Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гроші і кредит методичка.rtf
Скачиваний:
15
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

6. Список основної та додаткової літератури Основна література

 1. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 1. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 1. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 5 квітня 2001 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 1. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 1. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18 червня 1991 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 1. Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22 листопада1996.р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 1. Александрова, М. М. Гроші. Фінанси. Кре­дит: навч.-метод. посіб.; 2-е вид., переробл. і доп. / М. М. Александрова, С. О. Маслова. - К.: ЦУЛ, 2002.- 336 с.

 1. Доллан, Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика: учебник для вузов / Э. Дж. Доллан. – СПб.: Оркестр, 1994. – 496 с.

 1. Жуков, Е. Ф. Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов / Е.Ф.Жуков, Л. М. Максинова, А. В. Печникова и др.; под ред. академ. РАЕН Е.Ф.Жукова. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. – 600 с.

 1. Іванов, В. М. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч.-метод. посіб. / В. М. Іванов. – К.: МАУП, 2001. - 232 с.

 1. Костіна, Н. І. Гроші і грошова політика: навчальний посібник / Н.І.Костіна. - К.: НЮС, 2001.-224с.

 1. Лагутін, В. Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посіб. / В. Д. Лагутін.– К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. - 199 с.

 1. Семко, Т. В. Гроші та кредит у схемах та таблицях: навчальний посібник / Т. В. Семко, М. В. Руденко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.-158 с.

 1. Сенчагов, В. К. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник; 2-е изд., перераб. и доп. / В. К. Сенчагов, А. И. Архипов и др.; под. ред. В.К.Сенчагова, А. И. Архипова. - М.: ТК Венби, Изд-во Про­спект, 2004. - 720 с.

 1. Гроші та кредит: підручник / за ред. проф. Б.С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 278 с.

 1. Гроші та кредит: підручник/ за ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001.– 602 с.

 1. Гроші, банки та кредит: у схемах та коментарях: навчальний посібник / за ред. Б. Л. Луціва – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

Додаткова література

 1. Абалкин, А. И. Кредитний процесе коммерческого банка / А.И.Абалкин, А. Г. Гряднова и др. - М.: ДСКА, 1995. - 112 с.

 1. Адамик, Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика: навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти України / Б. П. Адамик. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 278 с.

 1. Бездітко, Ю. М. Валютне регулювання: навч. посіб. / Ю.М.Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. - Херсон: Олді-плюс, 2004. – 272 с.

 1. Віднійчук-Вірван, Л. А. Міжнародні розрахунки і валютні операції: навч. посіб. / Л. А. Віднійчук-Вірван. - Львів: Магнолія 2006, 2007. - 214 с.

 1. Гальчинський, А. А. Теорія грошей: навчально-методичний посібник / А. А. Гальчинський – К.: Основи, 2001. - 411 с.

 1. Грек, Г. Валютное регулирование: консультации, бухгалтерский учет, нормативная база: метод, пособие / Г. Грек, Е. Рижикова. - Днипропетровск: ТОО «Баланс-Клуб», 1997. - 188 с.

 1. Дзюблюк, О. В. Валютна політика: підручник / О. В. Дзюблюк. - К.: Знання, 2007. - 422 с.

 1. Кабанець, О. І. Валютне регулювання та контроль в Україні: навч. посіб. / О. І.Кабанець, В. Д. Кольга. - К.: Знання, 2000. - 224 с.

 1. Кейнс, Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей / Дж. М. Кейнс. - К., 1999.

 1. Кочетков, В. Н. Основи управлення современным коммерческим банком: учеб. Пособие / В. Н. Кочетков. - К.: МАУП, 1998. - 72 с.

 1. Кудрявцев, В. А. Основы организации ипотечного кредитования: учебное пособие / В. А. Кудрявцев, Е. В. Кудрявцева. - М.: Высшая школа. 1998.- 64 с.

 1. Миллер, Р. Л. Современные деньги и банков­ское дело / Р.Л.Миллер, Д. Д. Ван-Хуз. - М.: ИНФРА-М, 2000.

 1. Мишкін, Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Ф. С. Мишкін. - К., 1998.

 1. Поляков, В. Л. Основи денежного обращения и кредита / В.Л.Поляков, Л. А. Москвича. - М.: Инфра- М, 1996.

