Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
аудит7.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
185.34 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Факультет менеджменту та бізнесу

Кафедра обліку та аудиту

Курсова робота

з дисципліни “Аудит ”

401-ЕО 04021 КР

Розробила: студентка групи 401-ЕО

Лейко Н.В.

Керівник курсової роботи:

Діденко С.В.

Полтава 2009

Додаток Г

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Факультет менеджменту та бізнесу

Кафедра обліку та аудиту

ЗАВДАННЯ

до курсової роботи

з дисципліни

Аудит”

Студентові____________________ групи _______

Дата видачі “___” ___________________ 200_ р.

Дата здачі “___” ___________________ 200_ р.

Тема курсової роботи:

Завдання видав ________________С.В. Діденко

Додаток Д

Д.1. Штамп, що розміщується на аркуші зі змістом курсової роботи

401–ЕО 04021 КР

П.І.Б.

Підпис

Дата

Розробив

студент

Організація процесу аудиту: планування, документування

Стадія

Аркуш

Аркушів

Перевірив

керівник

2

Кількість аркушів

Н. контр.

Полтавський національний технічний університет

ім. Ю. Кондратюка

Кафедра обліку та аудиту

Затвердь.

Д.2. Штамп, який розміщується на аркушах курсової роботи

401–ЕО 04021 КР

Арк.

9

Додаток е Практичне завдання

Умова задачі:

Підприємство придбало склотару в кількості 10000 пляшок на суму 4400 грн. (з ПДВ). Після розливу в пляшки напоїв було реалізовано покупцю 8000 пляшок за ціною реалізації 2,60 грн. за пляшку. Собівартість реалізованої продукції склала 15200 грн. У договорі було зазначено, що склотара повинна бути повернена на підприємство, і визначена заставна ціна пляшки 0,32 грн. Різницю між заставною ціною і первинною вартістю однієї пляшки (0,37 грн.) бухгалтер списав за рахунок витрат обігу. В обліку бухгалтер показав такі проведення:

Дт 311 Кт681 – 20800;

Дт 643 Кт641 – 3466,67;

Дт 681 Кт701 – 20800;

Дт 93 Кт204 – 400.

Що необхідно зробити: розглянути подану господарську ситуацію, встановити, чи були допущені порушення, вказати, які облікові регістри, первинні документи повинен перевірити аудитор, внести виправлення в облікові записи.

Розв’язок

Наведена ситуація, безумовно, містить порушення: неправильно обліковані операції із тарою.

Облік тари здійснюється відповідно до наступних нормативних документів:

  • "Основные положения по учету тары на предприятиях, производственных объединениях и организациях", затверджені Міністерством фінансів СРСР від 30.09.85 р. №166 [14];

  • Правила застосування, обороту, повернення засобів упаковки багаторазового використання в Україні, затверджені наказом Міністерства державних ресурсів України від 16.06.92 р. №15 [15].

У бухгалтерському обліку тара обліковується на субрахунку 204"Тара й тарні матеріали". На даному субрахунку відображається наявність і рух усіх видів тари, крім тари, що використовується як господарський інвентар. Тара, що використовується як господарський інвентар, обліковується на субрахунку 115"Інвентарна тара" рахунку 11"Інші необоротні матеріальні активи". Відповідно до цього облік оборотної тари (тарних матеріалів) ведеться у документах з обліку матеріалів (накладні, прибуткові ордери і т.д., журнал 5 та відомість 5 а), а необоротної тари – в документах з обліку необоротних активів (акт приймання-передачі основних засобів, типові форми з обліку МШП, журнал 4). На торговельних підприємствах на субрахунку 284"Тара під товарами" ведеться облік наявності та руху тари під товарами і порожньої тари.

Тара під продукцією може здійснювати одноразовий або багаторазовий оборот. Умовами постачання продукції можуть бути передбачені види багатооборотної тари, що підлягає обов’язковому поверненню постачальникам продукції. У договорі обов’язково необхідно зробити відмітку, що тара підлягає поверненню постачальнику у визначений термін.

При придбанні тари в обліку вона відображається за первинною вартістю, яка складається з усіх витрат із заготівлі і доставки. За умовами задачі первісна вартість однієї пляшки складає 0,37 грн. ((4440 грн. - 740 грн.) /10000). Багатооборотна тара, на яку встановлюються заставні ціни, обліковується за цими цінами. Різниця між первинною вартістю і заставною вартістю тари зараховується у випадку збитків на субрахунок 949, у випадку прибутку – на субрахунок 719.

При відвантаженні товарів у тарі, яка повертається, вартість тари показується в рахунку окремо й оплачується покупцем понад вартість продукції. Постачальником після оплати покупцем заставної вартості тари отримані суми зараховуються на рахунок 31 в кореспонденції з рахунком 685. При поверненні тари постачальнику у стані, придатному для повторного використання, покупцю відшкодовується її вартість за заставними цінами.

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок про те, що операції на рахунках обліку відображені неправильно. Помилкові проведення повинні бути "анульовані" методом "червоне сторно":

Д

20800

т 311 Кт681 –

3466,67

Дт 643 Кт641 –

20800

Дт 681 Кт701 –

400

Дт 93 Кт204 –

Операції в обліку мають бути відображені відповідно до проведень, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1 – Облік операцій з тарою, що повертається

Зміст операції

Сума, грн.

Дт

Кт

Отримано попередню оплату від покупця:

  • на суму договірної ціни

  • на суму застави за тару (8000*0,32 грн.)

Нараховано податкові зобов’язання від суми договірної ціни за воду

20800

2560

3466,67

311

311

643

681

685

641

Відвантажено готову продукцію:

  • за ціною реалізації води

  • сума податкових зобов’язань з ПДВ

  • за заставною ціною тари

20800

3466,67

2560

681

701

204/1*

701

643

204

Різниця між заставною і первинною вартістю тари

(0,37-0,32)*8000

400

949

204

Списано собівартість реалізованої продукції

15200

901

26

Визначення фінансового результату

17333,33

15200

701

791

791

901

Повернено покупцем і оприбутковано на склад поворотну тару

2560

204/2**

204/1*

Повернено суму застави покупцю

2560

685

311

* Субрахунок 204/1 «Тара відвантажена за заставною ціною» використовується тому, що право власності на тару залишається у продавця

** Субрахунок 204/2 «Тара за заставною ціною»

При аудиті зазначених операцій аудитором перевірялись договір на реалізацію готової продукції, рахунок-фактура, виписки банку, документи з оприбуткування склотари (накладні, податкові накладні), журнали 1, 3, 5, 6.

Додаток Ж

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]