Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 розділ.docx
Скачиваний:
31
Добавлен:
10.03.2016
Размер:
125.76 Кб
Скачать

2.2 Методика обліку прибутку на підприємстві

Інформація про результати фінансово-господарської діяльності підприємства формується в системі бухгалтерського обліку та відображається у Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

Слід зауважити, що цей Звіт є аналогом Звіту про прибутки та збитки, який передбачено Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО). Враховуючи те, що в Україні з 1 січня 2012р. МСФЗ у обов’язковому порядку застосовують публічні акціонерні товариства, банки страховики, а добровільно й інші підприємства (суб’єкти господарювання), порядок формування інформації для складання Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) має велике значення.

Таблиця 2.1

Кореспонденція бухгалтерських раунків з обліку фінансових результатів, тис.Грн

Дебет

Кредит

Сума

Зміст господарської операції

79

44

46

Визначено фінансовий результат в кінці звітного періоду і віднесено на прибуток нерозподілений

79

80

551

Списано матеріальні витрати на фінансові результати

79

81

1264

Списано витрати на оплату праці на фінансові результати

79

82

446

Списано суми відрахувань на соціальні заходи

79

83

147

Віднесено витрати на амортизацію на фінансові результати

79

84

429

Списано інші операційні витрати на фінансові результати

79

90

9238

Списано собівартість реалізованої продукції на фінансові результати

79

92

598

Списано адміністративні витрати на фінансові результати

79

94

75

Списано інші витрати на фінансові результати

79

98

16

Списано податки та прибутки на фінансові результати

70

79

1193

Списано дохід від реалізації на фінансові результати

Продовження табл. 2.1

Важливим моментом є обчислення прибутку, яке є одним із найважливіших питань методології бухгалтерського обліку. Алгоритм визначення фінансового результату для підприємств передбачений П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід) [10].

Важливо відзначити, що згідно класифікації, передбаченої даним П(С)БО 3, критерієм формування прибутку (збитку) є його визначення за окремими видами діяльності підприємства. Формування фінансових результатів зводиться до визначення прибутку або збитку за видами діяльності. Так, у загальному вигляді, результат господарської діяльності підприємства за принципом формування прибутку (збитку) підприємства відповідно до процесу відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку обчислюють за формулою (2):

 

ЧП(З) = (±ФР о.д ± ФР ф.о ± ФР і.з.д.)                           (2) 

де:      

ФР о.д. - фінансовий результат від операційної діяльності;

ФР ф.о. - фінансовий результат від фінансових операцій;

ФР і.з.д. - фінансовий результат від іншої звичайної діяльності;

ЧП(З- чистий прибуток або збиток.

МСФЗ передбачають два варіанти побудови Звіту про прибутки та збитки: одноступінчастий (відображення доходів і витрат та визначення чистого прибутку/збитку) та багатоступінчастий (одночасне відображення доходів і витрат за кожним видом діяльності з визначенням фінансового результату та узагальнення цього результату загалом по підприємству за звітний період).П(С)БО 3 передбачає складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за багатоступінчастою формулою.

Доходи й витрати включаються до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) згідно із встановленим порядком принципів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Безперечно, за звичайних умов господарювання фінансовий результат підприємства формується від основної діяльності, тобто реалізації продукції, товарів, послуг (як правило, це є прибуток) (ряд.2290 Форма № 2[Додаток]).

При визначенні суми доходу від реалізації продукції й товарів (ряд. 2000 Форма №2 [Додаток] проблем зазвичай не виникає. Дохід встановлюється на основі договорів (контрактів) та первинних документів на відпуск (відвантаження) продукції (товарів), виписок із банківських рахунків підприємства. Певні проблеми постають при визначенні доходів від надання послуг, особливо коли послуги за договором (контрактом) надаються протягом декількох звітних періодів (частинами, поетапно). П(С)БО 15 п.10 передбачає, що дохід, пов’язаний з наданням послуг, визначається виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату балансу, якщо було достовірно оцінено результат цієї операції.

У складі фінансових результатів діяльності підприємства відображається прибуток (збиток) від іншої операційної діяльності (ряд. 2190 Форма № 2 [Додаток] ). Склад інших операційних доходів і витрат наведений відповідно у пунктах21і24 П(С)БО 3.

Слід зауважити, що в п. 24 П(С)БО 3 у складі інших операційних витрат (ряд. 2180 Форма №2 [Додаток]) не наведені витрати орендодавця, пов’язані з передачею в оренду необоротних активів (амортизація основних засобів тощо), хоча вони повинні враховуватися при визначенні прибутку (збитку) від іншої операційної діяльності.

На прибуток (збиток) від операційної діяльності впливають адміністративні витрати й витрати на збут (ряд.2130, 2150 Форма №2 [Додаток]), склад яких наведено в П(СБО) 16 «Витрати». Ці витрати не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), проте покриваються за рахунок доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та враховуються при обчисленні ціни. Отже, прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається шляхом додавання до валового прибутку (збитку) від основної діяльності доходів від іншої операційної діяльності, адміністративних і витрат на збут.

На результати діяльності підприємства впливає також фінансова діяльність. Відомо, що торговельні підприємства фактично не одержують доходів у вигляді процентів. Водночас витрати на сплату процентів за кредити банків, можуть бути значними, тому за вказаним напрямом діяльності можливі тільки збитки. Тобто фінансові витрати на проценти та інші витрати, пов’язані із запозиченнями, перевищують доходи від фінансової діяльності.

Відзначимо, що відповідно Інструкції про застосування Плану рахунків визначення фінансових результатів проводиться через закриття субрахунків за окремими видами діяльності рахунку 79 «Фінансові результати», а разом з тим, визначення кінцевого сальдо, яке списують на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Синтетичний рахунок 79 «Фінансові результати» у своєму складі містить чотири субрахунки, такі як: 791 «Результат операційної діяльності», 792 «Результат фінансових операцій», 793 «Результат іншої звичайної діяльності».

Особливим видом витрат є витрати зі сплати податку на прибуток, які складаються із суми витрат на сплату поточного податку на прибуток та на сплату відстрочених податкових зобов’язань і відстрочених податкових активів. Нагадаємо, що поточний податок на прибуток – це сума податку на прибуток, визначена у звітному періоді відповідно до норм Податкового кодексу України. Якщо цю суму скоригувати на суму постійних і тимчасових (відстрочених податкових зобов’язань і відстрочених податкових активів) різниць, то одержимо суму витрат з податку на прибуток від звичайної діяльності. На сплату податку на прибуток використовується загальний прибуток, а не від звичайної діяльності.

Загально прийнятим є те, що за дебетом рахунку 79 «Фінансові результати» відображують суму нарахованого податку на прибуток, що списується із рахунку 98 «Податки на прибуток». При нарахуванні останнього необхідно попередньо визначити на основі додаткових розрахунків суму податку на прибуток (окремо від звичайної діяльності).

Досить проблемний питанням на наш погляд є відсутність в інструктивних матеріалах з бухгалтерського обліку порядку віднесення податку на прибуток від звичайної діяльності (субрахунок 981) на фінансові результати – на конкретні субрахунки рахунку 79. Згідно чинного законодавства порядок ведення обліку на рахунку 79 «Фінансові результати», на якому накопичується інформація про фінансові результати від звичайної діяльності, не дає можливості оперативного, повного об’єктивного висвітлення результатів господарської діяльності [11].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]