 1. Портной, М. А. Деньги: их виды и функции / М. А. Портной.- М.: Издательство консалтинговая фирма "Анкил", 1998. - 166 с.

 1. Рикардо, Д. Собрание соч.: в 5 т.: пер. с англ. / Д. Рикардо; под ред. М. Н. Смит. - М., 1995. - Т. 1. - 62 с.

 1. Стельмах, В. С. Грошово-кредитна політика в Україні: навч. посібник / В. С.Стельмах, А. О. Єпіфанов, В. І. Гререник, В. І Міщенко. - К.: Знання – 2000.

 1. Швиданенко, Г. О. Діяльність банку в умовах ринкової економіки / Г. О. Швиданенко, С. Г. Мішта, І. А. Колесникова, М. С. Рудь. - К.,1996.- 164 с.

 1. Шульга, Н. П. Оценка кредитоспособности клиента: рекомендации банкиру при вндаче кредита / Н. П. Шульга. - К., 1995. - 59 с.

 1. Ющенко, В. Гроші: розвиток попиту та про­позиції в Україні / В.Ющенко, В. Лисицький. - К: Скарби, 1998. - 288 с.

 1. Кредитование / Пер. с англ. Под. ред. М. А. Гольцберга - К.: Торгово­го дательское бюро ВНУ, 1994. - 384 с.

 1. Мороз, А. А. Центральний банк та грошово-кредитна політика: підручник / А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук; за ред. д.е.н., професора А. М. Мороза, к.е.н., доцента М. Ф. Пуховкіної.- К.: КНЕУ, 2005.-556с.

 1. Аксьонов, Д. Управління золотовалютними резервами в зарубіжних країнах / Д. Аксьонов // Фінансовий ринок України. - 2009. - №9. - С.32.

 1. Антонюк, А. М. Специфіка інфляції в Україні / А. М. Антонюк // Економіка і держава. - 2009. - №10. - С. 35-36.

 1. Арчакова, О. Деякі особливості національного регулювання валютного ризику / О. Арчакова // Финансовые риски. - 2007. - № 2. - С.67-73.

 1. Бєляєв, Д. О. Структура класів активів золотовалютних резервів / Д.О. Бєляєв // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №5.- С. 139-145.

 1. Береславська, О. Курсова політика в умовах припливу іноземного капіталу в Україні / О. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2008. - № 2. - С. 16-19.

 1. Блащук, Ю.О. Валютний контроль: міжнародний досвід і національні тенденції / Ю. О. Блащук // Вісник НБУ. - 2001. - №4. - С. 28-30.

 1. Бутук, О. Валютний контроль і конвертованість валют / О. Бутук // Банківська справа. - 2005. - № 4. - С. 20-26.

 1. Горшкова, Н. В. Валютно-курсова політика: практичний досвід і рекомендації / Н. В. Горшкова // Вісник НБУ. - 2007. - № 1. - С. 62-66.

 1. Гребенюк, Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні / Н. Гребенюк // Вісник Національного банку України. - 2007. - №5.

 1. Гриценко, А. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики / А. Гриценко, Т. Кричевська. // Вісник Національного банку України. - 2006 - №7.

 1. Калюжний, В. Механізм розвитку і протидії інфляції в Україні / В.Калюжний // Економіст. - 2008. - №6. - С. 16–22.

 1. Карпенко Т.В. Аналіз основних факторів інфляції в Україні / Т.В.Карпенко, В. И. Башко // Фінанси України. - 2008. - №11. - С. 29–40.

 1. Коваленко, В. В. Науково-методологічні основи фінансової стабільності банківської системи та індикатори її оцінки / В. В. Коваленко // Фінанси України. – 2008. - №7. - С.112-119.

 1. Коваленко, О. Інфляція в Україні: особливості та вплив на фінансову систему / О. Коваленко // Формування ринкової економіки в Україні. - 2009. - № 19. - С. 308-315.

 1. Коптюк, О. Ризики сучасної грошової системи та перспективи розвитку / О. Коптюк // Вісник Національного банку України. - 2008. - С.16-19.

 1. Кораблін, С. О. Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку / С. О. Кораблін // Фінанси України. - 2007. - № 9. - С. 112-124.

