Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕСТЫ.docx
Скачиваний:
25
Добавлен:
02.04.2016
Размер:
294.73 Кб
Скачать

Тема 1. Університет - вищий навчальний заклад: історія створення та розвиток на сучасному етапі.

а) складання глосарію:

 • Університет – це багатопрофільний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації широкого спектра природничих, гуманітарних, технічних, економічних та інших напрямів науки, техніки, культури і мистецтв, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність.

 • Місія університету – це задоволення потреб населення в освітніх послугах найвищого рівня, забезпечення підприємств та організацій країни кваліфікованими кадрами, всебічний розвиток людини як особистості завдяки системному використанню в навчально-виховному процесі передових освітніх технологій.

 • Вищий навчальний заклад – це освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

 • Історія розвитку університетів української держави – це специфічна освітньо-виховна система, яка свідчить про те, що механізм утворення визначається конкретно- історичною ситуацією.

 • Історія Болонського процесу – це процес європейських реформ, спрямований на створення спільної Зони європейської вищої освіти (також у документах є аналогічне поняття: європейський простір вищої освіти) до 2010 року.

 • Високоякісна освіта – це сукупність якостей особи з вищою освітою, що відбиває її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства

 • Гармонійно розвинена особистість – це суспільно активна особистість, яка прагне розвинути основні людські здібності - інтелектуальні, естетичні, художні, фізичні та інші, і проявити їх у різних видах творчої діяльності, у тому числі в галузі спорту, мистецтва, науки, техніки, а також у кожній з цих сфер обираються такі конкретні заняття, які найбільшою мірою відповідають індивідуальним здібностям і потребам цієї людини і забезпечують максимальний розвиток її індивідуальності.

 • Патріот української держави – це людина, що має гордість за матеріальні і духовні досягнення свого народу, своєї Батьківщини, має бажання зберегти її характерні особливості, її культурне надбання і зіставляє себе з іншими членами свого народу, має постійну готовність підпорядковувати свої особисті інтереси інтересам загалу, в якому живе, та захищає інтереси своєї громади, народу в цілому.

 • Модернізація університетської освіти – це удосконалення освіти, спрямоване на забезпечення її якості відповідно до новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики.

 • Позацерковні спілки – це об’єднання, що почали створюватися у XII столітті ученими, які були невдоволені ігноруванням церковною школою нових знань

 • Спеціальні школи-університети – це співтовариства тих, хто вчить і хто вчиться, відкриті для всіх бажаючих ученими, які у XII столітті почали об'єднуватись у позацерковні спілки та стали ініціаторами створення таких вищих спеціальних шкіл — університетів.

 • Лекція – це основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу, мета якої – розкрити основні положення теми, досягнення науки, з’ясувати невирішені проблеми, узагальнити досвід роботи, дати рекомендації щодо використання основних висновків за темами на практичних заняттях.

 • Диспут – це публiчне обговорення тiєї чи iншої важливої для присутнiх проблеми, яке, як правило, завчасно готується.

 • Читання канонічних книг – це читання книг, що визнанні церквою богонатхненними і які лягли непомильним правилом віри і моралі.

 • Фома Аквінський та П’єр Абеляр – це буди відомими вченими-схоластами, які намагалися теоретично обґрунтувати істинність релігійних догм.

 • Просвітництво – це широка ідейна течія, яка відбивала антифеодальні, антиабсолютистські настрої освіченої частини населення у другій половині XVII —XVIII століття. Представники цієї течії - учені, філософи, письменники, - вважали метою суспільства людське щастя, шлях до якого — переустрій суспільства відповідно до принципів, продиктованих розумом, були прихильниками теорії природного права.

 • Просвітницькі заклади – це заклади, що існували у другій половині XVII —XVIII століття з метою розповсюдження ідей просвітництва.

 • Титул бакалавра – це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

 • Титул магістра – це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

 • Титул доктора філософії – це учений ступінь, що присуджується в багатьох країнах Західної Європи. Фактичним аналогом наукового ступеня «доктор філософії» в українській системі освіти є науковий ступінь «кандидат наук» і присуджується майже в усіх наукових галузях, наприклад: доктор філософії в галузі економіки або доктор філософії в галузі фізики.

 • Кращі університети незалежної України – це Київський національний університет ім. Шевченка; Харкiвський нацiональний унiверситет ім. Каразіна; Сумський державний університет; Одеський нацiональний унiверситет ім. Мечникова;Національний університет "Острозька академія"; Львiвський нацiональний унiверситет ім. Франка; Донецький нацiональний університет; Схiдноукраїнський національний унiверситет ім. Даля.; Донецький національний технічний університет і т.д.

 • Національна освіта – це освіта має гуманістичний характер і ґрунтується на культурно-історичних цінностях українського народу, його традиціях і духовності, затверджує національну ідею, сприяє національній самоідентифікації, розвитку культури українського народу, оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями.

 • Українська еліта – це кращі представники українського суспільства.

 • Братства – це всестанові, загальнонаціональні організації, що створювались навколо церкви, сприяючи культурно-національному відродженню; світські організації, які відстоювали релігійні, політичні, національні, культурні, станові права українців, їм належали великі заслуги у справі збереження української православної традиції, у становленні громадянського суспільства, його етнонаціональної консолідації, у підвищенні рівня освіти та культури.

 • Києво-Могилянська колегія – це перший вищий навчальний заклад в Україні, створений в 1632 році шляхом об'єднання братської школи Києво-Богоявленського братства і школи Києво-Печерської лаври. З 1633 року іменувалася колегією, з 1701 року - академією. В академію приймалися діти козацької старшини, шляхти, заможних городян і духовенства.

б) укладання логіко-структурних схем:

Укладіть логіко-структурну схему: Основні нормативно-правові акти, які регламентують механізм функціонування вищої освіти в Україні (з конкретизацією розділів та статей).

в) тести:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]