Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Experimentalna_psikhologiya.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
172.54 Кб
Скачать

9. Розподіл балів, які отримують студенти

Денне відділення

Заочне відділення

Вид роботи

Кількість балів

Вид роботи

Кількість балів

Модуль 1

Лабораторна робота

за темою 2

Реферативна робота

7

10

Модуль 2

Лабораторні роботи

за темами 4, 5

14

Контрольна робота (1 питання)

20

Модуль 3

Лабораторні роботи

за темами 7, 8

21

Контрольна робота (2,3 питання)

40

Поточний контроль

Контрольна робота

8

Підсумковий семестровий контроль

Екзаменаційна робота

40

Екзаменаційна робота

40

Сума

100

100

Бонусні бали

Активність на лекціях

до 10

Активність на лекціях

до 10

Викладачем можливе виставлення бонусних балів за відвідування та активність на лекціях до 10 балів за умови проведення перевірки присутності студентів денного або заочного відділення на лекціях особисто викладачем.

Модуль 1 вважається зарахованим за умови складання самостійної роботи, мінімальною кількістю балів, яку повинен набрати студент для зарахування модуля, є 7 балів.

Модуль 2 вважається зарахованим за умови складання 2-х лабораторних робіт, мінімальною кількістю балів, яку повинен набрати студент для зарахування модуля, є 7 балів.

Модуль 3 вважається зарахованим за умови складання 3-х лабораторних робіт, мінімальною кількістю балів, яку повинен набрати студент для зарахування модуля, є 9 балів.

Студента є допущеним до підсумкового семестрового контролю за умови виконання самостійної роботи (мінімальна кількість балів 23 ).

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи (проекту), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

1-49

FX

незадовільно

не зараховано

10. Методичне забезпечення

1. Навчально-методичний комплекс з дисціплини «Експериментальна психологія: психофізика»

2.Навчально-методичні рекомендації «Загально психологічний практикум: психофізика»

11. Рекомендована література Базова

  1. Бажин Е.Ф., Эткинд А.М. Личностный дифференциал. Методические рекомендации. Л., 1983.

  2. Бардин К.В., Забродин Ю.М. Проблемы сенсорной психофизики. Познавательные процессы: ощущения, восприятие. – М.: 1982. – С.89-117.

  3. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М., 1982.

  4. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А. Михалевская М.Б. Измерение в психологии: общий психологический практикум. М.: Смысл, 1998. – 286 с.

  5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-А, 1997. – 256 с.

  6. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 381 с.

  7. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. – М., 1980.

  8. Общий психологический практикум: психофизика. Учебно-методические рекомендации для студентов факультета психологии/ С.Г. Яновская. – Харьков, 2002. – 60 с.

  9. Практикум по психологии / Под ред. А.Н.Леонтьева и Ю.Б.Гиппенрейтер. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1972.

  10. Проблемы и методы психофизики/ Под. ред. А.Г. Асмолова, М.Б. Михалевской М.: изд-во Моск. ун-та. 1974.- 252 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]