Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція №1(Т.1-2).doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
06.02.2017
Размер:
73.22 Кб
Скачать

Лекція N1.

Тема 1. Релігієзнавство як наука. Тема2. Історичний розвиток релігієзнавства.

Питання лекції

1. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна. Релігія як феномен духовної культури.

2. Функції релігії.

3. Принципи класифікації релігій.

4. Теологічні та наукові концепції релігії.

1. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна. Релігія як феномен духовної культури.

Курс «Релігієзнавство» дозволяє студентам здобути систематизовані знання про функції і роль релігії як специфічної форми суспільної свідомості і соціально-історичного явища, зрозуміти причини виникнення та існування релігії, знати її елементи, структуру, ідеологію і культи, типологію національних, світових релігій, нетрадиційних релігійних напрямків, сучасної містики, дізнатись про міжнародні релігійні організації та їх роль у сучасних миротворчих, екологічних рухах, ознайомитись із положеннями українського законодавства про свободу совісті і релігійні організації.

Студенти повинні сформувати власну позицію у ставленні до світової культури, її цінностей, розрізняти особливості конфесійної діяльності релігійних організацій, дотримуватись вимог українського законодавства про свободу совісті і релігійні організації, підтримувати заходи, спрямовані на відродження духовної культури української нації,діалог і співробітництво віруючих і невіруючих.

Зміст дисципліни реалізується у трьох блоках - теоретичному, практичному та блоці самостійної роботи. Теоретичний блок складається з питань, які розкривають суть релігії, основні форми релігій, віровчення, традиції, догматику.

Практичний блок та самостійна робота включають теми, передбачені для вивчення на семінарських заняттях, підготовку рефератів та їх захист, виконання письмових контрольних робіт, різноманітні форми тестування.

Релігієзнавство як наукова галузь знань про релігію виникло в XIX ст. Основоположник релігієзнавства як окремої галузі наукових знань – англійський історик-етнограф Е.Тайлор, який досліджував історію культури. Е.Тайлор висунув та обгрунтував анімістичну теорію походження релігії, розкрив її сутність, проаналізував соціальні функції і напрям розвитку релігії, започаткував культурологічний підхід до її аналізу. Марксизм, спираючись на наукові здобутки, зробив істотний внесок у розвиток гносеологічного і соціологічного аналізу релігії, але при цьому наукове вивчення релігії поєднувалося з атеїстичним підходом, що давало змогу дискредитувати релігію з метою визначення шляхів її подолання. Такий підхід не тільки ображав релігійні почуття численних громадян-віруючих, а й гальмував визначення усього комплексу причин виникнення цього духовного феномена та його ролі, не завжди негативної, у житті суспільства.

Релігієзнавство вивчає релігію як складову частину духовного життя суспільства, розкриває механізм її зв’язків з економічними, політичними і соціальними структурами суспільства, з’ясовує особливості впливу релігійних вірувань на свідомість і стиль життя людей у різні історичні епохи.

У даному курсі лекцій звертається увага на осмислення релігії “зсередини” зі світоглядних позицій віруючих, тобто з точки зору теології ( від грец. “теос” – Бог і “логос” – вчення).

При визначенні суперечностей у формуванні уявлення про надприродний потойбічний світ автор курсу звертається до принципів атеїзму (умовно “безбожність”, “заперечення Бога”). У сучасному демократичному світі обидва підходи мають право на життя й не суперечать Конституції України. Знання у галузі релігієзнавства веде до розуміння, а розуміння – до терпимості у стосунках з людьми різних поглядів.

Таким чином предмет релігієзнавства передбачає вивчення історії знань про релігію, критичний аналіз її теорій, а також вивчення еволюції релігійності, процесів поступової секуляризації духовного життя суспільства в умовах утвердження наукового світогляду.

Зазначена дисципліна допомагає людині зробити власний світоглядний вибір, обрати особистий варіант орієнтації на духовні цінності, які б сприяли створенню позитивного фону її взаємодії з суспільством.

Слово “релігія” перекладається з латинської як благочестя, святиня . Цей термін пов’язується з латинським дієсловом religare – “зв’язувати”. На думку богословів, - це є сила, яка зв’язує людський дух і Дух Божественний. Релігія починається з усвідомлення існування чогось вищого, надлюдського та надприродного. Це вище, визначальне, абсолютне у якості Бога має трансцендентний, тобто потойбічний характер. Бог є абсолют, який породжує природу, але емпірично людина не може побачити його й пізнати так, як вона пізнає будь-яке природне явище. Лише сам Бог може відкритись людині. Творець, наділивши людину душею, дає їй можливість перейти грань між трансцендентним та іманентним, тобто за допомогою духовного пошуку, через особливі психічні почуття та переживання - наблизитися до апріорної надчуттєвої сутності Бога. Бог є реальністю, існування якої не треба доводити віруючому , який визнає свою вторинність по відношенню до Бога і для нього достатньо віри в те, що Бог є. Раціоналізм , розкладаючи світову реальність на “складові частини”, не може до кінця осягнути її сутність, внутрішній імпульс і тому дуже часто ховається за категорією нескінченності. Релігійна віра представляє собою такий внутрішній стан людини, при якому вона впевнена у достовірності чогось без посередництва органів чуття або ж логічної ходи думки. Плотін, видатний філософ еліністичного світу, так казав про це:”Коли ми бачимо Бога, то бачимо його не розумом, а чим то вищим, ніж розум”. Без цього живого споглядання та живої віри будь-яке уявлення про Бога залишається мертвою схемою.

Таким чином, релігійний досвід у самих загальних рисах можна визначити як переживання, пов’язане з почуттям реальної присутності у нашому житті, у бутті людей і Всесвіту взагалі певного Вищого Начала, яке направляє і робить осмисленим як існування Всесвіту, так і наше особисте існування.

Соседние файлы в предмете Религиоведение