Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Фінанси Ден. (І частина) Фін. 2011

.pdf
Скачиваний:
25
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
753.51 Кб
Скачать

структур, що мають у своєму розпорядженні достатній фінансовий потенціал.

Обов‘язково слід зупинитися на основних положеннях теорії суспільного добробуту, які були розроблені італійським економістом В. Парето (1848— 1923 рр.), показати дослідження Дж. Бюкенена, а також М. Фрідмена.

Розглядаючи сучасну світову наукову думку не можна не звернути увагу на постійний прагматизм досліджень із позицій суспільних інтересів. Фінансова наука в працях зарубіжних вчених позбавлена ідеологічних нашарувань, примітивних класових та старомодних уявлень про експлуатацію народних мас, роль держави тощо.

Зарубіжній фінансовій науці притаманна висока етика наукової полеміки, суперечливість і багатоваріантність наукового пізнання сьогодення, плюралістичне змагання ідей та пізнавальних підходів.

Питання для обговорення

1. У чому полягає призначення фінансової науки?

2.У чому полягає внесок Дж. М. Кейнса у розвиток фінансової науки?

3.Які особливості розвитку фінансової науки в Росії?

4.Які складові фінансової науки Ви знаєте?

5. В чому проявляються функції фінансової науки?

6. Які особливості розвитку фінансової науки в Україні?

7. Які найвідоміші представники фінансової науки ХХ століття в Україні?

8.Який внесок українських фінансистів у розвиток фінансової науки?

9.Які основні напрями сучасної світової фінансової науки?

10.Яка характерна риса сучасної світової наукової думки?

Тестові завдання

1.Хто з зазначених науковців є фундатором фінансової науки:

а) Дж. С. Міль; б) К. Віксель; в) Дж. М. Кейнс; г) А. Сміт; д) Е. Ліндаль.

2.Фінансова наука вивчає…

а) явища та процеси, які здійснюються в державі при створенні й використанні фондів фінансових ресурсів; б) аналітичну обробку статистичних даних; в) нововведення у фінансовій сфері; г) усі відповіді правильні.

61

3.Фінансова наука виникла...

а) в 13 ст.; б) в 15 ст.;

в) в 18 ст; г) усі відповіді правильні.

4.Першим почав вводити наукові основи управління фінансами…

а) Арістотель; б) Ксенофонт;

в) Діомеде Карафа; г) Ж. Боден.

5.Видатним економістом 16 ст. вважається…

а) Ж. Боден; б) А. Сміт; в) Д. Локк; г) Т. Гоббс.

6. Батьком фінансової науки вважається…

а) Ф. Юсті; б) І. Зонненфельс; в) Ж. Боден; г) Д. Локк.

7.Теорію оподаткування А. Сміта доповнив…

а) К. Маркс; б) А. Вагнер; в) Дж. Кейнс; г) Г. Мюрдаль.

8.У другій половині 18 ст. пріоритет у розвитку фінансової науки переходить до…

а) Ф. Кене, А. Тюрго, О. Мірабо; б) А. Сміт, А. Тюрго, О. Мірабо; в) Ф. Кене, А. Тюрго, Т. Гобб; г) Т. Гобб, А. Тюрго, Д. Локк.

9.Хто з французьких учених – фізіократів розробив схему простого відтворення…

а) А. Порго; б) А. Сміт; в) Ф. Кене; г) О. Мірадо.

62

10. Кому належить пріоритет у розробці загальних принципів оподаткування, які стали основою сучасної податкової системи у світі…

а) Ф. Енгельсу; б) Д. Рікарду; в) Дж. Кейнсу; г) А. Сміту.

Ключові терміни і поняття

Фінансова наука

Фінансова думка

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1.Розвиток фінансової науки наприкінці ХVІІІ століття.

2.Внесок О.М. Радищева в розвиток фінансової науки Росії.

3.Внесок науковців-фінансистів України у розвиток світової фінансової науки.

Бібліографічний список до теми

[2, 7, 10, 25, 27 ]

Семінарське заняття № 6

Тема 4. Фінансова система

Мета заняття: засвоїти, закріпити, поглибити та систематизувати знання про фінансову систему, її структуру та типологізацію.

План заняття

1.Поняття фінансової системи і теоретичні основи її побудови.

2.Структура фінансової системи.

