Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гроші і кредит методичка.rtf
Скачиваний:
15
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

3. Тренінгові завдання до модуля « Гроші та грошові системи»

  1. Вnрави на тлумачення основних категорій і понять

Доберіть визначення до термінів

Варіант 1

Терміни

Визначення

Відповіді

(№ терміна - № визначення)

1. Бартер

1. Валютний метал

2. Гроші

2. Грошова одиниця, використовується для виміру і порівняння вартості товарів (послуг, робіт)

3. Інфляція

3. Сукупність купівельних, платіжних і нагромаджених коштів, що обслуговує економічні зв'язки і належить громадянам, госпо-дарюючим суб'єктам і державі

4. Ліквідність

4. Купівельна спроможність грошей

5. Рівняння обміну

5. Обіг грошей, що безперервно протікає в часі

6. Масштаб цін

6. Білет Центрального банку

7. Грошовий потік

7. Розрахункова залежність, відповідно до якої добуток величини грошової маси на швидкість обороту грошей дорівнює номінальному національному доходу

8. Грошовий обіг

8. Види грошей і коштів, що відрізняютьсяодин від одного ступенем ліквідності

9. Грошові агрегати

9. Прямий товарообмін

10. Біметалізм

10. Переповнення каналів грошового обігу відносно товарної маси

11. Золото

11. Всезагальний товар-еквівалент

12. Грошова мaca

12. Грошова система, у якій всезагальним еквівалентом є срібло і золото

13. Вартість грошей

13. Грошова система, у якій всезагальним еквівалентом є або срібло, або золото

14. Монометалізм

14. Здатнісгь грошей брати участь у негайному придбанні товарів (послуг, робіт)

15. Банкнота

15. Рух готівкових і безготівкових грошей під час виконання ними своїх функцій

Варіант 2

Терміни

Визначення

Відповіді

(№ терміна - № визначення)

1. Вартість

1. Функція грошей як засобу обігу і платежу

2. Обмінна функція

грошей

2. Явище зворотної інфляції, пов'язане зі спадом рівня цін

3. Інфляція

3. Переповнення каналів грошового обігуи відносно товарної маси

4. Гіперінфляція

4. Купівельна спроможність грошей

5. Накопичувальна

функція грошей

5. Стан економіки країни, що характеризується поєднанням процесів стагнації й інфляції, які відбуваються одночасно

6. Дефляція

6. Білет центрального банку

7. Нуліфікація

паперових грошей

7. Функція грошей як засобу міри вартості

8. Грошовий обіг

8. Види грошей і грошових коштів, що відрізняються один від одного ступенем ліквідності

9. Грошові агрегати

9. Інфляція, за якої приріст цін становить понад 100% на рік

10. Монети

10. Функція грошей як засобу збереження і нагромадження вартості

11. Облікова

функція грошей

11. Сукупність купівельних, платіжних і нагромаджених коштів, що обслуговує економічні зв'язки і належить громадянам, господарюючим суб'єктам і державі

12. Грошова мaca

12. Металеві гроші

13. Вартість грошей

13. Оголошення державою знецінених грошей недійсними

14. Стагфляція

14. Уречевлена у товарі праця

15. Банкнота

15. Рух готівкових і безготівкових грошей під час виконання ними своїх функцій

Варіант 3

Терміни

Визначення

Відповіді

(№ терміна - № визначення)

1. Грошові сурогати

1. В основу цієї системи був покладений золотомонетний стандарт

2. Валютний кошик

2. Кількість оборотів гривні (чи іншої грошової одиниці) за одиницю часу (рік)

3. Міжнародна

валютна система

3. Комерційні цінні папери, призначені для здійснення платежів і різних майнових угод

4. Швидкість обігу

грошей

4. Обіг грошей, що безперервно відбувається у часі

5. Грошова система

5. Валютний метал

6. Паризька

валютна система

6. Річні темпи приросту цін на рівні 4 %

7. Гроші

7. Паперові гроші, що випускаються каз­начейством

8. Грошовий потік

8. B основу цієї системи був покладений золотодевізний стандарт

9. Золото

9. Плата безготівковими грошима

10. Готівкова форма

грошового обігу

10. Рух готівкових і безготівкових грошей під час виконання ними своїх функцій

11. М'яка інфляція

11. Всезагальний товар-еквівалент

12. Грошовий обіг

12. Форма організації грошового обігу в країні, яка закріплена законодавством, сукупність платежів у національній та іноземній валютах

13. Казначейські

білети

13. Метод співвиміру cередньозва-женого курсу колективної валюти щодо визначе­ного набору націо-нальних валют

14. Безготівкова форма грошового обігу

14. Світова грошова система всіх країн, у рамках якої формуються і використовуються валютні ресурси і здійснюється міжнародний платіжний оборот

15. Генуезька

валютна система

15. Рух готівки

2. Завдання для самоконтролю

Правильне чи помилкове певне твердження?

