Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Фінанси Ден. (І частина) Фін. 2011

.pdf
Скачиваний:
25
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
753.51 Кб
Скачать

Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки

Історичний аспект становлення та розвитку фінансової науки та її роль у суспільстві. Взаємозв‘язок між фінансовою наукою і характером і функціями держави. Внесок англійських і німецьких вчених у розвиток фінансової науки.

Сутність та структура фінансової науки. Суспільне призначення, місце та роль фінансової науки у суспільстві. Ідеї спрямування та використання фінансів для досягнення суспільного блага.. Функції фінансової науки. Система наукових фінансових знань.

Розвиток фінансової науки в Україні. Теоретико-змістовна спрямованість наукових досліджень представників української фінансової думки.

Сучасна парадигма західної наукової фінансової думки.

Тема 4. Фінансова система

Поняття фінансової системи і теоретичні основи її побудови. Структура фінансової системи. Сфери та ланки фінансових відносин, їх характеристика. Взаємовідносини між окремими сферами та ланками фінансової системи.

Типологізація фінансової системи. Основоположні принципи внутрішньої побудови фінансової системи.

Правові та організаційні основи фінансової системи. Державне регулювання фінансових відносин. Оперативне управління фінансовою системою. Управлінські функції Міністерства фінансів і його регіональних управлінь і відділів, Контрольно-ревізійної служби, державної податкової адміністрації, Державного казначейства, Рахункової палати, Пенсійного фонду, Національного банку України, Міжбанківської валютної біржі, державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Розмежування функцій між управлінськими фінансовими установами.

Роль фінансової системи держави у забезпеченні умов економічного зростання.

Тема 5. Фінансове право і фінансова політика

Фінансова політика, її сутність, види і значення. Економічна політика держави. Фінансова політика держави, суб‗єктів господарювання, домогосподарств, міжнародних організацій і фінансових інституцій. Головна мета фінансової політики. Сутність фінансової політики. Основні засади та напрями фінансової політики. Фінансова стратегія і тактика. Типи фінансової політики: стабілізації, економічного зростання, обмеження ділової активності. Дискреційна та недискриційна політики. Бюджетна політика. Податкова політика.

11

Грошово-кредитна політика. Митна політика. Боргова політика. Інвестиційна політика. Фінансова політика у сфері фінансового ринку, у галузі страхування та в соціальній сфері.

Забезпечення реалізації фінансової політики.

Фінансовий механізм. Основні елементи фінансового механізму: фінансові методи, фінансові важелі, фінансові інструменти. Фінансове планування. Оперативне управління. Фінансовий контроль. Фінансове забезпечення. Фінансове регулювання. Нормативно-правове забезпечення. Організаційне забезпечення. Інформаційне забезпечення.

Поняття та система фінансового права. Фінансове право – як самостійна галузь публічного права. Фінансові правовідносини: зміст та особливості. Норми фінансового права. Предмет фінансового права. Метод фінансово-правового регулювання. Суб‘єкти фінансового права та фінансових правовідносин. Система фінансового права. Загальна та особлива частини фінансового права. Джерела фінансового права.

Модуль ІІ. (Індивідуальне науково-дослідне завдання 1)

Модуль ІІІ. Державні фінанси Змістовий модуль 2. Податкова система

Тема 6. Податки. Податкова система

Сутність податків. Передумови виникнення податків. Еволюція оподаткування. Основні характерні особливості податку. Суспільна ціна податків. Функції податку. Соціально-економічний характер податку. Економічна природа податку. Основні елементи податку: суб‘єкт податку, об‗єкт оподаткування, предмет оподаткування, ставки податку, джерело сплати, одиниця оподаткування, податкові пільги, порядок сплати податку, податковий період, звітний період. Класифікація податків.

Податкова політика. Податкова система України. Система оподаткування. Платники податків. Контролюючі органи. Принципи побудови податкової системи. Основні вимоги до функціонування податкової системи. Склад загальнодержавних податків і зборів України. Місцеві податки і збори, що справляються в Україні.

Організація податкової роботи та діяльність державної податкової служби. Податкова робота. Суб‘єкти податкової роботи в Україні. Законодавче й інформаційне забезпечення оподаткування. Структура органів податкової служби.

Адміністрування податків, зборів (обов‘язкових платежів).

