Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гроші і кредит методичка.rtf
Скачиваний:
15
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю:

1. Поясніть походження кредиту як особливої економічної категорії. Назвіть суттєві риси, що відрізняють кредит від ін­ших економічних категорій.

2. Обґрунтуйте необхідність та можливість існування кре­диту в умовах ринкової економіки.

3. Які критерії покладені в основу класифікації форм і видів кредиту? У чому принципова відмінність між видами і форма­ми кредиту?

4. Які дві основні форми кредиту ви знаєте?

5. Сутність натуралістичної теорії кредиту.

6. Внесок К. Маркса у теорію кредиту.

7. Капіталотворча теорія кредиту.

8. Стадії руху кредиту.

9. Закономірності руху кредиту на мікро- і на макрорівнях.

10. Взаємозв’язок кредиту і грошей.

11. Чому функція перерозподілу кредиту є основною? По­ясніть механізм реалізації даної функції кредиту.

12. Чим обумовлена необхідність контрольної функції кредиту?

13. Назвіть аспекти регулюючої ролі кредиту.

14. Принципи кредитування. У чому полягає необхідність використання такого принципу банківського кредитування, як забезпеченість кредиту?

15. Що може бути заставою при наданні кредиту?

16. Назвіть чинники, що впливають на величину процент­ної ставки. Які з них є визначальними? Назвіть види процентних ставок?

17. Чим зумовлена важливість банківського кредиту в на­родному господарстві?

18. Яким чином інфляція впливає на кредит як джерело фор­мування основних і оборотних засобів господарюючих одиниць?

Тематика рефератів:

1. Теоретичні концепції кредиту: натуралістична та капіталотворча теорії

2. Економічні межі кредиту.

3. Міжгосподарський кредит, його межі та значення.

4. Лізинговий кредит та його значення у ринковій економіці.

5. Роль кредиту у становленні ринкової економіки України.

6. Розвиток кредитних відносин в Україні.

Тренінгові завдання до теми 7:

Приклад 1

Підприємство 1 вересня отримало в банку позику, розмір якої 500000 грн, терміном до 2 грудня під 17 % річних. Через 45 днів банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 20 %. На цей час було погашено 30 % основної суми позики. Розрахуйте суму відсотків за користування позикою.

Розв'язок.

Оскільки процентна ставка змінювалась, необхідно розраху­вати відсотки в поденному режимі за кожний період окремо, вра­ховуючи те, що день видачі і день погашення кредиту вважають­ся як один. Перший період протягом якого діяла ставка 17%, три­вав 45 днів - з 1.09 по 15.10 включно. Використовуємо формулу:

І1 = (500000 • 0,17 • 45) / 365 = 10479,45 (грн).

Другий період протягом якого діяла ставка 20 %, тривав 47 днів - з 16.10 по 2.12. На цей момент заборгованість позичальни­ка становила 70 % початкової суми.

І2 = ((500000 * 0,7) * 0,2 * (16 + 30 + 2 - 1)) / 365 = 9031,69 (грн).

Загальна сума відсотків за позикою:

Ізаг = І1 + І2 = 10479,45 + 9031,69 = 19511,14 грн

Відповідь: сума відсотків за користування позикою дорівнює Ізаг =19511,14 грн.

Приклад 2.

Позику в сумі 200 тис.грн було надано 1.04.2005 року, термін погашення - 1.04.2006 року, ставка відсотку - 21 %. Розрахуйте суму відсотків, яку сплатить клієнт, якщо погашення основної суми позики відбувається щоквартально рівними частинами?

Розв'язок.

Погашення позики відбувається щоквартально рівними час­тинами, що означає поступове та рівномірне зменшення суми заборгованості позичальника, на яку нараховуються відсотки. Загальна сума відсоткових платежів при такій схемі погашення буде меншою ніж при одноразовому погашенні всієї позики в кінці терміну кредитування.

