Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
435.71 Кб
Скачать

Додаткова література

  1. Изготовление наглядных пособий с использованием компьютерной и копировальной техники. Методика их использования. – Методическое пособие Представительства компании ЗМ в Украине, - К., 1999.

  2. Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 368 с.

  3. Ситуаційна методика навчання: український досвід: Збірник статей/ Упор. О.Сидоренко, В.Чуба. – Київ: Центр інновацій та розвитку, 2001.– 192 с.

  4. Мистецтво бути викладачем: Практичний посібник / Алан Брінглі, Бетті Дсантс, Майкл Флегм, Сінтія Флемінг, Чарльз Форсі, Ерік Ротшильд – К: Навчально-методичний центр ”Консорціум із вдосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2002. – 142 с.

  5. Чернилевский Д.В. Дидактические технологи в высшей школе: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с.

Додаток А

Зразок титульної сторінки до індивідуального завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

Індивідуальне завдання

з дисципліни «Методика викладання у вищій школі»

Тема роботи:

«______________________________________________________________________________________________________»

Виконана студентом

гр.____________

__________________________

(П.І.Б.)

Оцінка______________________

Керівник________________________ ___________________

(підпис)

201__

Навчально-методичне видання

Автор-укладач

Терещенко Тетяна Євгеніївна

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Навчально-методичний посібник

Т35

Методика викладання у вищій школі: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво". Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад., 2013. – 47 с.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі» розроблений відповідно до навчальних планів підготовки магістрів за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво" за спеціальностями 8.03050401 "Економіка підприємства", 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці", 8.03050801 "Фінанси і кредит", 8.03050803 "Оподаткування" та програми навчальної дисципліни. Посібник призначений надати допомогу студентам заочної форми навчання в організації самостійного вивчення навчальної дисципліни та містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійного вивчення кожної теми курсу, питання для самоконтролю, методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання та питання для підсумкового контролю.

ББК 74.58

Підп. до друку ________ Формат _84x108 1/32_Папір друк.

Ум. друк. арк. 3,4 Обл.-вид. арк 9,4 Тираж ___ Замовлення № ___

__________________________________________________________

Дільниця оперативного друку ДДФА. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083

6

Соседние файлы в папке НМП_МВВШ_заочне_2013