Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Менеджмент персоналу / конспект / Р_15_Ефективність МП

.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
85.5 Кб
Скачать

125

РОЗДІЛ ХV. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ ТА УПРАВЛІННІ

З-поміж численних можливих показників ефективності менеджменту персоналу найбільшу інформаційну цінність мають

показник загальної продуктивності організації (П):

де Д — сукупний дохід, одержаний від реалізації товарів та послуг;

В — сукупні витрати на виробництво.

показник продуктивності праці (Ппр).

де О — обсяг виробленої продукції;

Чсо — середньооблікова чисельність персоналу.

Ураховуючи те, що найважливішим ресурсом для кожної організації є людський чинник, тобто ресурси праці, одним з основних показників ефективності менеджменту персоналу слід вважати показник продуктивності трудових ресурсів (Птр):

де Вп — сумарні витрати на персонал за звітний період.

Ефект — результат, наслідок яких-небудь причин, сил, дій, заходів;

ефективність — здатність забезпечувати ефект.

Ефективність менеджменту персоналу слід розуміти як характеристику якості, корисності управління людськими ресурсами на підприємстві; як здатність забезпечувати потрійний ефект у вигляді економічної вигоди для підприємства, удосконалення організації виробництва, праці та соціальної вигоди для працівників.

Усі три складники ефективності менеджменту персоналу (економічний, організаційний і соціальний) тісно пов'язані та взаємодіють.

РОЗДІЛ ХV. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ ТА УПРАВЛІННІ

Чітка організація виробництва та праці краще використання всіх виробничих ресурсів поліпшення економічні показники діяльності підприємства створення кращих фінансових можливостей для підвищення якості трудового життя персоналу (зростання трудових доходів, поліпшення умов праці тощо) = прояв соціальної ефективності менеджменту персоналу.

Поліпшення умов роботи персоналу:

 • матеріальних,

 • організаційних,

 • соціально-психологічних,

 • морально-етичних

Подальше зростання

 • організаційної,

 • економічної

 • соціальної ефективності менеджменту персоналу

Схема взаємодії складників ефективності менеджменту персоналу

РОЗДІЛ ХV. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

ВИТРАТИ НА ПЕРСОНАЛ

Під витратами на персонал слід розуміти сукупні витрати організації на виробничий фактор «праця».

Фактичні витрати роботодавців на персонал (вартість робочої сили) визначаються за такими групами (наказ Міністерства статистики України від 29 травня 1997 р. №131):

Прямі витрати:

 • пряма оплата;

 • оплата за невідпрацьований час;

 • премії та нерегулярні виплати;

 • заробітна плата в натуральній формі, пільги, послуги, допомоги в натуральній і грошовій формах

Непрямі витрати:

 • витрати на оплату житла працівників;

 • витрати на соціальне забезпечення працівників;

 • витрати на професійне навчання;

 • витрати на утримання громадських служб;

 • витрати на робочу силу, які не віднесено до інших груп;

 • податки, що відносяться до витрат на робочу силу

РОЗДІЛ ХV. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

ОРГАНІЗАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

Показники організаційної ефективності менеджменту персоналу:

 • стан забезпечення потреб підприємства в персоналі за професіями, спеціальностями, посадами та освітньо-кваліфікаційними рівнями працівників;

 • ефективність використання робочого часу, кваліфікації та творчого потенціалу всіх категорій персоналу,

 • рівень ритмічності виробництва;

 • якість продукції та послуг.

РОЗДІЛ ХV. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

Головний метод аналізу економічної ефективності менеджменту персоналу є метод порівняння: обирається низка економічно важливих показників діяльності організації, кожен з показників оцінюється або на конкретну дату, або за конкретний робочий період. Кожен окремий показник або групу взаємозв'язаних чи взаємодоповнюючих показників порівнюють залежно від мети аналізу:

з запланованим рівнем;

з досягнутим рівнем за декілька попередніх аналогічних періодів, тобто в динаміці:

з аналогічними показниками інших організацій, зокрема, наскільки це можливо, з показниками конкурентів.

Найважливіші показники, що характеризують економічну ефективність менеджменту персоналу:

 • загальна продуктивність (П),

 • продуктивність праці (Ппр),

 • продуктивність трудових ресурсів (Птр).

РОЗДІЛ ХV. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

Важливою інформацією для оцінювання ефективності менеджменту персоналу є такі показники:

Виконання плану з обсягу товарної продукції (Отп):

де Отп1 — обсяг фактично виготовленої товарної

продукції;

де Отп2 — запланований обсяг товарної продукції.

Виконання плану щодо суми доходу від реалізації продукції (ДРП):

де Дрп1 — сума фактично одержаного доходу;

Дрп2— запланована сума доходу від реалізації продукції.

Виконання плану з обсягу реалізованої продукції (Орп):

де Орп1 — обсяг фактично реалізованої продукції;

Орп2 — запланований обсяг реалізації продукції.

Виконання плану з прибутку (ПР):

де ПР1 — фактично одержаний балансовий прибуток;

ПР2 — запланована сума балансового прибутку.

РОЗДІЛ ХV. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

Велике значення для характеристики ефективності менеджменту персоналу має система якісних показників:

Рентабельність товарної

продукції (Рт):

де ПР1 — фактично одержаний балансовий прибуток за звітний період;

Ст— повна собівартість товарної продукції.

Рентабельність реалізованої продукції (Рр):

де ПР11 — прибуток, одержаний унаслідок реалізації продукції;

Ср— повна собівартість реалізованої продукції.

Рентабельність витрат на персонал (Рп):

де Вп — сукупні витрати на персонал за звітний період.

У процесі оцінювання ефективності менеджменту персоналу обов'язково слід аналізувати:

 • динаміку співвідношення балансового прибутку й сукупних витрат на оплату праці

 • як змінюється частка витрат на оплату праці в загальній сукупності витрат виробництва.

РОЗДІЛ ХV. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

Рівень соціальної ефективності менеджменту персоналу характеризується такими показниками та критеріями, які відображають різні аспекти привабливості чи непривабливості роботи в даному трудовому колективі, задоволеності чи незадоволеності людей роботою.

Показниками соціальної ефективності менеджменту персоналу є:

 • динаміка зростання реальної заробітної плати найманих працівників;

 • гарантії зайнятості на тривалий період часу (відсутність загрози втратити роботу);

 • стабільність кадрового складу;

 • стан умов праці та культурно-побутового обслуговування на виробництві;

 • можливості навчання та професійно-кваліфікаційного просування;

 • рівень соціального страхування;

 • соціально-психологічний клімат у структурних підрозділах і на підприємстві в цілому.

Загальний рівень соціальної ефективності менеджменту персоналу можна оцінити через показники задоволеності працівників роботою, який визначається на підставі цілеспрямованих соціологічних досліджень.