Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
опорний конспект Релігієзнавство.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
06.02.2017
Размер:
819.71 Кб
Скачать

Харківський інститут банківської справи

Університету банківської справи

Національного банку України

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Світлична В.В.

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З ДИСЦИПЛІНИ

«РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»

Харків 2013

Світлична В.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Релігієзнавство». – Харків, 2013. – 84с

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Протокол № 6 від 17. 01.2013 р.

Схвалено навчально-методичною радою ХІБС УБС НБУ.

Протокол № 5 від 28.01. 2013 р.

Зміст

.Вступ

.

3

Лекція 1

Предмет, методи і завдання дисципліни «Релігієзнавство»

4

Лекція 2

Етнонаціональні релігії

16

Лекція 3

Світові релігійні системи

31

Лекція 4

Неорелігії. Вільнодумство. Релігійна ситуація в Україні

49

Словник основних релігієзнавчих понять

62

Додаток

Правові акти про свободу віросповідання в Україні

77

Рекомендована література

83

ВСТУП

Важливе місце в підготовці висококваліфікованих фахівціву вищих навчальних закладах належить гуманітарним дисциплінам. Серед них курс “Релігієзнавство”, що тісно пов”язаний з курсами “ Філософія”, “Історія української культури”, “Етика та естетика”,“Соціологія”. Оволодіння основами релігієзнавства допоможе студенту стати фахівцем, який вміє мислити і діяти самостійно. Саме життя спонукає до осмислення людиною свого ставлення до дійсності, її світоглядної орієнтації, усвідомлення нею свого місця і ролі в суспільстві. Щодо складних проблем життя, формування адекватних світоглядних орієнтирів і цінностей особлива роль належить релігієзнавству. Засвоючи дисципліну, студенти набудуть навичок ведення світоглядного діалогу, краще навчаться розуміти і поважати переконання інших людей, що допоможе їм позбутися, з одного боку, догматизму й авторитаризму, з іншого — релятивізму і нігілізму. У свою чергу, це сприятиме становленню духовного клімату взаєморозуміння, нормалізації міжконфесійних відносин і гармонізації людських стосунків.

Для надання допомоги студентам у опрацюванні навчального матеріалу підготовлено цей опорний конспект лекцій. Він містить опорні конспекти 4-х лекцій, передбачених навчальними планами підготовки бакалаврів у Харківському інституті банківської справи УБС НБУ. Опорний конспект лекцій носить системний характер і охоплює всі теми навчальної програми з курсу «Релігієзнавство». Наявність таблиць і схем,полегшує розуміння матеріалу, сприяє його засвоєнню. У той же час, кількість лекцій, а також обсяг текстового матеріалу кожної з тем не дає можливості в повному обсязі розкрити та висвітлити увесь програмний матеріал. Тому необхідно звертатися ще до рекомендованої літератури, перелік якої подається. При опрацюванні матеріалу лекцій студент може зустрітися з незрозумілими для нього поняттями. Деякі з них розтлумачено в Словнику, який додається до посібника. В тому разі, коли якесь із понять буде в ньому відсутнє, то зверніться до релігієзнавчих чи філософських словників або ж до енциклопедій.

Викладач прагнув не давати якихось оцінок релігійним процесам і явищам, а об’єктивно висвітлювати їх природу, полишаючи оціночні судження за тими, хто про них буде читати і певно що має якусь конфесійну зорієнтованість.

Студент має добре знати ті міжнародні та українські правові документи, які регулюють статус релігійних спільнот в суспільстві, державно- церковні відносини. Документи розміщено у додатку до опорного конспекту лекцій.

Опорний конспект лекцій дає студентам можливість використовувати його під час самостійної роботи, що сприяє набуттю міцних знань, розвитку умінь навчальної діяльності.

ЛЕКЦІЯ 1

ПРЕДМЕТ, методИ І ЗАВДАННЯ дисципліни

«релігієзнавство»

План вивчення:

 1. Предмет, об’єкт, методи вивчення релігієзнавства.