12

Податкова звітність. Податкові консультації. Податковий контроль. Облік платників податків. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби. Перевірки. Погашення податкового боргу платників податків. Відповідальність. Пеня.

Змістовий модуль 3. Теоретичні основи бюджетної системи

Тема 7. Бюджет і бюджетна система

Соціально-економічна сутність, необхідність та призначення бюджету. Розподільна функція бюджету. Контрольна функція бюджету. Характеристика бюджету за змістом, формою, організаційною будовою, правовим характером. Призначення бюджету.

Бюджетна політика і бюджетний механізм. Теоретична концептуалізація бюджетної політики. Завдання бюджетної політики. Бюджетна стратегія. Бюджетна тактика. Підсистеми бюджетного механізму.

Бюджетний період. Склад бюджетного законодавства. Бюджетний устрій. Структура бюджетної системи України. Зведений бюджет. Принципи бюджетної системи України. Бюджетна класифікація. Класифікація доходів бюджету. Класифікація видатків та кредитування бюджету. Класифікація фінансування бюджету. Складові частини бюджету.

Стадія та учасники бюджетного процесу. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди. Розпорядники бюджетних коштів. Бюджетні призначення та асигнування. Резервний фонд бюджету. Контроль та аудит у бюджетному процесі.

Доходи, видатки та кредитування Державного бюджету України.

Складання проекту Державного бюджету України. Розгляд та затвердження Державного бюджету України. Виконання Державного бюджету України. Внесення змін до закону про Державний бюджет України. Бухгалтерський облік та звітність про виконання Державного бюджету України.

Тема 8. Бюджетний дефіцит

Поняття стану бюджетного фонду та дефіциту бюджету. Показники стану бюджету. Баланс бюджету. Бюджетний профіцит. Бюджетний дефіцит. Залишок бюджетних коштів. Збалансування бюджету на щорічній основі. Концепція збалансування бюджету в

13

ході економічного циклу. Збалансування бюджету на основі функціонування фінансів. Класифікація бюджетного дефіциту.

Соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту. Причинно-наслідкова діалектика бюджетних дефіцитів. Дефолт.

Джерела фінансування бюджету. Здійснення державних (місцевих) запозичень та управління борговими зобов‘язаннями. Ознаки, що характеризують фінансування бюджету. Класифікація фінансування бюджету. Призначення фінансування бюджету.

Методи обмеження та шляхи скорочення дефіциту бюджету. Правила збалансованого бюджету. Правила запозичень. Боргові та резервні правила. Оптимальна модель фіскального правила. Механізм секвестру видатків бюджету. Стратегічні напрями боротьби з бюджетним дефіцитом.

Тема 9. Державний кредит

Економічна природа державного кредиту. Державний кредит як економічна категорія. Матеріально-речове втілення державного кредиту. Форми прояву державного кредиту. Юридично-правовий статус державного кредиту. Порівняння руху грошових потоків в умовах податкових відносин та державного кредиту. Функції державного кредиту.

Внутрішній державний кредит. Міжнародний державний кредит. Форми державного кредиту. Державні позики. Використання частини вкладів населення в ощадних установах. Грошово-речові лотереї. Використання коштів державного позичкового фонду. Зовнішні державні позики, забезпечені випуском цінних паперів. Позики, що надаються на підставі угод на двосторонній основі. Позики, що надаються на підставі угод на багатосторонній основі. Державні гарантії. Ознаки класифікації та види державних позик.

Сутність державного боргу. Соціально-економічні наслідки державного боргу. Борг та заборгованість. Поточний та капітальний державний борг.

Гарантії щодо виконання боргових зобов‗язань суб‗єктів господарювання. Граничні обсяги боргу та гарантій.

Управління державним боргом. Основні принципи управління державним боргом. Обслуговування державного боргу. Етапи управління державним богом. Оцінка боргової безпеки держави. Методи управління державним боргом. Погашення державного боргу. Реструктуризація боргу.

Тема 10. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання

Основи теорії місцевих фінансів. Місцеві фінансів як система

14

економічних відносин. Місцеві фінанси як економічна категорія. Характерні особливості місцевих фінансів. Розподільна функція місцевих фінансів. Контрольна функція місцевих фінансів. Стимулююча функція місцевих фінансів. Принципи організації місцевих фінансів.

