Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика викладання у вищій школі / Методика викладання у вищій школі Заоч. 2013.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
483.33 Кб
Скачать

Передмова

Освіта визнана однією з найголовніших складових загальнолюдських цінностей. Останнім часом суспільство почало усвідомлювати принципово нову роль освіти у сучасному інформаційному світі, тому вона вже стала одним з найважливіших чинників політики. Вектор сучасної політики і стратегії держави спрямований на подальший розвиток національної системи освіти, адаптації її до умов соціально-орієнтованої економіки.

У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі. Магістри економічних спеціальностей повинні володіти не тільки знаннями, вміннями і навичками творчої діяльності у відповідній галузі, а й уміти навчати інших, розробляти методологічні основи управління навчально-освітнім процесом у системі підготовки і перепідготовки управлінських кадрів усіх сфер національного господарства країни.

Дисципліна «Методика викладання у вищій школі» відноситься до вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки магістра.

Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до програми навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі» та відповідно до варіативної частини Освітньо-професійної програми підготовки магістра за галуззю знань 0305 - "Економіка та підприємництво" за спеціальностями 8.03050401 "Економіка підприємства", 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці", 8.03050801 "Фінанси і кредит", 8.03050803 "Оподаткування".

Основна мета вивчення навчальної дисципліни „Методика викладання у вищій школі” - надання студентам знань про сутність, форми і методи процесу навчання у вищій школі, який направлений на розвиток особистості студентів та їх творчу самореалізацію.

Предметом дисципліни є процес навчання у вищій школі.

У процесі вивчення дисципліни реалізуються такі завдання:

 • вивчення сутності освітнього процесу та його змісту, освітніх технологій;

 • набуття вмінь самостійно аналізувати зміст освіти та вибирати відповідні форми, методи й засоби навчання, готувати навчально - методичне забезпечення дисципліни.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенту необхідно сформувати такі компетенції:

 • Інструментальні:

  • здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручник, навчальний посібник, періодичні видання, Інтернет та ін.);

  • здатність вибудовувати стратегію свого навчання.

  • здатність ефективно організовувати свій робочий час.

 • Міжособистісні:

   • здатність здійснювати міжособистісні комунікації у ланцюгу «викладач-студент» на індивідуальному та груповому рівнях.

 • Системні:

  • здатність застосовувати знання з теорії у професійній діяльності в навчальному процесі у сучасному вищому навчальному закладі;

  • здатність до навчання у продовж життя;

  • відповідальність за якість процесу навчання, що здійснюється.

 • Спеціальні:

 • здатність демонструвати знання сучасної нормативно-правової бази вищої освіти та організації навчального процесу у вищому навчальному закладі;

 • здатність логічно і послідовно викладати засвоєні знання;

 • розуміння сутності змісту освіти у вищих навчальних закладах;

 • розуміння структури стандартів вищої освіти;

 • здатність визначати структуру заняття згідно з його організаційною формою;

 • здатність вибирати та використовувати ефективні методи і засоби навчання, форми і методи контролю знань, вмінь і навичок студентів ;

 • здатність ефективно організовувати самостійну та індивідуальну роботу студентів;

 • здатність до розробки складових інтерактивного комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни.

Навчальним планом підготовки фахівців передбачається вивчення навчальної дисципліни протягом одного семестру. Основними формами організації навчального процесу є: аудиторні навчальні заняття (лекції), самостійна робота студентів, виконання індивідуального науково-дослідного завдання і підсумковий контроль.

Навчально - методичний посібник включає програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи по вивченню усіх тем дисципліни, методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання, засоби діагностики знань (питання для самоконтролю, питання до підсумкового модульного контролю), список рекомендованої літератури.

Для докладного вивчення дисципліни студенти мають ознайомитись із програмою дисципліни «Методика викладання у вищій школі», головними питаннями кожної теми та основними літературними джерелами, які слід використовувати при самостійному вивченні курсу.

Розпочати опанування дисципліни «Методика викладання у вищій школі» студентам рекомендується з докладного вивчення Закону України «Про вищу освіту». Знання з певних тем дисципліни можна поповнювати через вивчення нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

В кінці вивчення кожної теми наводиться перелік питань, які визначають ключові положення, ґрунтовне засвоєння яких є обов'язковою вимогою вивчення дисципліни. Наведені проблемні питання дають змогу студентам поглибити, закріпити засвоєння матеріалу, сформувати необхідні вміння при самостійному вивченні дисципліни.

Підсумковий контроль з дисципліни «Методика викладання у вищій школі» проводиться у формі підсумкового модульного контролю.

Застосування навчально-методичного посібника у значній мірі сприятиме розвитку пізнавальної активності та ефективності засвоєння навчального матеріалу.