Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика викладання у вищій школі / Методика викладання у вищій школі Заоч. 2013.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
483.33 Кб
Скачать

Ключові терміни і поняття

Вибіркові навчальні дисципліни – ті, що визначаються стандартами вищої освіти вищих навчальних закладів і є дисциплінами вільного вибору студентів для більш повного задоволення їх особистісних потреб і інтересів, ефективного використання можливостей і традицій вищого навчального закладу, потреб замовника тощо.

Європейська кредитно-трансферна система (ECTS) — це орієнтована на студента система для накопичення і трансферу кредитів на основі прозорості результатів навчання і навчального процесу. Її метою є сприяння плануванню, наданню, оцінюванню, визнанню та підтвердженню кваліфікацій та навчальних дисциплін (модулів), а також сприяння мобільності студентів.

Індивідуальний навчальний план студента є робочим навчальним документом, який формується на основі робочого навчального плану з метою індивідуалізації навчального процесу — максимального урахування індивідуальних потреб студентів щодо своєї фахової підготовки та вимог ринку праці.

Навчальний процес у вищому навчальному закладі – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньо-кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти

Навчальний план – це складова частина стандарту вищої освіти вищого навчального закладу, що визначає графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та терміни їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.

Навчальна дисципліна – від латинського слова disciplina – вчення; окрема галузь науки; навчальний предмет; сукупність знань, що складає окрему дисципліну викладання.

Нормативні навчальні дисципліни – ті, що визначаються галузевими стандартами вищої освіти (освітньо-професійною програмою підготовки). Дотримання їхніх назв є обов’язковим для вищих навчальних закладів, а обсяг не може бути меншим від обсягу, встановленого галузевим стандартом вищої освіти.

Програма навчальної дисципліни – це складова частина стандарту вищої освіти вищого навчального закладу, що визначає її інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання.

Робоча навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю; розробляється для кожної навчальної дисципліни на основі навчальної програми дисципліни відповідно до навчального плану.

Робочий навчальний план складається для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік на підставі чинного навчального плану підготовки фахівців.

Цикли підготовки фахівців – сукупність пов’язаних між собою дисциплін; освітньо-професійні програми підготовки містять такі цикли дисциплін: гуманітарної підготовки, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки; професійної та практичної підготовки.

Форми навчання у вищих навчальних закладахденна (очна), яка є основною формою здобуття вищої освіти; вечірня; заочна, дистанційна, екстернатна.