Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Nazarenko_II_Gruntoznavstvo.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
3.43 Mб
Скачать

10. Біогеохімія грунтоутворення та грунтотворний процес

10.1. Біосфера Землі, її характерні особливості

10.2. Поняття про природну систему, її будову, властивості та структурну організацію

10.3. Великий геологічний кругообіг речовин

10.4. Кора вивітрювання, типи кори вивітрювання

10.5. Малий біологічний кругообіг речовин

10.6. Міграційні потоки елементів

10.7. Геохімічні бар'єри та ареали акумуляції

10.8. Баланс грунтоутворення

10.9. Загальна схема грунтоутворення

10.10. Концепція елементарних грунтотворних процесів та їх характеристика

10.11. Тип ґрунтоутворення

11. Систематика, класифікація та загальні закономірності географії грунтів

11.1. Поняття про класифікацію грунтів

11.2. Закономірності розміщення грунтів на земній поверхні

11.3. Основи грунтово-географічного районування. Грунтово-біокліматичні пояси, області, зони, провінції, округи, райони

11.4. Грунтово-географічне районування та загальна схема грунтового покриву України

12. Грунти арктичних і тундрових областей

12.1. Арктичні грунти

12.2. Тундрові глейові грунти

13. Грунти бореальних областей

13.1. Підзолисті грунти тайгово-лісової зони

13.2. Дерново-підзолисті грунти

13.3. Мерзлотно-тайгові грунти

13.4. Болотні грунти

13.5. Дернові грунти

13.6. Болотно-підзолисті грунти

14. Грунти суббореальних областей

14.1. Грунтовий покрив суббореальних лісових областей.

Бурі лісові грунти

14.2. Грунти суббореальних степових областей

14.2.1. Грунти зони Лісостепу

14.2.1.1. Сірі лісові грунти

14.2.1.2. Чорноземи Лісостепу

14.2.2. Чорноземи степу

14.2.3. Грунти сухого степу

14.2.4. Засолені грунти

14.2.4.1. Засолені грунти, солончаки

14.2.4.2. Солонці

14.2.4.3. Солоді

14.3. Грунти суббореальних напівпустель. Бурі напівпустельні грунти

14.4. Грунти суббореальних пустель

14.4.1. Сіро-бурі пустельні грунти

14.4.2. Пустельні примітивні грунти

14.4.3.Такири

15. Грунтовий покрив субтропіків

15.1. Грунти вологих субтропічних лісів

15.2. Грунти сухих (ксерофітних) субтропічних лісів і чагарникових степів

15.2.1. Коричневі грунти

15.2.2. Сіро-коричневі грунти

15.3. Грунти субтропічних напівпустель і пустель

16. Грунтовий покрив тропіків

16.1. Грунти постійно вологих тропічних лісів

16.2. Грунти сезонно-вологих лісів і високотравних саван

16.3. Грунти тропічцих ксерофітних лісів

16.4. Грунти тропічних сухих саван

16.5. Грунти тропічних напівпустель і пустель

17. Алювіальні грунти

17.1. Заплавне грунтоутворення

17.2. Класифікація та властивості алювіальних грунтів

17.3. Сільськогосподарське використання алювіальних грунтів

18. Гірські грунти

18.1. Загальні особливості грунтоутворення на гірських схилах

18.2. Особливості будови, складу і властивостей гірських грунтів

18.3. Грунти Українських Карпат

18.4 Сільськогосподарське використання гірських грунтів

19. Охорона грунтів

19.1. Завдання охорони грунтів

19.2. Патологія грунтового профілю та генетичних горизонтів

19.2.1. Охорона фунтів від ерозії та дефляції

19.2.2. Охорона грунтів від переущільнення

19.2.3. Виведення грунтів з діючих екосистем та рекультивація порушених ландшафтів

