Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

English for Geographers

.pdf
Скачиваний:
674
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
3.19 Mб
Скачать

English For Geographers_____________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА

Ужик В. О. Черкашина Н. І. Сергеєва О. А.

English for Geographers

Навчальний посібник з англійської мови для студентів геолого-географічного факультету

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Харків 2008

2

_____________________________________________English For Geographers

УДК 811.111 (075·8)

ББК 81.2 Англ.-923

У 33

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 1.4/18-Г-3 від 9 січня 2008 р.)

Рецензенти: канд. географ. наук, доцент кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Пересадько В. А.; канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Харківсь-

кого національного економічного університету Борова Т. А.; доцент, завідувач кафедри іноземних мов Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Воронова Є. М.

Ужик В. О., Черкашина Н. І., Сергеєва О. А.

У33 Англійська мова для географів: Навчальний посібник. – Х.:

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 372 с.

ISBN 978-966-623-506-3

Навчальний посібник розроблено для студентів геологогеографічного факультету денної та заочної форми навчання. Структура посібника дає можливість викладачеві вибрати оптимальні шляхи організації як аудиторної, так і самостійної роботи студентів з урахуванням рівня їх знань. Спеціальні тексти для читання, перекладу та переказу сприяють розвитку навичок одержання інформації та її аналітичної обробки. Більшість текстів аутентичні та адаптовані.

Посібник можуть використовувати на природничих факультетах студенти, аспіранти та наукові працівники відповідного профілю.

УДК 811.111 (075·8)

ББК 81.2 Англ.-923

© Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2008

ISBN 978-966-623-506-3 © Ужик В. О., Черкашина Н. І., Сергеєва О. А.,

2008

©Макет обкладинки Дмитренко О. С., 2008

3

English For Geographers_____________________________________________

ПЕРЕДМОВА

Структура навчального посібника дає можливість викладачеві вибрати оптимальні шляхи організації як аудиторної, так і самостійної роботи студентів з урахуванням рівня їх знань. Посібник складається з трьох взаємопов'язаних частин: тексти професійного напрямку зі словниками і вправами лексичного та граматичного характеру, граматичний довідник, тексти та діалоги з розмовних тем, матеріали для дискусій.

Спеціальні тексти для читання, перекладу та переказу сприяють розвитку навичок одержання інформації та її аналітичної обробки. Більшість текстів автентичні та адаптовані.

Посібник передбачає повторення граматичного матеріалу на рівні узагальнення та його подальше вивчення на мовному професійному матеріалі, системне повторення тем у процесі виконання комунікативно спрямованих вправ, використання матеріалу в розмовних формулах, виконання тестів та інших форм контролю та самоконтролю.

Матеріал згруповано у дві книги (Book 1, Book 2) і за уроками (48 Units): (1) тексти за фахом, лексичні вправи комунікативного та творчого характеру; (2) тексти загальнонаукового характеру з відповідними завданнями; (3) граматичний матеріал у теоретичному та практичному викладенні з різними вправами і тестами для контролю та самоконтролю; (4) розділ, який містить комунікативні завдання та вправи монологічного та діалогічного характеру на базі сучасних тенденцій розвитку усного мовлення; (5) тексти для обговорення для індивідуальної та групової роботи в аудиторії; (6) тексти та вправи для додаткового читання в процесі самостійної роботи студентів; (7) тексти та вправи для репродуктивної роботи; (8) англо-українські словники спеціальної лексики; (9) додатки, які містять таблицю хімічних елементів, математичні символи та допоміжні стійкі словосполучення.

Запропонований навчальний посібник розроблено для студентів

ІІІ курсів геолого-географічного факультету денної та заочної форми навчання.

Навчальний посібник можуть використовувати на природничих факультетах студенти, аспіранти та науковці відповідного профілю.

4

- розміри - різновидність
- розпадатися - крихітний - всесвіт - не вистачає - хімія
- сонячна система - півколо - леткий

_____________________________________________English For Geographers

BOOK 1

Part 1

Practice in Reading and Speaking

Unit 1

Section 1

1. Learn the following words and their translations. Check up yourself by back translation:

dimensions variety

to collapse tiny universe lack chemistry

the solar system circumference volatile

2. Read and translate the following text using a dictionary:

Planet Earth

The Earth is not a large planet. Its familiar dimensions a diameter of nearly 8,000 miles (12,750 km) and a circumference of almost 25,000 miles (40,000 km) – seem tiny against the vastness of a universe in which distances are measured in millions of light years. And even in our particular corner of the universe, the solar system, the earth is no giant. The planet Jupiter has a diameter more than 11 times as large as Earth’s. Saturn is much larger. True,

Earth is slightly larger than Venus and Mars, but more than 70 percent of our planet is covered by water, making our living space smaller still.