 1. Корнєва, І. В. Регулювання валютного курсу в умовах світової фінансової кризи / І. В. Корнєва //Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №8.

 1. Кравченко, С. Інфляція в ринковій економіці: сутність, причини і взаємозв'язок з макроекономічними показниками / С. Кравченко, С. Теленик // Економіка, фінанси, право. - 2009. - № 6.

 1. Кравчук, К. Дорогою ціною: як довго Україна буде приречена на високу інфляцію / К. Кравчук // Контракти. - 2009. - 21 вересня (№38). - С. 4-5.

 1. Курило, О. Б. Вплив інфляції на економічний розвиток України / О.Б.Курило, Н. В. Дубинець // Науковий вісник НЛТУ України. - 2008. - № 18. - С. 280-288.

 1. Литвицький, В. Інфляційний детант / В. Литвицький // Вісник НБУ.- 2009. - №9. - С. 4-7.

 1. Лукінов, І. Інфляційна політика, її руйнівні наслідки і шляхи їх подолання / І. Лукінов // Економіка України. - 1994. - №1. - С. 3-14.

 1. Нідзельська, І. Валютна політика: основні етапи та особливості її реалізації в Україні / І. Нідзельська // Банківська справа. - 2009 - №4.

 1. Оніщук, М. Бюджетний процес і грошово-кредитна політика Національного банку України: економіко-правові нотатки / М. Оніщук // Голос України. -2006. - 27 жовтня.

 1. Петрик, О. Визначення оптимального рівня інфляції в Україні / О.Петрик, С. Ніколайчук // Вісник НБУ. - 2007. - №6 (136). - С. 10-21.

 1. Петрик, О. Інфляція в Україні: проблеми, ризики, перспективи / О.Петрик // Вісник НБУ. - 2007. - №3 (133). - С.2-8.

 1. Ревенко, А. Інфляція - за один крок від річного показника / А.Ревенко // Дзеркало тижня. - 2009. - 10-16 жовтня (№38/39). - С. 9.

 1. Савлук, М. Інфляція в Україні: витоки і сучасний стан / М. Савлук // Економіка України.- 1994.- № 2.- С.9-18.

 1. Савлук, М. І. Грошово-кредитна політика Національного банку України та оцінка її ефективності / М. І. Савлук // Вісник НБУ. - 1999. - № 1.

 1. Савлук, М. І. Нова національна валюта гривня працює на економіку України / М. І. Савлук // Фінанси України. - 1997. - № 2.

 1. Савлук, М. І.Чи вистачає грошей економіці України? / М. І. Савлук, О. А. Сугоняко // Вісник НБУ. - 1997. - № 4.

 1. Савчук, В. П. Вплив інфляції на оцінку показників прибутковості підприємств / В. П. Савчук, О. В. Москаленко // Фінанси України. - 2009. - №11.

 1. Садовнікова, О. Роль економічних індикаторів у прогнозуванні курсу валюти / О. Садовнікова // Схід. – 2009. - №4.

 1. Синбченко, М. І. Кон'юнктурна теорія грошей М. І. Туган – Барановського / М. І. Синбченко // Фінанси України, - 2000. - №9.

 1. Черничко, С. Аналіз чинників розвитку інфляційних процесів в Україні / С. Черничко // Вісник КНТЕУ. - 2008. - №2. - С. 60-66.

 1. Чухно, А. А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово -кредитної політики / А. А. Чухно // Фінанси України. - 2007. - №1 – С. 3-16.

 1. Шаповалов, А. Стратегічні напрямки курсової політики України в умовах сталого економічного розвитку / А. Шаповалов // Дзеркало тижня. -2005. - №43. - С. 5-11.

 1. Янушевич, Я. Валютний контроль в Україні / Я. Янушевич // Вісник податкової служби України. -2003. -№9.

 1. Золотовалютні резерви Національного банку України // Бюлетень Націо­нального банку України. - 2009.- № 1.- С. 76.

 1. Золотовалютні резерви України та економічна безпека держави: законодавче врегулювання // Право України. - 2001. - № 8. - С. 61-64.

 1. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у червні 2007 року // Вісник НБУ. – 2007. – серпень. - С. 71.

 1. Соціальні чинники та соціальні наслідки інфляції // Економіст. -2008. - №5. - С. 16-25.

Додатки

Додаток А