 2. Поняття релігії. Її структура та функції.

 3. Класифікація релігій..

 4. Походження релігії.

& Література: [1, 2-5, 9, 11, 12, 14].

Терміни і поняття:

релігієзнавство, світогляд , пантеїзм, деїзм, духовність, релігія, релігійна свідомість, релігійний культ, релігійні організації та інститути, міф, анімізм, фетишизм, магія, церква, секта, деномінація

s Запитання для самоконтролю І САМОАНАЛІЗУ знань

 1. Що вивчає релігієзнавство? В чому полягає мета та завдання сучасного релігієзнавства? Наведіть докази в необхідності вивчення курсу.

 2. У чому полягає відмінність релігієзнавства та богослов’я; релігієзнавства та атеїзму?

 3. Що вивчає філософія релігії? Чим відрізняється філософія релігії від релігійної філософії?

 4. Дайте характеристику структурних елементів релігії. У якому зв'язку перебувають складові елементи релігійного комплексу.

 5. Назвіть характеристики релігії, які засвідчують її історичну природу.

 6. Покажіть характерні особливості релігійного світогляду. Яким чином релігія відображає дійсність?

 7. Поясніть особливості політеїстичних та монотеїстичних релігій. Наведіть приклади.

 8. Визначте комплекс причин виникнення релігії. Під впливом яких умов виникла релігія? Які психічні особливості людини створюють передумови для виникнення релігійної віри?

 9. Наведіть приклади та поясніть численні забобони й побоювання сучасної людини, які мають своє походження у первісних формах релігії архаїчного періоду історії людства.

 10. Визначте спільні риси первісних культів з точки зору певної послідовності виникнення уявлень про одухотвореність сил природи, їх можливостей впливу на людину.

 11. Поняття Бога в релігії та науці: принципові розбіжності.

 12. Які методи пізнання використовуються для дослідження предмета релігієзнавства?

 13. Охарактеризуйте зв’язок релігієзнавства з іншими соціально-гуманітарними науками.

 14. Які спільні риси і різниця між релігійною духовністю, моральними та естетичними цінностями, філософським світоглядом?

1.1. Предмет, об’єкт, методи вивчення релігієзнавства

Релігієзнавство — комплексна сфера людських знань про релігію.

Об'єктом релігієзнавства є стан людини, який виражає її єдність із трансцендентним, свідчить про її самовизначення в світі.

Об’єкт релігієзнавства

Предмет релігієзнавства значно ширший за його об'єкт.

Предметом релігієзнавства є своєрідність вияву релігійного феномена; механізм його дії на індивідуальному та суспільному рівнях буття; особливості його функціонування в історії суспільства; точки дотику й шляхи взаємодії з іншими сферами культури - мораллю, мистецтвом, наукою тощо.

Предмет релігієзнавства

Універсальні методи релігієзнавства

метод історизму. Явище досліджується, по-перше, у тих умовах, в яких воно існує, по-друге, ураховується не тільки наявний стан досліджуваного явища, а й процес його виникнення, попереднього розвитку і тенденції функціонування загалом.

метод об'єктивізму. Явище відтворюється у його внутрішній суті, незалежно і від побутових уявлень про нього, і від теоретико-методологічних уподобань самого дослідника.

 • Сучасному релігієзнавству притаманний світоглядний плюралізм, чого не має теологія. Дослідження релігійних феноменів ведеться ним з точки зору різних світоглядних установок за відсутності будь-якої упередженості щодо релігії.

 • Академічне релігієзнавство є відкритим. Воно виходить за межі традиційних релігійних комплексів, аналізує прояви неорелігій, з’ясовує їх сутність.

 • Вивчення релігійних явищ сучасним релігієзнавством характеризує системність, бо ж релігія – складний духовно-практичний феномен, кожний з елементів його внутрішньої і зовнішньої структури не має залишатися поза увагою науковців.