What Earth lacks in size, however, it makes up in the wealth and variety of its contents. More than 6 billion years ago, when it was born from a gaseous mass of material that slowly collapsed and congealed the earth was endowed with an almost infinitely complex chemistry. Throughout the planet’s life, that chemistry was modified continuously. The molten earth mass, turning and cooling, differentiated into several shell-like layers, of

5

English For Geographers_____________________________________________

which the crust is but one. Gases escaped and began to collect in low-lying areas as liquids, starting the formation of the oceans. Other volatiles created the earth’s initial atmosphere. Eventually that atmosphere supported the beginnings of life, and late in the planet’s history, Earth attained levels of oxygen content that made possible the evolution of complex life forms. Humanity is the culmination of this process, and human communities began to make the first organized use of the earth’s accumulated natural wealth.

Fig. 1

3.Answer the following questions:

a)Is the Earth a large planet?

b)Name all the planets of the Solar System.

c)What is the largest planet in the Solar System?

d)What is the composition of the Earth?

e)In what units are distances in the universe measured?

f)When was the Earth born?

4.Insert the missing letters:

d…m…nsions, t…n…, co......apse, …hemi…try, ci…cum..erence, la……, v…lat…le.

5. Fill in the correct word(s) from the list below:

to take shape, formed from, reverse, swirling, scientists, cooled, gravity, suggest, asteroids, dense, southern, tiny, rotates, orbits, gravity, summer, beneath, calm, blue, spins, Sun, significant, magnetosphere, electric current, giant, poles.

6

_____________________________________________English For Geographers

About 5,000 million years ago our Solar System began ……… .The Sun and the nine planets ……… a cloud of dust and gas ……… in space.

Some ……… believe that the centre of this cloud ……… and contracted to form the Sun.

………pulled the planets from the rest of the cloud. Other scientists

………that the dust cloud formed ……… that joined together to make the

Sun and planets.

Earth is a ……… rocky planet, third nearest to the Sun, and …….... compared with Jupiter and Saturn. While Earth ……… on its axis each day, it also ……… the Sun each year, held in orbit by the Sun’s ………. One moon revolves around the Earth. From space the earth looks ……… and ……… but under its oceans, deep ……… the crust, the Earth’s core is fiery and whitehot.

As the Earth ……… on its axis, it also orbits the ………. When the northern hemisphere faces the Sun it has its ………. At the same time the

………hemisphere faces away from the Sun and has its winter. The equator faces towards the Sun most of the time and there are no ……… seasonal changes there.

The earth behaves like a ……… magnet. Molten iron and nickel flow in the Earth’s outer core and produce an ………. This electricity creates a magnetic field, or ……… , that extends into space. Like a magnet, the Earth has two magnetic ……… . From time to time, the magnetic poles ………

polarity. The last time they changed was about 700,000 years ago. No one knows why this happens.

North and south geographical poles lie at either end of the Earth’s axis (the invisible line around which the Earth turns). The magnetic poles’ position varies over time. It is the Earth’s magnetic field that causes a compass needle to point north.

6. Match the word with its explanation:

volatile

- the outermost layer of the Earth;

space

м a gaseous element or compound the dissolved in

 

magma as a result of the high pressures within the

 

earth’s crust;

magnetic pole

- that part of the earth’s surface and its immediate

 

atmosphere that is inhabited by living organisms;

magnetic field

- envelope of air that surrounds the Earth;

crust

- area of high atmospheric pressure;

 

7

English For Geographers_____________________________________________

core

- the area beyond the Earth where the stars and

 

planets are;

biosphere

- the central part of the Earth or any other planet;

axis

- an area around an object that has magnetic power;

atmosphere

- one of the two points that are not firmly fixed but are

 

near the North and South Poles of the Earth, towards

 

which the needle on a compass points;

anticyclone

- the imaginary line around which a large round object

 

turns.

Section 2

1. Try to answer the questions. Then read the text to check some of your answers:

1.Name five countries where English is the first language.