3.Типологізація фінансової системи.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Розкриваючи зміст першого питання, насамперед необхідно ознайомитися із сутністю фінансової системи як сукупністю різноманітних фондів фінансових ресурсів, які створюються і використовуються в місцях їх акумулювання з певними намірами

63

економічного і соціального розвитку.

Слід врахувати, що фінансові системи держав можуть відрізнятися за своєю структурою, оскільки вони є відображенням існуючої моделі економіки, але у всіх у них є загальна ознака - це різноманітні фонди фінансових ресурсів, які різняться методами мобілізації і напрямами використання.

Структура фінансової системи динамічна. Цей аспект треба враховувати при висвітленні другого питання. У державах із перехідною економікою фінансові системи характеризуються тим, що окремі їхні ланки перебувають на стадії формування. Це насамперед фінансовий ринок, страхові фонди і страховий ринок, державний кредит, місцеві фінанси.

Базовою ланкою фінансової системи є фінанси підприємницьких структур, до якої належать фінанси як виробничої, так і невиробничої сфер. Вони обслуговують створення валового внутрішнього продукту - основного джерела фінансових ресурсів.

Провідне місце належить підприємствам державної форми власності, хоча із розвитком ринкових відносин питома вага підприємств недержавної форми власності зростатиме.

У процесі своєї діяльності підприємства вступають у взаємовідносини з іншими суб‘єктами господарювання, з фізичними особами, з різними ланками фінансової системи.

Державні фінанси охоплюють: державний та місцеві бюджети; державні фонди цільового призначення; державний кредит; фінанси підприємств і організацій державної форми власності. Провідне місце у державних фінансах належить бюджетам різних рівнів, які об‘єднуються в Україні у зведеному бюджеті держави.

Державні фонди цільового призначення концентрують у своєму розпорядженні майже чверть усіх фінансових ресурсів держави. До них належать: Пенсійний фонд та інші соціальні фонди.

Така ланка фінансової системи, як державний кредит, покликана мобілізувати фінансові ресурси для фінансування витрат із бюджету, котрі не відшкодовуються його доходами.

Фінансовий ринок як сфера фінансової системи включає ринок грошей, кредитних ресурсів, цінних паперів і фінансових послуг.

Ринок цінних паперів - це мобілізація коштів на потреби господарської діяльності через випуск і реалізацію цінних паперів, які є гарантом повернення вкладених коштів і одержання доходу. Операції з реалізації цінних паперів здійснюються на фондовому ринку. Ринок фінансових послуг в Україні лише формується.

Важливу роль у фінансовій системі має відігравати така її сфера, як страхування. У ній формуються фонди фінансових ресурсів, основне призначення яких - покрити втрати економіки та окремих громадян, що виникли з непередбачених причин.

При вивченні третього питання звернути увагу, що у теоретико-

64

практичному плані важливою є проблема типологізації фінансових систем. Існує думка, що можливе виділення двох типів фінансових систем. А саме:

·чисті фінансові системи, які у відповідності до поняття «чистих фінансових фондів» поділяються на свої типи;

·реальні фінансові системи, в яких у відповідності до формування чистих фінансів, квазічистих фінансів, фіскальних фінансів, поділяються на сектори.

Така типізація фінансових систем вимагає чіткого визначення поняття «чисті фінанси», «квазічистих фінанси», «чисті фінансові фонди», «фіскальні фінанси» і можливості їх застосування з метою управління напрямками грошових потоків. Найбільш відома у практичному плані типізація фінансових систем за наступними видами:

·світові;

·регіональні;

·національні.

Світові та регіональні фінансові системи характеризують фінансові відносини групи країн, чи всього світу. Вони мають два рівні:

·фінансові системи окремого регіону;

·фінансові системи, що відображають централізовані фінансові ресурси на світовому рівні.

Національні фінансові системи характеризують фінансові відносини кожної країни. Вони поділяються на відповідні сфери і ланки. Теоретично фінансову систему країни можна сформулювати як сукупність фінансових ресурсів, згрупованих за різними ознаками:

·за територіальною ознакою (на основі адміністративного поділу країни);

·за галузевою ознакою (на основі поділу економіки на сфери і галузі);

·за ознакою форм власності (в Україні - державна, колективна, приватна), тощо.

Питання для обговорення

1. В чому сутність фінансової системи?

2.Що являє собою фінансова система за внутрішньою будовою?

2.Які сфери фінансових відносин відображає фінансова система?