Варіант 1

Твердження

Відповіді:

(«так», «ні»)

1. Гроші - це кристалізація мінової вартості

2. Першим товаром-посередником було золото

3. Головна властивість грошей - це їх надійність

4. Гроші виконують роль рахункової одиниці

5. Гроші виконують функції: засобу обігу, засобу

міри вартості, засобу збереження і нагромадження

вартості

6. Прямий товарообмін - це ліквідність

7. Гроші - це мова ринку

8. Паперові гроші існують у вигляді банкнот, пластикових карток, казначейських білетів

9. Емітентом грошей є уповноважений комерційний банк

10. Грошовий обіг - це рух грошей під час виконання

ними своїх функцій у готівковій і безготівковій формах

11. Грошова маса - це сукупність купівельних, платіжних і накопичених коштів, що обслуговує економічні зв'язки і належить громадянам, господарюючим суб'єктам, державі

12. Рівняння обміну показує відповідність кількості

грошей в обігу до їх реальної потреби

13. Грошовий агрегат Mo показує масу безготівкових грошей

14. Грошовий агрегат М1 показує масу готівкових грошей

15. Грошовий агрегат М2 показує масу готівкових

грошей, безготівкових грошей і грошей на банківських депозитах та державних короткострокових цінних паперах

Варіант 2

Твердження

Відповіді:

(«так», «ні»)

1. Гроші виконують функції: засобу обігу, засобу міри вартості, засобу збереження і нагромадження вартості

2. Гроші - це знак обміну

3. Інфляція - це спад рівня цін

4. Нуліфікація - це здатність грошей брати участь

у негайному придбанні товару

5. Прямий товарообмін - це ліквідність

6. Гроші - це засіб нагромадження вартості

7. Паперові гроші існують у вигляді банкнот, пласти-кових карток, казначейських білетів

8. Грошовий обіг - це рух грошей під час виконання

ними своїх функцій у готівковій і безготівковій формах

9. Масштаб цін - це сукупність купівельних, платіжних і накопичених засобів, що обслуговує економічні зв'язки і належить громадянам, господарюючим суб'єктам, державі

10. Рівняння обміну показує відповідність кількості

грошей в обігу до їх реальної потреби

11. Історично першими сформувалися функції грошей міри вартості і засобів обігу

12. Рівноважна ставка процента - це ставка процента, яка складається на ринку за умови рінності попиту на гроші і їх пропозиції

13. У сучасних умовах України в обігу перебувають

повноцінні гроші

14. Головна властивість грошей - ліквідність

15. Причиною сучасного бартеру є зростання рентабель-ності виробництва і реалізації товарів

Варіант 3

Твердження

Відповіді:

(«так», «ні»)

1. Гроші - це загальний товар-еквівалент

2. Гроші виконують функції: засобу обігу, засобу міри вартості

3. Паперові гроші існують у вигляді банкнот і казначейських білетів

4. Емітентом грошей є центральний банк

5. Грошовий обіг - це прямий товарообмін

6. Підтверджений акредитив - це акредитив, який не

можна відкликати

7. «Гроші як капітал» відрізняються від «грошей як

грошей» тим, що «гроші як капітал» використовуються для розширення функціонуючого капіталу з метою

отримання додаткового прибутку, a «гроші як гроші»

використовуються для здійснення поточних платежів

8. При збільшенні норми обов'язкового резервування

пропозиція грошей збільшується

9. Ринок грошей є складовою частиною грошового

ринку

10. ІІеред грошовою системою країни стоїть завдання

забезпечити бездефіцитність державного бюджету

11. Ціна грошей на грошовому ринку - це плата, яку

сплачує позичальник за користування грошима

12. Грошові сурогати - це металеві гроші

13. Кредитна картка призначена для оплати товарів і послуг

14. Позитивне сальдо платіжного балансу зменшує

пропозицію валюти, a від'ємне збільшуе

15. Електронний гаманець – це будь-яка пластикова картка, що містить реальну цінність у формі електронних грошей, яку власник карти заплатив заздалегідь