Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_SOTsIOLOGIYa_Zhurnalistika (1).docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
16.03.2016
Размер:
112.2 Кб
Скачать

Донецький національний університет

Кафедра філософії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри філософії

___________________Андрєєва Т.О.

“29”_серпня 2013 року

Робоча програма навчальної дисципліни Соціологія

Напрям підготовки: 6.020303: філологія журналістика

Факультет: філологічний

Донецьк – 2013 рік

Робоча програма курсу «Соціологія» для студентів

за напрямом підготовки 6.02010501: журналістика

Факультет: філологічний

Розробники: М. В. Колінько, к. філос. н., доцент

Т. В. Целік, к. філос. н., доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії

Протокол від 29.08. 2013 року № 1

Завідувач кафедри філософії__________________________ (Андрєєва Т. О.)

“29” 08. 2013 року

ПОГОДЖЕНО з методичною комісією економіко-правового факультету

Протокол від. “____”________________20___ року № ___

“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0201: культура

вибіркова

Напрям підготовки:

журналістика

Модулів – 1

Спеціальність

журналістика

Рік підготовки:

Змістовних модулів – 2

3-й

Семестр

Загальна кількість годин – 108

5-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: 2

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

36 год.

год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

72 год.

год.

Індивідуально-консультаційна робота год./на особу

Вид контролю: залік

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: програма розрахована не тільки на викладення основ соціологічної теорії та актуальних проблем сучасного суспільства, а й на вирішення конкретних завдань практичної підготовки студентів до суспільного життя та професійної діяльності, зокрема це – проблема соціалізації, ресоціалізації та коригування міжособистісних взаємин у колективі. Для студентів даної спеціальності важливими аспектами у вивченні курсу соціології є знайомство з галузевими соціологічними теоріями комунікації, соціології культури, соціологія масових комунікацій, а також практичними питаннями дослідження поведінки та мотивації, наслідками зміни стереотипів поведінки у професійній сфері та в буденних відносинах.

Завдання: 1) Отримати теоретичне знання з фундаментальної соціології та галузевих соціологічних теорій.

2) Сформувати навички роботи над складанням анкети (питальника), обрахунку вибіркової сукупності, проведення пілотного соціологічного дослідження.

Важливо, щоб студенти не лише володіли соціологічними знаннями, а й уміли плідно використовувати та застосовувати їх при вирішенні конкретних завдань практичної фахової діяльності у професійній діяльності документознавця та фахівця з інформаційної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • історію формування предмета соціології, його специфіку та відмінність від предмета інших дисциплін;

 • основні функції соціології, сфери та рівні застосування соціологічного знання;

 • основні механізми соціальної регуляції поведінки особистості: суспільні ідеали, цінності, норми;

 • визначення поняття «соціальний процес», виділення основних видів процесів: диференціації, інтеграції, мобільності, соціального конфлікту;

 • специфіку проявів культури та мислення, їх залежність від соціокультурних і релігійних особливостей суспільства;

вміти:

 • аналізувати суспільство як складну систему соціально-культурних зв’язків та відносин;

 • пояснювати механізм утворення соціальних груп, знати їх класифікацію;

 • застосовувати соціологічний підхід до проблем молоді, сім’ї, освіти, мови, соціології масових комунікацій;

 • аналізувати структуру та типи особистості, чинники, що сприяють формуванню особистості, механізми соціалізації;

 • виявляти проблеми сучасної молоді як особливої соціально-демографічної групи та молодої сім’ї;

 • аналізувати конкретні процеси, особливо зміни міграційних потоків, формування нових суспільних структур, зміни в системі цінностей тощо;

 • виявляти взаємозв’язок різних сфер суспільства, їхню взаємодію та взаємовплив.