3.Що являється базовою ланкою фінансової системи? Надати її характеристику.

4.В чому проявляються особливості фінансів виробничої сфери?

5.Які компетенції сфери державних фінансів?

6.Розкрити сутність складових фінансового ринку.

7.Яке призначення страхування як складової фінансової системи?

65

8.В чому сутність чистих фінансових систем?

9.В чому сутність реальних фінансових систем?

10.За якими критеріями можна провести типологізацію фінансових систем?

Тестові завдання

1.Фінансова система — це єдина система, тому що:

а) вона базується на єдиному джерелі ресурсів усіх ланок; б) джерелом централізованих грошових фондів є національний доход;

в) її функція — забезпечення певних темпів розвитку всіх галузей промисловості; г) фінансова система складається тільки з однієї ланки.

2. Вибрати правильні висловлення:

а) основою фінансової системи служать фінанси підприємств; б) фінансова система не має єдиного джерела ресурсів усіх ланок;

в) фінанси суб‘єктів, що хазяюють, включають фінансові ресурси державних і колективних суб‘єктів; г) фінанси мають дві функції: розподільну і контрольну;

д) фінансисти виділяють не одну концепцію відносно «роботи», що виконується фінансами.

3.Складовими фінансової системи є:

а) державні фінанси; б) фінанси суб‘єктів господарювання; в) державні фінанси;

г) фінанси іноземних банків; д) фінансовий ринок; е) страхування;

ж) відповіді а), б), в), г), д) правильні.

4.До фінансового ринку належать:

а) ринок грошей; б) ринок кредитних ресурсів;

в) ринок цінних паперів; г) міжнародний фінансовий ринок;

д) ринок фінансових послуг.

5. Фінансова система це - …

а) сукупність фінансових органів та інституцій, які управляють грошовими потоками; б) органи, що здійснюють функції оперативного управління фінансами.

66

Ключові терміни і поняття

фінансова система

державні фінанси

фінансовий апарат

страхові фонди

сфера фінансових відносин

фінансовий ринок

ланки фінансових відносин

міжнародні фінанси

фінанси суб‘єктів

 

господарювання

 

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1.Фінансовий ринок як сфера фінансової системи.

2.Роль фінансової системи у забезпеченні фінансової стабілізації.

3.Розвиток ринку цінних паперів України.

Бібліографічний список до теми

[2, 7, 10, 24, 25, 26, 29 ] [2, 4, 11, 21, 28 ]

Семінарське заняття № 7

Тема 4. Фінансова система

 

 

 

 

 

Мета заняття: засвоїти,

закріпити,

поглибити

та

систематизувати

знання

про

систему

управління фінансами, сутність фінансового контролю та склад органів та інституцій фінансової системи України.

План заняття

1.Система управління фінансами.

2.Державне регулювання фінансових відносин.

3.Фінансові норми і нормативи; фінансові ліміти і резерви; фінансові стимули і санкції.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Розкриваючи зміст першого питання, труба враховувати, що розлад фінансової системи може спричинити фінансову кризу в державі.

67

На поверхні явищ фінансова криза проявляється у зростанні бюджетного дефіциту, державного боргу, інфляції. Як наслідок - значне зниження платоспроможності підприємницьких структур, життєвого рівня населення, соціальне розшарування в суспільстві.

Основними напрямками подолання фінансової кризи може бути зокрема: запровадження жорсткого режиму економії щодо витрачання бюджетних коштів, передусім на управління, оборону, фінансування збиткових і низькорентабельних виробництв, різні види дотацій; визначення доцільності фінансування деяких соціальних витрат; зменшення обсягів фінансових запозичень, насамперед зовнішніх; удосконалення інструментів залучення до інвестиційної сфери особистих накопичень населення; забезпечення фінансової підтримки малого бізнесу; оптимізація рівня податкових вилучень до бюджету.

При вивченні другого питання необхідно визначити, що фінансовий апарат - це сукупність фінансових установ, на які покладено управління фінансовою системою держави. До організаційного складу фінансової системи України входять: Міністерство фінансів, Державна податкова адміністрація, Державна контрольно-ревізійна служба, Державне казначейство, Рахункова палата, Державна комісія з цінних паперів і Фондового ринку та ін.

Центральне місце в управлінні фінансами в Україні, як і в будьякій іншій державі, займає Міністерство фінансів. Саме на нього покладені завдання загального керівництва всією фінансовою системою країни.

