Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций ІУК прочитаний.doc
Скачиваний:
111
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.27 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Полтавський національний технічний університет

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА, КУЛЬТУРИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

Кочерга Н.К., Мартинюк В.М., Нарадько А.В.,

Передерій І.Г., Тєвікова О.В.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

(для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання)

ПОЛТАВА 2014

УДК

ББК

Рецензент: Сажко В.В., кандидат історичних наук, доцент

Відповідальний за випуск: зав. кафедри українознавства, культури та документознавства Н. К. Кочерга, канд. іст. наук, доцент

Рекомендовано до друку науково-методичною радою ПолтНТУ

Протокол №___ від__________ 2013 р.

Кочерга Н.К., Мартинюк В.М., Нарадько А.В., Передерій І.Г., Тєвікова О.В. Історія української культури: конспект лекцій для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 200 с.

З’ясовано поняття про культуру, її матеріальні й духовні цінності; розкрито питання культури на українських землях у найдавніші часи, а також періодів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, литовсько-польської доби (ХІV – І половина ХVІІ ст.), епохи бароко та Просвітництва (ІІ половина ХVІІ – ХVІІІ ст.), українського національно-культурного відродження (ХІХ – ХХ ст.), новітньої української культури. Конспект лекцій призначено для самостійної роботи студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання, а також тих, хто цікавиться історією української культури.

© Полтавський національний

технічний університет імені

Юрія Кондратюка, 2014

© Кочерга Н.К.

© Мартинюк В.М.

© Нарадько А.В.

© Передерій І.Г.

© Тєвікова О.В.

Зміст

Тема 1. Загальне поняття про культуру, її матеріальні та духовні

цінності 4

Тема 2. Культура на українських землях у найдавніші часи 27

Тема 3. Культура Київської Русі 51

Тема 4. Культура Галицько-Волинського князівства 75

Тема 5. Культура України литовсько-польської доби

(XIV – перша половина XVII століття) 90

Тема 6. Українська культура епохи бароко та Просвітництва

(друга половина XVII – XVIII століття) 107

Тема 7. Українське національно-культурне відродження

(XIX – початок XX століття) 131

Тема 8. Новітня українська культура 161

Додатки

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО КУЛЬТУРУ, ЇЇ МАТЕРІАЛЬНІ ТА ДУХОВНІ ЦІННОСТІ

ПЛАН

 1. Походження, еволюція та зміст поняття „культура”.

 2. Структура культури. Найважливіші складові матеріальної та духовної культури.

 3. Загальна характеристика функцій культури.

 4. Поняття форми культури. Класифікація форм культури.

 5. Мистецтво як важлива складова духовної культури. Класифікація видів мистецтва. Характеристика мистецьких стилів великих культурно-історичних епох.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Кордон М.В. Українська і зарубіжна культура: курс лекцій / М. В. Кордон. – К.: ЦУЛ, 2003. – 508 с.

 2. Кравець М. С. Культурологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації / М.С. Кравець, О. М. Семашко, В.М. Піча та ін.; за заг. ред. В.М. Пічі. – Львів: Магнолія плюс, 2003. – 235 с.

 3. Культурологія. Конспект лекцій для студентів усіх факультетів різних форм навчання ПолтНТУ. – Полтава: ПолтНТУ, 2004. – 187 с.

 4. Культурологія: навчальний посібник / за ред. Є.А. Подольської, В.Д. Лихвар, К.А. Іванової. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с.

 5. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін.; за ред. М.М. Заковича. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 622 с.

 6. Шейко В.М. Історія української культури / В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.