Знаходимо величину щоквартальної частини повернення ос­новної суми позики: термін кредитування 1 рік складається з 4-х кварталів, отже в кінці кожного кварталу клієнт повинен повер­тати по 1/4 основної суми кредиту, що становить 50 тис. грн. Оскільки сума заборгованості змінюється, необхідно розрахува­ти відсотки за кожний квартал окремо в помісячному режимі за формулою:

І1 = 200000 * 0,21 * 3/12= 10500 (грн).

І2 = (200000 - 50000) * 0,21 * 3/12 = 7875 (грн).

І3 = (200000 - 50000 - 50000) * 0,21 * 3/12 = 5250 (грн).

І4 = (200000 - 50000 - 50000 - 50000) * 0,21 * 3/12 = 2625 (грн).

Загальна сума відсотків за позикою:

Ізаг = І1 + І2 + І3 + І4 = 10500 + 7875 + 5250 + 2625 = 26250 грн.

Відповідь: Ізаг = 26250 грн.

Приклад 3.

Банк надає позику сумою 4 млн грн під 20 % річних за плава­ючою ставкою. Після двох місяців ставка зросла до 30 %, а через 6 місяців від дати видачі - збільшилась до 45%. Обчислити яку суму повинен повернути позичальник банку через рік після на­дання йому позики.

Розв'язок.

Оскільки процентна ставка змінювалась, необхідно розраху­вати відсотки за кожний період окремо, вимірюючи його тривалість в місяцях за формулою:

Перший період зі ставкою 20 % тривав 2 місяці:

І1= 4000000 * 0,2 * 2/12 = 133333 (грн).

Другий період зі ставкою 30 % тривав 6-2 = 4 місяці:

І2 = 4000000 • 0,3 • 4/12 = 400000 (грн).

Третій період зі ставкою 45 % тривав 12 -2-4 = 6 місяців:

І3 = 4000000 • 0,45 6/12 = 900000 (грн).

Ізаг = І1 + І2 + І3 = 133333 + 400000 + 900000 = 1433333 (грн).

Сума, яку має повернути позичальник банку через рік після на­дання йому позики:

Р + Ізаг = 4000000 + 1433333 = 54333333 (грн).

Відповідь: сума, що має бути повернута, клієнтом 54333333 грн.

Приклад 4.

Позику у сумі 700 тис.грн було отримано 01.02.1999 р., термін дії кредитної угоди 5 років. Відсоткова ставка - плаваюча, на початку кожного наступного року коригується на розмір інфляції попереднього; базова ставка - 35 %. Річний темп інфляції стано­вив: 10 %, 3 %, 4 %, 7 %, 9 % відповідно. Яку суму відсотків спла­тить клієнт?

Розв'язок.

Оскільки, відсоткова ставка - плаваюча - змінюється щоро­ку, необхідно розрахувати відсотки за кожний рік окремо, до того ж за 1999 та 2004 - в помісячному режимі за формулою:

де пр - термін користування грошима у роках.

І1999=700000 • 0,35 • 11/12 = 224583 (грн)

І2000 = 700000 * (0,35 + 0,10) • 1 = 315000 (грн)

І2001 = 700000* (0,35 + 0,10 + 0,03) * 1 = 336000 (грн)

І2002 = 700000 * (0,35 + 0,10 + 0,03 + 0,04) • 1 = 364000 (грн)

І2003 = 700000 * (0,35 + 0,10 + 0,03 + 0,04 + 0,07) * 1= 413000 (грн)

І2004 = 700000 * (0,35 + 0,10 + 0,03 + 0,04 + 0,07 + 0,09) * 1/12 = 39667 (грн)

Загальна сума відсотків за позикою:

Ізаг = І1999+ І2000 + І2001 + І2002 + І2003 + І2004 = 224583 + 315000 + 336000 + 364000 + +413000 + 39667 = 1692250 (грн)

Відповідь: Ізаг = 1692250 грн.