Місцеві бюджети. Місцеві податки і збори. Цільові фонди органів місцевого самоврядування. Комунальний кредит. Місцеві позики.

Структура місцевих бюджетів. Доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Склад доходів АРК, обласних та районних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Видатки та кредитування місцевих бюджетів. Бюджет розвитку місцевих бюджетів. Особливості затвердження місцевого бюджету з дефіцитом або профіцитом. Позики місцевим бюджетам. Особливості здійснення місцевих запозичень. Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів. Міжбюджетні відносини. Розмежування видатків між бюджетами. Міжбюджетні трансферти.

Роль місцевих фінансів в економічній системі держави. Бюджетний федералізм. Бюджетна децентралізація. Фінансове

вирівнювання.

Змістовий модуль 4. Соціальні позабюджетні фонди

Тема 11. Соціальні позабюджетні фонди

Цільові бюджетні та державні позабюджетні фонди. Класифікація позабюджетних фондів. Соціальні позабюджетні фонди. Суб‘єкти управління коштами соціальних позабюджетних фондів. Становлення та розвиток соціальних позабюджетних фондів.

Загальнообов‘язкове державне соціальне страхування. Джерела формування доходів бюджетів позабюджетних фондів.

Пенсійний фонд України. Недержавне пенсійне забезпечення. Фонд загальнообов‘язкового державного соціального страхування у зв‗язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням. Фонд загальнообов‘язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Фонд загальнообов‘язкового державного соціального страхування України від нещасних випадків на виробництві.

Модуль ІV. (Індивідуальне науково-дослідне завдання 2)

15

МОДУЛЬ V. Недержавні фінанси

Змістовий модуль 5. Фінанси домогосподарств та суб’єктів господарювання

Тема 12. Фінанси домогосподарств

Домогосподарства як суб‘єкт економічних і фінансових відносин. Сутність фінансів домогосподарств.

Бюджет домогосподарства, його доходи і видатки. Заощадження домогосподарств: класифікація, мотиви,

формування і використання.

Особисті фінанси та їх розвиток.

Тема 13. Фінанси суб’єктів господарювання

Поняття та економічна сутність фінансів підприємств, їх місце у фінансовій системі. Функції фінансів підприємств.

Сфери фінансових відносин підприємств. Основи організації фінансів підприємств різних форм організації бізнесу та форм власності.

Формування та використання фінансових ресурсів підприємств. Характеристика та класифікація грошових потоків підприємств.

Фінансова звітність підприємств.

Тема 14. Фінансовий менеджмент

Сутність, мета, завдання та функції фінансового менеджменту. Система забезпечення фінансового менеджменту. Роль фінансового менеджменту в структурі управління діяльністю підприємства.

Стратегія і політика фінансового менеджменту. Управління грошовими потоками.

Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.

Управління інвестиціями. Управління фінансовими ризиками. Внутрішньо фірмове фінансове прогнозування та планування.

Змістовий модуль 6. Фінансовий ринок та страхування

Тема 15. Фінансовий ринок

Суть та механізм функціонування фінансового ринку. Фінансовий ринок як складова фінансової системи країни. Особливості державного регулювання фінансового ринку в Україні та його перспективи.

16

Поняття та окремі види цінних паперів. Ринок цінних паперів і особливості його регулювання в державі. Фондова біржа як вторинний ринок обігу цінних паперів.

Особливості розвитку ринку капіталу в сучасних умовах та його подальші перспективи.

Стан та тенденції розвитку грошового ринку.

Фінансові посередники та їх значення для ефективного функціонування фінансового ринку України.

Стратегічна модель розвитку фінансового ринку.

Тема 16. Страхування. Страховий ринок

Економічна необхідність та роль страхування. Форми і методи страхового захисту. Галузі та види страхування.

Особливості фінансових відносин у сфері страхування. Перестрахування, його необхідність для забезпечення сталості

страхових операцій.

Доходи та витрати страховика.

Страховий ринок та роль держави у розвитку страхового ринку в Україні.

Змістовий модуль 7. Міжнародні фінанси. Фінансова безпека держави

Тема 17. Міжнародні фінанси

Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів. Світові фінансові потоки: валютні, кредитні, фінансові ринки. Міжнародна фінансова інтеграція та її вплив на фінансові інтереси країн і регіонів.

