Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Адміністрування податків Тематика і методичні рекомендації до написання курсових робіт.2011.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
287.74 Кб
Скачать

Зразок оформлення бібліографічного опису

Характеристика джерела

Приклади оформлення

Монографії (один, два або три автори)

1. Андрущенко В.Л., Мельник В.М. та ін. Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем (теоретичні засади та практика використання: Монографія. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2006. - 210 с.

2. Суторміна В.М. та інші. Держава – податки – бізнес

(Із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): Монографія / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.Л. Андрущенко. – К.: Либідь, 1992. – 328с.

Навчальні посібники

1. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система. Підручник. – К.: Атіка, 2006. – 920 с.

2. Василик О.Д. Податкова система України: Навчальний посібник. – К.: НІОС, 2004. –448с.

3. Бечко П.К., Захарчук О.А. Основи оподаткування: навч. посіб. (для студ. вищ. Навч. зал.) / П.К. Бечко, О.А. Захарчук. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 168 с

Колективний автор

Оподаткування в Україні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.М. Дєєва, Н.І. Редіна, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк, Л.Г. Маркова, В.Є. Тараненко / За ред. Н.І.Редіної – Дніпропетровськ – ДДФА, 2009. – 550.

Перекладні видання

Стігліц Джозеф Е. Економіка державного сектора./ Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 843 с.

Журнальні публікації

1. Марков О. Мерные шаги // Бизнес. – 2008. – № 48. – С. 60-62.

2. Буряченко А.Є. Самооподаткування як резерв зростання доходів бюджетів місцевого самоврядування // Фінанси України.-2009.-№2.- С. 44-50.

Закони

1. Конституція України від 28.06. 1996 р. № 254-к / 96-ВР.

2. Закон України «Про державну податкову службу України» від 04.12.1990 р. №509-XII зі змінами та доповненнями.

Internet - сайти

1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. - www.ukrstst.gov. ua.

2. Рецензія на проект Концепції реформування податкової системи України // Національна академія наук України. Державна установа "Інститут економіки та прогнозування"// www.sta.gov.ua.

Додаток е Зразок рецензії на курсову роботу рецензія

На курсову роботу магістра ___________________________________________________

(прізвище, ініціали)

________________________________________________________________________________

Дніпропетровської державної фінансової академії

за темою ______________________________________________________________________ (назва теми) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Науковий керівник ____________________________________________________________

(прізвище, ініціали викладача)

________________________________________________________________________________

Висновки, зауваження, пропозиції наукового керівника, оцінка _____________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ЗМІСТ

Стор.

  1. Загальні положення ……………………………………….……………..

3

  1. Вибір теми курсової роботи …………………………………………….

4

  1. Структура і зміст курсової роботи……………………………………...

4

  1. Підбір літератури та інших матеріалів з теми курсової роботи ……..

6

  1. Оформлення курсової роботи …………………………………………..

7

  1. Порядок подання і захисту курсової роботи ……………….………….

12

  1. Список рекомендованих джерел до написання курсової роботи………………………………………………………………….……..

14

Додатки

17