Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Experimentalna_psikhologiya.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
172.54 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра прикладної психології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

_____________________________

“______”_______________20___ р.

    1. Робоча програма навчальної дисципліни

Експериментальна психологія

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.030102 психологія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності психологія

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації___________________________

(назва спеціалізації)

факультету психології

(назва факультету)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Харків – 2014

Експериментальна психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030102 психологія, спеціальністю психологія.

_____________________ р.- 12 с.

Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

ст. викладач Яновська С.Г.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри прикладної психології

Протокол № ___ від ______________________ р.

Завідувач кафедри ________________ (І.В. Кряж)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________________ р.

Схвалено методичною комісією факультету психології

Протокол № ___ від _____________________ р.

Голова _______________ (Ю.А. Гімаєва)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________________ р.

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

030102 психологія

(шифр і назва)

Нормативна, загально-професійної підготовки

Напрям підготовки

6.030102 психологія

(шифр і назва)

Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

психологія

Рік підготовки:

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 173

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 7

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

34 год.

10 год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

34 год.

12 год.

Самостійна робота

105 год.

134 год.

ІНДЗ: год.

Вид контролю:

екзамен

екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/2

для заочної форми навчання -1/6

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]