Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика викладання у вищій школі / Методика викладання у вищій школі Заоч. 2013.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
483.33 Кб
Скачать

Додаткова література

  1. Изготовление наглядных пособий с использованием компьютерной и копировальной техники. Методика их использования. – Методическое пособие Представительства компании ЗМ в Украине, - К., 1999.

  2. Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 368 с.

  3. Ситуаційна методика навчання: український досвід: Збірник статей/ Упор. О.Сидоренко, В.Чуба. – Київ: Центр інновацій та розвитку, 2001.– 192 с.

  4. Мистецтво бути викладачем: Практичний посібник / Алан Брінглі, Бетті Дсантс, Майкл Флегм, Сінтія Флемінг, Чарльз Форсі, Ерік Ротшильд – К: Навчально-методичний центр ”Консорціум із вдосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2002. – 142 с.

  5. Чернилевский Д.В. Дидактические технологи в высшей школе: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с.

Додаток А

Зразок титульної сторінки до індивідуального завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

Індивідуальне завдання

з дисципліни «Методика викладання у вищій школі»

Тема роботи:

«______________________________________________________________________________________________________»

Виконана студентом

гр.____________

__________________________

(П.І.Б.)

Оцінка______________________

Керівник________________________ ___________________

(підпис)

201__

Навчально-методичне видання

Автори-укладачі

Терещенко Тетяна Євгеніївна

Козинець Інна Іванівна

Методика викладання у вищій школі

Навчально-методичний посібник

Т35

Методика викладання у вищій школі: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво" за спеціальностями 8.03050401 "Економіка підприємства", 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці", 8.03050801 "Фінанси і кредит", 8.03050802 "Банківська справа", 8.03050803 "Оподаткування" .– с.59.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі» розроблений відповідно до навчальних планів підготовки магістрів за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво" за спеціальностями 8.03050401 "Економіка підприємства", 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці", 8.03050801 "Фінанси і кредит", 8.03050802 "Банківська справа", 8.03050803 "Оподаткування" та програми навчальної дисципліни.

Посібник призначений надати допомогу студентам заочної форми навчання в організації самостійного вивчення навчальної дисципліни та містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи, плани семінарських занять, методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання та питання для підсумкового контролю.

Індекс ББК 74.58

Підп. до друку _______ Формат______ Папір друк.

Ум. друк. арк. 4,25 Тираж ___ Замовлення № ________

РВВ Дніпропетровської державної фінансової академії. Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

7