Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика викладання у вищій школі / Методика викладання у вищій школі Заоч. 2013.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
483.33 Кб
Скачать

4. Підсумковий контроль Перелік питань до підсумкового модульного контролю

  1. Проблеми формування змісту освіти і навчання фахівців.

  2. Мета підготовки фахівців і зміст освіти у вищих навчальних закладах.

  3. Аналіз професійної діяльності фахівця. Моделювання професійної діяльності у навчальному процесі.

  4. Складові змісту освіти. Структурно-логічна схема підготовки фахівця, освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма.

  5. Нормативна і вибіркова частини змісту освіти.

  6. Державний стандарт вищої освіти.

  7. Галузевий стандарт вищої освіти.

  8. Стандарт вищої освіти вищого навчального закладу.

  9. Нормативно-правова база організації навчального процесу.

  10. Навчальний план підготовки фахівців. Графік навчального процесу. Робочий навчальний план. Індивідуальний навчальний план студента.

  11. Програма навчальної дисципліни, робоча навчальна програма дисципліни.

  12. Поняття про організаційні форми навчання. Організаційні форми навчання, які спрямовані на теоретичну підготовку фахівців.

  13. Організаційні форми навчання, які спрямовані на практичну підготовку фахівців.

  14. Організація самостійної позааудиторної роботи студентів.

  15. Організація індивідуальної роботи студентів. Організація написання студентами курсових робіт.

  16. Загальні поняття про методи навчання. Роль і місце методів в навчанні.

  17. Класифікації методів навчання. Інформаційно-розвиваючі та проблемно-пошукові методи навчання.

  18. Сучасні інтерактивні методи навчання.

  19. Методи практичного навчання.

  20. Оптимальний вибір методів навчання.

  21. Роль і місце засобів навчання у навчальному процесі. Класифікація засобів навчання.

  22. Дидактичні можливості окремих засобів навчання. Умови ефективного використання засобів навчання.

  23. Використання технічних засобів навчання.

  24. Призначення контролю і вимоги до нього. Види контролю. Методи контролю. Форми контролю.

  25. Діагностика знань, вмінь і навичок студентів.

  26. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни.

  27. Плани та методичні рекомендації до семінарських, практичних занять.

  28. Завдання і методичні рекомендації до самостійної роботи. Індивідуальні науково-дослідні завдання.

  29. Контрольні завдання, у тому числі модульні, для діагностики знань, вмінь і навичок студентів. Тести. Екзаменаційні білети. Критерії оцінки знань і вмінь студентів з дисципліни.

  30. Методична робота викладача.

5. Список рекомендованої літератури Основна література

 1. Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984-ІІІ (із змінами і доповненнями) / [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.zakon1.rada.gov.ua.

 2. Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України: Наказ Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.zakon1.rada.gov.ua.

 3. Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти України від 23.11.1993 р. № 173 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.zakon1.rada.gov.ua.

 4. Про проведення педагогічного експерименту з запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 р. № 48 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.zakon1.rada.gov.ua.

 5. Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 р. № 774 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.zakon1.rada.gov.ua.

 6. Про проведення педагогічного експерименту з запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 р. № 48 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.zakon1.rada.gov.ua.

 7. Аксьонова О. В. Методика викладання економічних дисциплін: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 708 с. 

 8. Атанов Г.А. Возрождение дидактики – залог развития высшей школы. – Донецк: ДОУ, 2003. – 178 с.

 9. Бізнес-тренінг для економістів: Навчальний посібник /Н.Ю.Бутенко, О.О.Герасименко, О.Ю.Гулевич та ін./  – К.: КНЕУ, 2007. – 280 с. 

 10. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах. - К.: ВВП „Компас”, 1997. -63 с.

 11. Бутенко Н. Ю. Комунікативна майстерність викладача : Навчальний посібник. – К. : КНЕУ, 2005. 

 12. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – К. : ЦНЛ, 2003. – 316с. 

 13. Закон України „Про вищу освіту”: Науково-практичний коментар / За ред. В.Г. Кременя. – К.: СДМ – Студіо, 2002. – 323 с.

 14. Использование проекционной техники в учебном процессе. – Методическое пособие Представительства компании 3М в Украине. - К., 2002.

 15. Ковальчук Г. О. Активізація навчання в економічній освіті: Навчальний посібник. – К. : КНЕУ, 2005. – 298 с. 

 16. Освітні технології: Навчально-методичний посібник /За ред. О.М. Пєхоти. – К.: Вид-во А.С.К., 2003. – 255 с.

 17. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів. – К.: ЦУЛ, 2009. – 472 с. 

 18. Основні засади розвитку вищої освіти України/ За ред. С.М. Ніколаєнка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2006. – 181с.

 19. Сікорський П. І. Кредитно-модульна технологія навчання : Навчальний посібник . – К. : Вид-во Європейського університету, 2004. – 127с. 

 20. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика/ Упор. О.Сидоренко, В.Чуба. – К.: Центр інновацій та розвитку, 2001.– 256 с.

 21. Сучасна економічна освіта. Україна і Болонський процес /За ред. В.Д.Базилевича. – К. : Знання, 2006. – 326 с. 

 22. Сучасні тренінгові технології навчання: Навчально-методичний посібник у 6 кн. – Кн.1. Технології підготовки і проведення тренінгів /А.Ф. Павленко, С.В. Степаненко, Г.О. Швиданенко та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 117с.

 23. Трайнев В.А. Деловые игры в учебном процессе: Методология разработки и практика проведения. – М.: Издательский дом “Дашков и Ко”: МАН ИПТ, 2002.– 360с.

 24. Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін: Навчальний посібник. – К. : КНЕУ, 206с.

 25. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2001. –554 с.

 26. Фініков Т.В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна. К.: Таксон, 2002. – 175 с.

 27. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / М.М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. – К.- Академвидав, 2010. – 456 с.