Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / конспект / Р_7_Розвиток персоналу.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
158.21 Кб
Скачать

55

Розділ VII. Розвиток персоналу

РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Розвиток персоналу

це системно організований процес безперервного професійного навчання працівників для підготовки їх до виконання нових виробничих функцій, професійно-кваліфікаційного просування, формування резерву керівників та вдосконалення соціальної структури персоналу

Складові процесу розвитку персоналу організації

Службово-професійне

просування керівників

РОЗДІЛ VII. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

забезпечує підвищення загального інтелектуального рівня особистості

РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

розширює її ерудицію та коло спілкування, оскільки освічена людина вільно орієнтується в сучасному складному світі

 • у відносинах з людьми

як результат

 • покращується морально-психологічний клімат;

 • підтримується вірність цілям і стратегічним задачам організації;

 • підвищується мотивація працівників до праці;

 • забезпечується наступність в управлінні;

       • знижується рівень плинності кадрів

Завдання розвитку персоналу:

Здійснення професійного навчання робітників, створення сприятливих умов для ефективної роботи персоналу в організації шляхом запровадження гнучкої системи безперервної післядипломної освіти працівників

Організація виробничої адаптації персоналу, його професійно-кваліфікаційного просування для реалізації цілей стратегічного управління підприємства як виробничо-господарської системи

Забезпечення більш повного використання здібностей, інтересів і нахилів працівника, його освітнього та професійного потенціалу для впровадження у практичну нововведень, високих технологій і таким чином підвищувати гнучкість підприємства, його конкурентоспроможність на ринку

Проведення ділового оцінювання персоналу підприємства, застосування результатів оцінювання під час здійснення атестації працівників, забезпечення взаємозв’язку атестації зі стратегією управління конкурентоспроможністю персоналу організації

Формування позитивного ставлення персоналу до організації, її керівництва внаслідок цілеспрямованого планування ділової кар’єри працівників, ефективного матеріального і нематеріального стимулювання їх розвитку, підвищення престижу та привабливості підприємства серед молоді й інших груп населення

Розділ VII. Розвиток персоналу

РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Проблеми інвестування у розвиток людини відображаються в концепції людського капіталу

Людський капітал розрізняють

за трьома рівнями:

Групи інвестицій у розвиток особистості, персоналу організації, держави:

Віддача від інвестицій

в людину:

особистий рівень (знання та навички, які людина здобула шляхом освіти, професійної підготовки, практичного досвіду і завдяки яким вона може надавати цінні виробничі послуги іншим людям);

мікроекономічний рівень (кваліфікація та професійні знання всіх працівників підприємства, а також здобутки підприємства у справі ефективної організації праці і розвитку персоналу);

макроекономічний рівень (накопичені вкладення в фонд освіти, професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації, профорієнтаційні послуги, послуги центрів зайнятості, охорони здоров'я).

прямі матеріальні витрати (оплата навчання населенням, витрати підприємств на розвиток персоналу, витрати держави на освіту і професійне навчання);

втрачені заробітки громадян під час навчання у закладах освіти, витрати роботодавця на збереження заробітної плати працівникам протягом навчання, недоодержаний валовий внутрішній продукт чи національний дохід внаслідок відволікання частини працездатного населення на навчання;

моральні втрати працівників у результаті втрати вільного часу, перенапруги та стресові ситуації під час складання іспитів, проведення атестації персоналу, зміни місця проживання заради підвищення кваліфікації чи професійної перепідготовки і оточуючого середовища.

прямі матеріальні вигоди (вищий рівень заробітків, більша можливість брати участь у прибутках підприємства, кращі умови праці, різноманітні привілеї та пільги);

непрямі матеріальні вигоди (більша можливість отримати подальші інвестиції у власний людський капітал з боку роботодавця.);

моральні вигоди (задоволення від обраної професії, доступ до цікавих видів діяльності, висока конкурентоспроможність на ринку праці, відчуття стабільності та впевненості в майбутньому).

РОЗДІЛ VII. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА КАДРІВ,

СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ

Підвищення кваліфікації робітників –

це професійно-технічне навчання, що дає змогу розширювати й поглиблювати здобуті знання, уміння й навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг

Форми підвищення кваліфікації робітників у організації