2.1. Учбова програма курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2. Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3. Модульне планування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.1. Модульне планування (денне відділення). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.2. Модульне планування (безвідривна форма навчання). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4. Плани семінарських і лабораторних занять (економічний факультет). . . . . . . . . . . . . . . . .17

4.1. Плани семінарських занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4.2. Плани лабораторних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4. Плани семінарських і практичних занять (обліково-фінансового факультет) . . . . . . 21

4.1. Плани семінарських занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21

4.2. Плани практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5. Організація і карта самостійної роботи студента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

5.1. Види самостійної роботи для студентів економічного і обліково-фінансового

факультетів. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5.2. Загальні методичні вказівки до виконання курсових робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

6. Організація поточного, модульного і підсумкового контролю . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

6.1. Система оцінювання знань за 100-бальною шкалою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

6.2. Критерії оцінки знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

6.3. Зразки типових завдань поточного і модульного контролю . . . . . . . . . . . 45

6.4. Перелік питань до заліку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

6.5. Приклади типових екзаменаційних завдань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

6.6. Зразок екзаменаційного квитка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

1. Вступ.

1.1. Опис. Розділ 1. Регіональна економіка - Предмет, метод і задачі дисципліни.

Закономірності, принципи і чинники розміщення продуктивних сил (РПС) і формування економіки регіонів. Економічне районування і територіальна організація господарства. Регіон в системі територіального розподілу праці (ТРТ). Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем. Регіональна економічна політика: сутність і механізм її реалізації. Природний і трудоресурсний потенціал України. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах. Міжгалузеві господарські комплекси і регіональні особливості їх розвитку і розміщення.

Економіка регіонів України: стан і перспективи розвитку. Міжнародні економічні зв'язки України і її інтеграція до європейських і інших світових структур.

Розділ 2. Екологія - Предмет, методи і задачі. Наукові основи раціонального природокористування. Концепція стійкого екологічно безпечного розвитку продуктивних сил. Розвиток продуктивних сил і антропогенна дія на навколишнє середовище (АДНС). Управління природокористуванням. Система екологічної інформації. Регіональні екологічні проблеми України. Міжнародний досвід і співпраця у сфері охорони навколишнього природного середовища.

1.2. Рівень. Основна література:

  1. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. Дорогунцова З. І. – К.: КНЕУ, 2005. - 988 з.

  2. Екологія: Підручник/С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та інш. – К.: КНЕУ, 2005. – 371 з.

  3. Шевцова В.И., Чижикова О.А. Навчально-методичний посібник з курсу «Екологія». – Донецьк: Донну, - 2005. – 48 з.

Мета дисципліни:

засвоєння студентами теоретичних і практичних основ розміщення і територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану і основних напрямів регіонального розвитку економіки в умовах ринкових відносин, формування екологічних знань, мислення і екологічної свідомості у економістів.

Задачі дисципліни:

  • забезпечення знань студентами економічного розвитку і розміщення продуктивних сил;

  • засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку;

  • оволодіння студентами знань про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України і її регіонів; місце міжнародних економічних зв'язків в економічному розвитку України і її регіонів;

  • пізнання закономірностей взаємодії людського суспільства і геосфери, специфіки антропогенного впливу на середовище, шляхів забезпечення збалансованого розвитку суспільства і природи.

Результати навчання: при успішному завершенні навчання студенти розуміють:

теоретичні основи розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, раціонального природокористування; здатні використовувати придбані знання при аналізі умов і чинників розміщення господарства країни, формування МГК і регіонів України; а також екологічних чинників економічної системи в умовах ринкової економіки платності природокористування; застосовують одержані навики самостійного вивчення учбової і наукової літератури, картографічного і фактичного матеріалів при написанні курсової роботи.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]