Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
krim_vikon.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
279.55 Кб
Скачать

 

міністерство освіти І НАУКИ україни

національна юридична академія україни

імені ярослава мудрого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завдання

 

до практичних занять з Кримінально-виконавчого права

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н а в ч а л ь н е в и д а н н я

 

Завдання

 

до практичних занять

з Кримінально-виконавчого права

 

 

для студентів IV та V курсів

факультету № 9

 

 

Укладачі: ГОЛІНА Володимир Васильович,

ЛИСОДЄД Олександр Володимирович,

СТЕПАНЮК Анатолій Хомич,

ОНІКА Людмила Павлівна,

ОБОЛЕНЦЕВ Валерій Федорович,

РОМАНОВ Михайло Васильович,

ХАРЧЕНКО Віталій Миколайович,

ЧЕРНЕНОК Максим Петрович

 

 

Відповідальний за випуск В.В. Голіна

 

Редактор В.В. Арнаутова

Коректор В.В. Христенко

Комп’ютерна верстка: Г.В. Старжинська

 

 

 

План 2003, поз. 46

 

Підп. до друку 17.05.2004. Формат 84х108 1/32. Папір офсетний.

Друк: ризограф. Умовн. друк. арк. 1,6. Облік.-вид. арк. 1,85. Вид. № 30.

Тираж 500 прим. Зам. № 1973. Ціна договірна.

_____________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ

Національної юридичної академії України

61024, Харків, вул. Пушкінська, 77.

____________________________

Друкарня

Національної юридичної академії України

61024, Харків, вул. Пушкінська, 77.

Завдання до практичних занять з кримінально-виконавчого права для студентівIVтаVкурсів факультету № 9 / Уклад.: В.В. Голіна, О.В. Лисодєд, В.Ф. Оболенцев та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – 51 с.

 

 

 

 

 

 

У к л а д а ч і: В.В. Голіна (теми 4, 7),

О.В. Лисодєд (теми 5, 10),

В.Ф. Оболенцев (теми 6, 18),

Л.П. Оніка (теми 8, 11),

М.В. Романов (теми 16, 17),

А.Х. Степанюк (теми 1-3, 9, 19),

В.М. Харченко (теми 14, 15),

М.П. Черненок (теми 12, 13)

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № 1 від 15.01.2004 р.)

 

 

 

 

 

З м і с т

 

Тема 1.

Поняття кримінально-виконавчого права........

3

Тема 2.

Законодавство України у сфері виконання покарань..............................................................

 

3

Тема 3.

Кримінально-виконавча діяльність як предмет правового регулювання.............................

 

4

Тема 4.

Соціально-виховна робота з засудженими......

4

Тема 5.

Правовий статус засуджених.............................

5

Тема 6.

Органи і установи виконання покарань...........

8

Тема 7.

Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених............................................

 

9

Тема 8.

Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл по установах виконання покарання............................................................

 

 

9

Тема 9.

Режим позбавлення волі у кримінально-виконавчих установах........................................

 

13

Тема 10.

Порядок і умови виконання покарання у виді виправних та громадських робіт.......................

 

21

Тема 11.

Порядок і умови виконання покарання у виді обмеження волі...................................................

 

25

Тема 12.

Виконання покарання у виді штрафу та конфіскації майна.....................................................

 

27

Тема 13.

Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.............................................

 

 

31

Тема 14.

Особливості тримання під вартою в місцях попереднього ув’язнення...................................

 

34

Тема 15.

Особливості тримання військовослужбовців у дисциплінарних батальйонах.........................

 

36

Тема 16.

Суспільно-корисна праця в установах виконання покарань...................................................

 

38

Тема 17.

Звільнення від відбування покарання...............

40

Тема 18.

Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання...............

 

43

Тема 19.

Міжнародні стандарти поводження із засудженими...............................................................

 

45

 

 

 

Т е м а 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

(с е м і н а р)

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 

1. Політика у сфері виконання покарань.

2. Поняття кримінально-виконавчого права.

3. Принципи кримінально-виконавчого права.

4. Наука кримінально-виконавчого права.

5. Предмет та система курсу кримінально-виконавчого права.

 

 

Т е м а 2. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

 

(с е м і н а р)

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 

1. Закон як основна форма кримінально-виконавчого права.

2. Мета, завдання і форми кримінально-виконавчого законодавства.

3. Поняття та структура (суб’єкти, зміст, об’єкт, юридичні факти) кримінально-виконавчих правовідносин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т е м а 3. Кримінально-виконавча діяльність як предмет

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]