2.How many people speak English as a first language?

a. about 350 million b. About 100 million c. About 250 million

2. English has many words which come from other languages. Match these English words with the languages they come from.

English word

Language of origin

Umbrella

German

Marmalade

Spanish

Elite

Italian

Quartz

French

Cargo

Portuguese

English: the language of millions

Job advertisements in quality European newspapers sometimes ask for a “good working knowledge” of English. Nowadays, large international companies often use English to communicate between offices and subsidiaries in different countries. 75 % of all letters and telexes are in English and 80 % of all the information in the world’s computers is in

English, so organizations need employees who speak good English. European professionals feel that English sometimes helps them to get a new job. It is usually a passport to more money, more travel, and more interest in their work.

Why is English so important as an international language? The statistics answer the question. About 350 million people speak English as a first language and another 300 million use English as a second language. It is the official or semi-official language in more than 60 countries and of

8

_____________________________________________English For Geographers

many international organizations. The International Olympic Committee, for example, always holds meetings in English.

International English has a rich and growing vocabulary. Many everyday words come from other languages. Umbrella, for example, comes from ombra, the Italian word for shade. English speakers get their breakfast marmalade from the Portuguese word marmelada. There are many Spanish words in English including cargo, flotilla, and macho; German gives the English language the words: hamburger, waltz, and quartz; and French provides liaison, elite, and cafe.

English helps the business world to communicate across national borders. Many international companies provide language training programmes for employees. They know that English is a passport to a successful future. It is the language of millions.

3. Look at the list of international English words. Tick which ones you use in your language. Find more examples:

weekend

jogging

marketing

feedback

sandwich

best-seller

deadline

management

parking

software

businessman

self-service

computer

shopping

golf

know-how

meeting

jumbo jet

walkman

smoking

4.Put questions to the following statements:

1.English helps the business world to communicate across national borders.

2.Many everyday words come from other languages.

3.Many international companies provide language training programmes for employees.

4.The International Olympic Committee always holds meetings in English.

5.European professionals feel that English sometimes helps them to get a new job.

9

English For Geographers_____________________________________________

5. Match the word with its explanation:

café

- the goods that are being carried in a ship or plane;

cargo

- a group of small ships;

elite

- an object that you use to protect yourself against rain or

 

the hot sun;

flotilla

- a sort of jam made from fruit such as oranges or lemons;

hamburger

- a hard mineral substance that is used in making

 

electronic watches and clocks;

liaison

- the regular exchange of information between groups of

 

people, especially at work;

macho

- a group of people who have a lot of power and influence

 

because they have money, knowledge, or special skills;

marmalade

- a small restaurant where you can buy drinks and simple

 

meals;

quartz

- a fairlys low dance with a regular pattern of three beats;

umbrella

- a traditionally typical behaviour of a man that

 

emphasises how brave, strong, and sexually attractive

 

a man is;

waltz

- a flat round piece of finely cut beef which is cooked and

 

eaten in a bread bun, one of the fast food stuffs.

6.Put the following words in the correct order to make a sentence:

1.Large use offices English to communicate companies between subsidiaries in and different often countries international.

2.Is of the information in 80 % in the world’s all computers English.

3.Organisations who need speak good employees English.

4.English professionals sometimes feel European that a helps to get new them job.

5.English so why as is an international important language?

6.International has a vocabulary rich and English growing.

7.Many from words other come everyday languages.

8.It language the millions of is.

9.English are there many in words Spanish.

10.Many language companies provide for international training employees programmes.

10

- верхній - внутрішня частина ядра - твердий - мантія
- зовнішня частина ядра - важкий - в’язкий - відсік
- вулканічний - виверження - тріщина

_____________________________________________English For Geographers

7. Unscramble the following words and translate them:

eavrtedismtens, uayqlit, espwarpens, cuesssfcul, ntnetraiaonil, rgaanisztioon, vcarboulay.

Unit 2

Section 1

1. Learn the following words and their translations. Check up yourself by back translation:

uppermost inner core solid

the mantle outer core heavy viscous cell volcanic eruption fracture

2. Try to answer the questions then read and translate the following text using a dictionary:

1.What do you know about the surface of the Earth? What is it consisted of?

2.What do you know about the interior Earth? What is it consisted of?

3.What interior forces change the upper surface of our planet?

The Interior Earth

The surface of the earth is the outer skin of the crust, the uppermost layer of the planet. The crust consists of solid rocks, both on the continents and below the waters of the oceans. But liquid rock (lava) can penetrate through the vents of volcanoes and through fissures to flow out onto the surface. Although the crust’s rocks are solid, they are violently shaken and even fractured by earthquakes. To know the surface we should study the crust of our planet as well as the water, wind, glaciers, and waves that attack it from above.

11

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]