Міжнародні фінансові відносини та валютний ринок. Форми міжнародних розрахунків та системи валютного регулювання. Порядок проведення міжнародних розрахунків.

Фінансова діяльність міжнародних організацій. Фінанси Організації Об‘єднаних Націй і Європейського Союзу.

Міжнародні фінансові інституції. Всесвітні та регіональні фінансові інституції. Міжнародний валютний фонд, основні напрямки його діяльності.

Міжнародні фінансові інституції: Міжнародний валютний банк, Група Світового банку (Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, агентство з гарантування багатосторонніх інвестицій). Банк міжнародних розрахунків. Європейський Інвестиційний банк. Європейський банк реконструкції і розвитку. ЇХ завдання, сфери діяльності, формування капіталів та ресурсів.

Співпраця України з міжнародними фінансовими інституціями.

17

Міжнародний фінансовий ринок.

Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою

Особливості фінансової (грошово-кредитної, бюджетної та податкової) політики США. Визначення федеральної резервної системи, її структура.

Суб‘єкти грошово-кредитної, бюджетної, податкової системи США, та їх діяльність.

Фінансова система Японії та особливості її функціонування. Діяльність державних фінансових організацій Японії. Бюджетний устрій та бюджетна система Японії.

Фінансова система Франції. Розвиток грошової системи Франції. Функціонування кредитної системи Франції. Система оподаткування у Франції. Бюджетна система Франції.

Фінансова система Великобританії. Розвиток грошової системи Великобританії. Основні складові кредитної системи. Бюджетна система Великобританії. Особливості податкової системи Великобританії.

Тема 19. Фінанси Європейського Союзу

Створення Європейського Союзу. Критерії вступу до європейського Союзу.

Функціонування Європейського економічного і валютного союзу. Інтегральні складові Валютного та Економічного Союзу. Наслідки створення Валютного та Економічного Союзу.

Етапи процесу податкової гармонізації, її напрямки в ЄС. Доходи та видатки Європейського Союзу. Принципи

формування і виконання бюджету ЄС.

Тема 20. Фінансова безпека держави

Фінансова безпека держава як інтегральна складова державної економічної безпеки. Рівні економічної безпеки. Поняття фінансової безпеки держави. Об‘єкти економічної безпеки. Показники, що визначають фінансову безпеку держави. Національні економічні інтереси. Внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці.

Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави. Принципи забезпечення фінансової безпеки держави. Вплив на державну фінансову безпеку чинників грошово-кредитної політики, політики запозичень, валютного регулювання, фіскальної сфери та податкової політики, інфляційних процесів та антиінфляційної політики, державного регулювання цін, динаміки платіжного балансу, внутрішнього і зовнішнього державного боргу.

18

Фінансова криза як дестабілізатор фінансової безпеки держави. Економічні і політичні чинники, що зумовлюють фінансову кризу. їх характеристика. Сучасна фінансова криза в Україні та шляхи її подолання.

Модуль VІ. (Індивідуальне науково-дослідне завдання 3)

19

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від обов‘язкових навчальних занять час. Самостійна підготовка передбачає вивчення основного змісту підручників, додаткових джерел, поточної інформації. Самостійна робота виконується відповідно до завдань та згідно методичних вказівок, які доводяться до відома студентів заздалегідь.

Самостійна робота орієнтована на виконання таких робіт:

визначення ролі того чи іншого показника, структурного елементу механізму або установи в економічному розвитку держави;

конспектування теоретичного матеріалу окремих питань

теми;

засвоєння основних термінів за темою;

самоконтроль рівня засвоєння основних положень дисципліни (відповіді на контрольні питання та тести).

дослідження якоїсь проблеми і її характеристика (виконання вправ для самооцінки);

аналіз того чи іншого показника та його вплив на окремі сфери діяльності;

підготовка до модульного контролю за змістовими модулями та до підсумкового контролю.

Модуль І. Загальні засади теорії фінансів Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансів

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення, систематизація знань про сутність фінансів.

План вивчення теми

1.Грошові відносини як відображення процесу розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту.

2.Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення.

3.Методи пізнання фінансового життя.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі вивчення першого питання необхідно зосередити увагу на тому, що виникнення держави передбачає, крім усього іншого, встановлення певних взаємин по розподілу і перерозподілу

20