Фінансовий контроль - це один із видів фінансової діяльності держави з перевірки суб'єктів господарювання всіх форм власності шляхом застосування встановлених чинним законодавством методів контрольної діяльності для виявлення недоліків у фінансовій звітності підприємств, установ, організацій в процесі створення, розподілу, використання грошових фондів. Фінансовий контроль - це один з елементів управління фінансами; особлива діяльність по перевірці правильності вартісного розподілу валового національного продукту, утворення і витрачання фондів грошових коштів. Принципи фінансового контролю:

незалежність;

гласність;

превентивність (попереджувальний характер);

дієвість;

регулярність;

об‘єктивність;

всеохоплюючий характер.

При вивченні третього питання треба врахувати, що важливими елементами фінансового механізму є фінансові норми, нормативи, ліміти, резерви, стимули - їх ще називають фінансовими важелями. Фінансові норми умовно поділяють на чотири групи.

68

До першої належать норми, що централізовано затверджуються органами законодавчої та виконавчої влади - ставки заробітної плати, розмір стипендій, ставки податків, деяких видів зборів і відрахувань.

До другої групи належать норми, що ґрунтуються на матеріальних потребах. Це норми витрат на харчування в дошкільних та інших закладах освіти й охорони здоров‘я, норми витрат на медикаменти, освітлення, опалення тощо.

Третю групу становлять норми, що визначаються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. Це, зокрема, норми значної частини витрат бюджетних установ.

Четверта група - це норми і нормативи, що характеризують пропорції економічного та соціального розвитку. На сьогодні ця група найменш досліджена.

Серед усіх фінансових важелів особливе місце займають податки і збори, з допомогою яких держава мобілізує кошти для виконання покладених на неї функцій, а також впливає на підприємницьку діяльність, сприяє інвестиційній активності, визначає пропорції нагромадження і споживання, забезпечує раціональне використання обмежених природних ресурсів тощо.

Питання для обговорення

1.В чому сутність та призначення фінансового апарату?

2.Які функції покладено на Міністерство фінансів як рушія і координатора економічних реформ в Україні?

3.Які функції у фінансовій сфері покладено на Кабінет Міністрів України?

4.Дати характеристику обособлених підрозділів: контрольноревізійної служби і державного казначейства.

5.Які завдання покладено на Державну податкову адміністрацію?

6.Яку роль виконує Рахункова палата Верховної Ради?

7.Яку роль виконує Національний банк України?

8.Яке місце займає фондова біржа в системі фінансового контролю?

9.Через які принципи проявляється сутність фінансового контролю?

10.В чому сутність та характеристика фінансових важелів?

Тестові завдання

1. Виділити функціональні елементи керування фінансами:

а) планування; б) кредитування;

в) оперативне керування; г) контроль;

д) вибір виду фінансового механізму.

69

2. До фінансових посередників належать:

а) комерційні банки; б) страхові компанії;

в) ощадно-кредитні асоціації; г) кредитні спілки; д) взаємні грошові фонди;

3. На Державну податкову адміністрацію України покладені функції:

а) облік платників податків та надходження платежів до бюджету; б) контроль за правильністю обчислення податків та інших обов‘язкових платежів і своєчасністю їх сплати;

в) управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства; г) міжнародне співробітництво у сфері оподаткування;

д) відповіді а), б), в), г) правильні.

4. Метою створення Рахункової палати Верховної Ради є:

а) здійснення позавідомчого контролю за складанням і виконанням державного бюджету; б) регулювання грошового обігу;

в) організація ефективного функціонування кредитної системи; г) вироблення й аналіз бюджетної політики держави;

д) контроль у сфері державного кредиту і грошово-кредитної політики.

5. – це…

а) форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету, яка призначена для конкретно прописаної цілі/цілей; б) грошова допомога, що надається державою за рахунок коштів

бюджету, а також спеціальних фондів юридичним особам, місцевим державним органам, іншим державам; в) безвідплатна, безповоротна допомога з бюджету вищого рівня

бюджету нижчого, яка не має цільового характеру та надається у випадку перевищення видатків над доходами

Ключові терміни і поняття

аудиторська фірма

фінансовий контроль

бюджетний контроль

субвенція

бюджетна установа

фінансове регулювання

Пенсійний фонд

фінансові санкції

недоїмка

фінансові стимули

фінансові посередники

 

70