19.3. Порушення біоенергетичного режиму едафотопів та екосистем

19.3.1. Захист грунтів від девегетації та дегуміфікації

19.3.2. Грунтовтома, токсикоз та виснаження едафотопів

19 4. Порушення водного і хімічного режиму едафотопів

19.4.1. Опустелювання грунтів

19.4.2. Селі та зсуви

19.4.3. Захист грунтів від процесів вторинного засолення, осолонцювання і злитизації

19.4.4. Вторинна кислотність грунтів

19.4.5. Охорона грунтів від переосушення

19.5. Забруднення та хімічне отруєння грунтів

19.5.1. Захист грунтів від забруднення агрохімікатами

19.5.2. Захист грунтів від впливу продуктів техногенезу

19.6. Патологія грунтів і здоров'я людини

19.7. Моніторинг грунтів

Термінологічний словник

Авторський покажчик

Список рекомендованої літератури

ВСТУП

З давніх-давен людина поклонялася землі, а точніше – грунту. Йому присвячувала легенди і билини, його оспівувала у поемах і піснях. Вона наділяла його генетичною властивістю живого – родючістю. Виходить що грунт – живе тіло? І так, і ні. В одному грамі грунту живе і "працює" до півтора мільйонів клітин мікроорганізмів, сотні тисяч дрібних безхребетних. Однак майже на 90% він складається з мінеральної маси, води, гумусу й інших неживих утворень.

Так що ж таке грунт? Грунт – це особливе природно-історичне тіло Природи, "шкіра" планети, пам'ять життя або, висловлюючись мовою кібернетики, керуюча система біосфери. Це тіло природи, що мовчить, але це може бути мовчання і вірного друга, і грізного ворога. Недбале поводження з грунтом коштувало життя цілим народам. Археологія й історія наводять цьому багато прикладів. Ерозія грунтів, засолення, опустелювання і заболочування – мабуть, основні причини хвороб і загибелі грунтів, падіння біопродуктивності ландшафтів і врешті-решт відкочовування народів у небуття.

Грунти мовчать, але грунти мстять. Інакше чим пояснити, що за останні два століття вкладення капіталу в сільське господарство збільшилися в тисячі разів, а врожаї – усього в 2-3 рази? Виходить, справа не в грошах, а в чомусь іншому: можливо, у дефіциті розуму при спілкуванні з грунтом? Або в занадто слабкому акценті на понятті "грунт – пам'ять, грунт – друг"? Технічне і хімічне насильство повинно поступитися місцем розумному біосферно-біогеоценотичному ставленню до нього, основаному на системному підході. Адже системний підхід – це не що інше, як добра стара мудрість: перед тим, як щось зробити, треба подумати.

Докучаєвське генетичне грунтознавство – гордість російської, а в цьому випадку і нашої, української, науки. Слов'янські слова "чорнозем", "підзол", "солонець", "солодь" знають професіонали усього світу і ними називають свої грунти.

Ми якось звикли, говорячи про грунт, мати на увазі тільки сільське господарство, забуваючи, що на грунтах розташовуються

сотні мільйонів гектарів лісів, величезні масиви лугів, степів, боліт і т.д. Забуваємо, що без грунтознавства неможливо обійтися в біогеоценології (екології), географії, лісівництві, луківництві, болотознавстві, тундрознавстві, гігієні і санітарії, у геології, землевпорядкуванні, при рекультивації земель і в багатьох інших сферах життя.

Як не хлібом єдиним жива людина, так і не єдиному хлібу служить грунт. Таке багатопланове "служіння" зумовлено його походженням і урізноманітненим функціонуванням. Саме ця багатоплановість відображає цілісність, велику єдність природи, таємницю, яку відкрив В.В.Докучаєв у вченні про грунт.

Коли і як виникають грунти? З чого вони починаються? Скільки часу потрібно на створення грунту? Які родинні генетичні зв'язки існують між грунтами? Чи можна керувати грунтотворними процесами? Куди і якими темпами йде еволюція грунтів? І, нарешті, – яка доля людства очима наших грунтів? На всі ці питання Ви зможете знайти відповідь у нашій книзі.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]