Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Самостійна робота.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
06.02.2017
Размер:
60.93 Кб
Скачать

Самостійна робота №1 (4 год.)

Тема 1. Релігія як форма світогляду, її предмет і функції.

Питання

1. Причини походження релігії.

2. Теологічні та наукові концепції релігії.

3. Типи і класифікація релігії.

Контрольні запитання і завдання

1. Визначте головні риси теологічних концепцій походження релігії, взявши за основу об’єктивно-ідеалістичну доктрину, започатковану Августином Блаженним, Фомою Аквінським і продовжену неотомістами.

2. Знайдіть елементи наближення до філософського осмислення Бога у теорії походження релігії – теїзмі.

3. Прослідкуйте зв’язок між розвитком наукового знання та формуванням матеріалістичних, соціологічних та суб’єктивістських концепцій релігії.

4. Поняття Бога в релігії та науці: принципові розбіжності.

5. Провідні функції релігії: чи змінилися пріоритети з формування початкових форм релігійного світогляду і до сучасності?

Результати виконання роботи – доповідь, реферат, тези опорного конспекту.

Форма контролю – перевірка конспекту, усне опитування, обговорення контрольних питань у формі дискусії, тестування.

Література

1. Релігієзнавство / За ред. М.М.Заковича. – К., 2000. – C. 5-35.

2. Лубський В.І. Релігієзнавство. – К., 1997. – С. 3-97.

3. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 1997. – С. 10-50.

4. Черній А.М. Релігієзнавство. – 2003.

5. Релігії світу / За ред. Н.В.Шелковой. – Харків, 2000. – С. 5-26.

6. Дротянко Л.Г. Релігієзнавство. – К., 2005.

7. Лубський В.І. Історія релігії. – К., 2004.

8. Шелковая Н.В. Введение в религиеведение. – Ростов-на-Дону, 2007.

9. Шевченко В.М. Словник-довідник з релігієзнавства. – К., 2004.

Самостійна робота №2 (5 год.)

Тема 2. Релігійно-філософські системи Стародавнього світу.

Питання

1. Сутність та форми релігійного досвіду.

2. Міфологія як специфічна форма сприйняття світу.

3. Порівняльна характеристика основних форм первісних культів та їх наслідування у духовному житті сучасної людини.

4. Формування етнічних релігій у стародавніх цивілізаціях Єгипту та античного світу.

5. Самобутній характер релігій стародавніх Індії, Китаю, Японії.

Контрольні запитання і завдання

1. Окресліть складові виникнення початкових форм релігійних вірувань в архаїчну епоху.

2. Визначте спільні риси первісних культів з точки зору певної послідовності виникнення уявлень про одухотвореність сил природи, їх можливостей впливу на людину.

3. З яким первісним культом пов’язував походження релігії шотландський фахівець Джеймс Фрезер, який твердив, що релігія - це ”задобрювання вищих від людини сил або примирення з ними”?

4. Наведіть приклади та поясніть численні забобони й побоювання сучасної людини, які мають своє походження у первісних формах релігії архаїчного періоду історії людства.

Література: Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник – К.:Вілбор, 1997. - С. 3-97.

5. На прикладах формування пантеону ( з грец. – зібрання усіх богів) об’єктів обожнення у стародавніх Єгипті, Греції та Римі покажіть зв’язок релігії з особливостями міфологічного мислення.

  1. Поясніть процес поступового переходу від зооморфізму (від грец. zoon – тварина, morphe – форма, вид) до антропоморфізму ( від грец. anthropos – людина) при визначенні надприродних сил та специфіку їх впливу на життя людини.

6. Скласти тези опорного конспекту до питання «Самобутній характер релігій стародавніх Індії, Китаю, Японії».

Результати виконання роботи – доповідь, реферат, тези опорного конспекту.

Форма контролю – перевірка конспекту, усне опитування, обговорення контрольних питань у формі дискусії, тестування.

Література

1. Релігієзнавство / За ред. М.М.Заковича. – К., 2000. – C. 31-35.

2. Лубський В.І. Релігієзнавство. – К., 1997. – С. 183-202.

3. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 1997. – С. 34-49.

4. Черній А.М. Релігієзнавство. – 2003.

5. Релігії світу / За ред. Н.В.Шелковой. – Харків, 2000. – С. 27-62.

6. Дротянко Л.Г. Релігієзнавство. – К., 2005.

7. Лубський В.І. Історія релігії. – К., 2004.

8. Шелковая Н.В. Введение в религиеведение. – Ростов-на-Дону, 2007.

9. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. - СПб, 2007.

10. Костів К. Словник-довідник біблійних осіб, племен і народів. – К., 1995.

11. Мифы народов мира. Т.1.2 – М. 1980,1982.

12. Народы и религии мира: Энциклопедия / Под ред. В.А.Тишкова. – М., 1999.

13. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М. 1986.

14. Ісіченко Ігор (архієпископ). Загальна церковна історія: Курс лекцій для вищих духовних шкіл. – Харків, 2001.

15. Бхагавадгита: Мифы Древней Индии. – СПб, 2000.

16. Вайнтруб И.В. Священне лики цивилизации. – К., 2001.

17. Велесова книга: Легенди. Міфи. Думи / За ред. В.А.Довчича. – К., 1994.

18. Лозко Г. Українське язичництво. – К., 1994.

19. Павленко Ю.В. Дохристиянські вірування давнього населення України. – К., 2000.

20. Українці: народні вірування, повір`я, демонологія. – К., 1991.

21. Шевченко В.М. Словник-довідник з релігієзнавства. – К., 2004.

Самостійна робота №3 (5 год.)