Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
435.71 Кб
Скачать

Ключові терміни і поняття

Вербальні засоби навчання – це засоби навчання, до яких відносять науково- методичну і навчально-методичну літературу та використовують у навчальному процесі для поглиблення знань та вмінь студентів. для самостійного вивчення студентами навчального матеріалу, виконання практичних завдань.

Державна атестація випускника вищого навчального закладу – діагностика якості вищої освіти, яку отримав випускник за допомогою засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки. Державна атестація проводиться на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь і навичок випускників, передбачених галузевими стандартами вищої освіти, з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.

Дидактичні матеріали – вид вербальних засобів навчання, який виступає в якості самостійного джерела знань, на основі якого проходить пізнавальний процес, він також може бути інструментом по відношенню до інших засобів навчання (підручник, законодавчі та інструктивні матеріали, додаткова література, бланковий матеріал, навчальні фільми та ін.).

Дистанційне навчання – навчання за допомогою мережі Internet, електронних засобів зв’язку, телефону, радіо, телебачення із обмеженим контактом з викладачем; метод (технологія) навчання, що забезпечується різними засобами зв’язку; навчання за допомогою спеціалізованого інформаційно-освітнього середовища на будь-якій відстані від вищого навчального закладу.

Засоби навчання - це окремі операції, розумові або практичні дії викладача або студента, які доповнюють, посилюють форму засвоєння матеріалу, що пропонується даним методом.

Залік – підсумкова оцінка викладачем знань студентів з навчальної дисципліни за результатами їх навчання протягом семестру; форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських і лабораторних заняттях.

Захист курсової роботи – процедура представлення виконаної студентом курсової роботи, що передбачає коротке викладення студентом мети, завдань і методів виконання дослідження, результати, отримані в процесі роботи над темою, висновки і пропозиції за результатами. Захист студентом курсової роботи відбувається в присутності не менше двох викладачів кафедри, серед яких один викладач – керівник студентської курсової роботи.

Захист дипломної роботи – процедура заслуховування і оцінки членами Державної екзаменаційної комісії дипломної роботи, яку випускник виконав як підсумкову кваліфікаційну роботу і яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, рівня формування професійних компетенцій, здатність до самостійної роботи за обраним професійним спрямуванням.

Моніторинг навчальної діяльності студентів безперервне спостереження за процесом навчання студентів, опанування студентами теоретичним матеріалом, набуття ними навичок і умінь, проходження навчальних і виробничих практик, виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, передбачених навчальним планом, підготовки дипломних і магістерських робіт, самостійної та аудиторної роботи.

Навчально-наочні посібники – це сукупність призначених для демонстрування засобів навчання, які забезпечують формування у студентів конкретного образу предметів та явлень дійсності.

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів – процедура, що здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК, залік) і підсумкового контролю знань – екзамену (іспиту). Об’єктом оцінювання знань, умінь і навичок студентів є програмний матеріал навчальної дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю і на екзамені (іспиті).

Підсумковий контроль – перевірка навчальних досягнень студентів, що проводиться після завершення вивчення навчальної дисципліни на певному освітньому рівні або на окремих його завершених етапах.

Підсумковий модульний контроль – заключна перевірка викладачем досягнень студента за результатами вивчення ним навчальної дисципліни протягом семестру за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

Поточний контроль здійснюється протягом семестру з метою перевірки розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахунків, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал та інших умінь, що направлені на формування відповідних компетенцій.

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід.

Тестовий контроль – періодична перевірка викладачем навчальних досягнень студента шляхом виконання ним тестових завдань з певного змістового модуля, теми чи навчальної дисципліни.

Технічні засоби навчанняце технічне обладнання, за допомогою якого надається навчальна інформація або контролюється її засвоєння.

Соседние файлы в папке НМП_МВВШ_заочне_2013