Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

завдання до заліку

.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
06.02.2017
Размер:
60.93 Кб
Скачать

Питання до заліку.

1. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна, завдання курсу у вузі.

2. Релігія як духовно-соціальний феномен, дайте визначення поняття “релігія”.

3. Розкрийте структурні елементи релігії.

4. Розкрийте соціальні функції релігії.

5. Які причини походження релігії роблять її можливою, а які – потрібною?

6. Покажіть характерні особливості релігійного світогляду: яким чином релігія відображає дійсність?

7. Визначте комплекс причин виникнення релігії. Під впливом яких умов виникла релігія?

8. Типи релігій. Поясніть особливості політеїстичних та монотеїстичних релігій, наведіть приклади.

9. Поясніть принципові розбіжності між теологічними та науковими концепціями феномену релігії.

10. Провідні функції релігії: чи змінилися пріоритети з формування початкових форм релігійного світогляду і до сучасності?

11. Сутність та форми релігійного досвіду.

12. Походження та характерні риси первісних форм релігій.

13. На прикладах формування пантеону (з грецької – зібрання усіх богів) об’єктів обожнення у стародавніх Єгипті, Греції та Римі покажіть зв’язок релігії з особливостями міфологічного мислення як специфічної форми сприйняття світу.

14. Окресліть складові виникнення початкових форм релігійних вірувань в архаїчну епоху. Чи збереглися форми первісних релігій до наших днів?

15. Релігія Стародавнього Єгипту.

16. Релігія Стародавньої Греції.

17. Релігія стародавніх слов`ян.

18. Окресліть спільні риси та функціональні розбіжності між первісними культами.

19. Покажіть елементи зооморфізму та антропоморфізму у процесі складання етнічних релігій стародавнього світу.

20. Характерні риси національних релігій. Іудаїзм.

21. Характерні риси світових релігій. Буддизм.

22. Іслам як світова релігія.

23. Християнство як світова релігія: загальна характеристика.

24. Католицька церква, її походження, особливості віровчення і культу. Українська греко-католицька церква.

25. Причини виникнення протестантизму. Сучасний протестантизм в Україні.

26. Біблія як священна книга християн та культурно-історичний феномен.

27. Православ`я: віровчення, культ, церковна організація.

28. Сучасний стан релігійних конфесій і церкви в Україні.

29. Конституційно-правові основи забезпечення свободи совісті в Україні.

30. Причини виникнення нетрадиційних релігій і синкретичних культів. Неорелігії.

31. Дайте характеристику розмаїття християнських конфесій у сучасній Україні.

32. Визначте історичні причини виникнення релігійного плюралізму сучасної України в межах традиційних релігій.

33. Охарактеризуйте особливості відомих Вам нетрадиційних релігій. Неорелігії в Україні.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 1

1. Атеїзм спирається на концепцію релігії:

А). ідеалістичну;

Б). матеріалістичну;

В). теологічну.

2. Догмат про “кінець світу” є провідним у віровченнях християнських сект:

А). баптистів;

Б). адвентистів;

В). п’ятидесятників;

Г). cвідків Єгови.

3. Екуменічний рух у християнському світі передбачає:

А). уніфікацію церковного життя та обрядовості;

Б). об`єднання християнських конфесій для спільного вирішення глобальних проблем сучасності;

В). синкретизм.

4. Окресліть складові виникнення початкових форм релігійних вірувань в архаїчну епоху. Чи збереглися форми первісних релігій до наших днів?

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 2

1. До національних релігій відносяться:

А). буддизм;

Б). іудаїзм;

В). православ`я;

Г). зороастризм;

Д). синтоїзм;

Е). конфуціанство.

2. Християнство запозичило у релігійних віруваннях давніх єгиптян ідею вмираючого та воскресаючого Бога:

А). Ра;

Б). Амон;

В). Атон;

Г). Осіріс;

Д). Ібіс.

3. Орієнталістська спрямованість та міжрелігійний синтез характерний для:

А). сектантських рухів у християнстві;

Б). неорелігій;

В). основних течій ісламу.

4. Провідні функції релігії: чи змінилися пріоритети з часу формування початкових форм релігійного світогляду і до сучасності?

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 3

1. Просвітники Кирило та Мефодій при створенні слов`янської абетки ставили за мету перш за все:

А). підвищення культурного рівня слов`ян;

Б). підвищення ролі грамотності населення для удосконалення господарської діяльності;

В). поширення слова Божого серед слов`ян;

Г). визначення мовної самобутності слов`ян.

2. Практика медитації є найбільш характерною для:

А). християнства;

Б). буддизму;

В). ісламу;

Г).іудаїзму;

3. Виберіть найбільш вірне визначення конституційного принципу свободи совісті:

А). сповідати будь-яку релігію;

Б). розповсюджувати науково-матеріалістичний світогляд;

В). бути вільним у своїх вчинках, виходячи з того, що совість занадто обмежує свободу людини;

Г). мати, приймати та змінювати релігію або переконання за власним вибором і свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідати ніякої;

Д). не сповідати ніякої релігії;

4. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна, завдання курсу у вузі.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 4

1. Розташуйте у певній послідовності складові формування релігійного досвіду.

а. культ;

б. слово;

в. міф;

г. догмат.

2. Інструментальна музика є складовою частиною відправлення служби у:

А). православному храмі;

Б). католицькому соборі;

В). мусульманській мечеті;

Г). іудейській синагозі.

3. Для католицизму і православ`я спільним є:

А). догмат;

Б). символ віри;

В). культ.

4. Які причини походження релігії роблять її можливою, а які – потрібною?

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 5

1. До найпоширеніших форм релігійного аскетизму відносяться:

А). молитва;

Б). піст;

В). жертвопринесення;

Г). чернецтво;

Д). пустельництво.

2. Оберіть найбільш точне визначення Біблії:

А). Святе Письмо;

Б). догмат;

В). система богослужіння;

Г). церковний переказ.

3. Звернення до національної мови богослужіння було характерним для історичного розвитку церков в Україні:

А). католицької;

Б). православної;

В). греко-католицької;

Г). протестантської;

Д). автокефальної.

4. Іслам як світова релігія.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 6

1. Неканонічне тлумачення віри та поява нового релігійного досвіду, що заперечує церковний авторитет, приводить до появи:

А). політеїзму;

Б). єресі;

В). догматизму.

2. Процес впровадження християнства на Русі знайшов відображення на грошах сучасної України:

А). 1 гривня;

Б). 2 гривні;

В). 5 гривень;

Г). 10 гривень;

Д). 50 гривень.

3. Основна розбіжність між суннітами та шиїтами в ісламі виникає з приводу трактування положення про:

А). єдинобожжя;

Б). потойбічний світ;

В). визнання пророцької місії пророків, які передували Мухам меду;

Г). визнання верховної влади (імамат – халіфат).

4. Окресліть спільні риси та функціональні розбіжності між первісними культами.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 7

1. Вольтеру належать дві начебто суперечливі тези: “Зруйнуйте стару будівлю омани! Роздавіть гадину! (церкву)” та: “Якщо б Бога не було, то його треба було вигадати”. Така двоїстість найбільш відповідає особливостям :

А). католицизму;

Б). протестантизму;

В). православ’я;

Г). атеїзму.

2. Скільки разів на добу повинен здійснювати салат (намаз) віруючий?

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6

3. Віра у надприродну спорідненість людських колективів з певними видами тварин є проявом:

А). фетишизму;

Б). тотемізму;

В). магії;

Г). анімізму.

4. Конституційно-правові основи забезпечення свободи совісті в Україні.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 8

1. Ототожнює Бога з природою чи розчиняє Бога у природі релігійна концепція:

А). монотеїзму;

Б). пантеїзму;

В). анімізму.

2. Культ Богородиці відіграє надзвичайно велику роль у:

А). православ’ї;

Б). католицизмі;

В). протестантизмі;

Г). неорелігіях.

3. Для сучасної України є характерним поліконфесійність:

А). так;

Б). ні.

4. Християнство як світова релігія: загальна характеристика.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 9

1. Віра сучасної людини в талісмани та амулети є пережитком первісного культу:

А). анімізму;

Б). тотемізму;

В). фетишизму;

Г). магії.

2. Папська курія у діяльності католицької церкви виконує обов`язки:

А). державного органу;

Б). керівника релігійними справами;

В). трибуналу.

3. Релігійний піст передбачає:

А). повне утримання від їжі протягом місяця;

Б). обмеження у вживанні напоїв (у т.ч. алкогольних);

В). заміну занять у навчальному закладі на особисті молитовні вправи;

Д). збільшення обсягу читання книжок релігійного змісту та проголошення молитов.

4. Характерні риси національних релігій. Іудаїзм.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 10

1. Для світогляду давніх греків був характерним релігійний:

А). монотеїзм;

Б). політеїзм.

2. Продаж Божественної благодаті мав місце в історії:

А). православ`я;

Б). католицизму;

В). протестантизму.

3. В Україні може бути відмовлено в реєстрації тим релігійним організаціям, які:

А). створюють при релігійних організаціях навчальні заклади;

Б). спонукають громадян до невиконання свого конституційного обов`язку;

В). посягають на права інших громадян;

Г). зашкоджують здоров`ю людей;

Д). усуваються від вирішення політичних проблем у напрямку демократизації українського суспільства;

Е). категорично не сприймають атеїстичний світогляд.

4. Характерні риси світових релігій. Буддизм.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 11

1. Інструментальна музика є складовою частиною відправлення служби у:

А). православному храмі;

Б). католицькому соборі;

В). мусульманській мечеті.

2. Автокефальна православна церква має право:

А). змінювати догмат;

Б). мати адміністративну незалежність у господарських справах;

В). обирати голову церкви на Помісному Соборі.

3. Сучасною клерикальною державою можна вважати:

А). Україну;

Б). Росію;

В). Ватикан;

Г). Іран.

28. Сучасний стан релігійних конфесій і церкви в Україні.

7

Соседние файлы в предмете Религиоведение