Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 пункт.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.41 Mб
Скачать
  1. Економічна доцільність розробки та реалізації проекту гвс по виробництву деталі «Корпус редуктора»

Ефективне функціонування підприємств в умовах ринкової економіки пов'язані, перш за все, з впровадженням елементів новітньої технології, досягнень науки і техніки як основи підвищення продуктивності підприємства, збільшення його прибутку. Але новітні технології можуть забезпечити високу конкурентоспроможність лише в тому випадку, якщо вони можуть зробити високу економічну ефективність інвестицій в нові проекти.

Тому будь-який інженерний проект повинен бути ретельно обгрунтований економічними розрахунками для того, щоб отримати максимальний ефект при мінімальних матеріальних і часових витратах.

Розрахунок ефективного (дійсного) річного фонду часу роботи устаткування

Визначається , виходячи з режимного (номінального) фонду часу і витрат (в %) часу на ремонт устаткування (приблизно 8-10% від номінального фонду часу) [9].

Номінальний час роботи обладнання

год,

де - кількість днів;

- кількість вихідних днів;

- кількість святкових днів;

- протяжність робочої зміни;

- кількість змін на добу.

Час роботи обладнання з урахуванням витрат часу на ремонт обладнання (10% номінального)

год.

Визначення типу виробництва

Виріб масою 900 кг при річній програмі випуск 765 шт, відповідає середньосерійному типу виробництва [1.з.8 табл.3.1].

Розрахунок дійсного річного фонду робочого часу

Визначається на базі номінального фонду часу працівника і регламентованих законом і планованих невиходів працівників на роботу з поважних причин. Номінальний фонд часу працівника

де D=251 - кількість робочих днів

За урахуванням невиходів (10% від номінального)

Розрахунок кількості основного технологічного устаткування по групам устаткування

Кількість одиниць основного технологічного устаткування визначається на основі даних про трудомісткість річної виробничої програми по видах робіт, дійсного фонду часу роботи одиниці устаткування, середнього коефіцієнта виконання норм часу () і середнього коефіцієнта завантаження устаткування ().

Величина приймається рівною 1,05….1,25, а- 0,7…0,8. Тоді

приймаю 1 верстат,

приймаю 1 верстат,

приймаю 1 верстат,

приймаю 1 верстат,

приймаю 1 верстат,

приймаю 1 верстат.

Тоді дійсний коефіцієнт завантаження буде дорівнювати

,

,

,

,

,

,

.

У випадку недостатнього завантаження устаткування його необхідно довантажити цими ж (якщо на них є споживчий попит) або іншими виробами.

По кожній -ий групі устаткування величина можливого довантаженнябуде дорівнювати

,

де - штучно-калькуляційний час на–у операцію для виробу–ого виду, нормо-години;

- річна програма випуску виробів–го виду.

№ опе-рації

Модель верстата

Число верстатів

Категорія ремонтної складності

Займана площа

Установлена потужність

Оптова вартість

RМ

CRМ

RЭ

CRЭ

А,

м2

Kf

AKf

м2

СAKf

м2

N, квт

NC,

квт

Ц, тис.

ЦС, тис

1

6Г608 Ф2

4

42

168

77

308

41,4

1,2

49,6

198,4

22

88

500

4000

2

65А80ПМ Ф4

2

31

62

49

98

36,2

1,2

43,4

86,8

15

30

624

1248

Разом:

6

230

406

285,3

18

4248

Таблиця 5.1-Зведення основного технологічного обладнання

RМ, RЭ - ремонтоскладність відповідно у механічній і електричній частинах верстата (приймається по [8.6]):

А – габарити верстата, м2;

Kf - коефіцієнт обліку додаткової площі.

Розрахунок виробничої потужності

Виробнича потужність цеху (підприємства) визначається, виходячи з умов пропускної здатності провідних груп устаткування.

Пропускна здатність для виробу –го виду по-ой групі устаткування визначається по формулі

.

штук,

штук,

штук,

штук,

штук,

штук.

Виробнича потужність цеху буде дорівнювати Пmin2= штук.

Розрахунок кількості допоміжного устаткування

Допоміжне устаткування містить у собі підйомно-транспортне обладнання; вантажно-розвантажувальні пристрої; накопичувачі; промислові роботи, що виконують функції допоміжних робітників; обладнання заточувального відділення, майстерні з ремонту пристосувань та інструменту, ремонтної бази цеху.

При розрахунку транспортних засобів, виходячи з виробничих умов, необхідно визначити номенклатуру транспортних засобів і на підставі вантажообігу – їхню кількість.

Величина вантажообігу цеху визначається по формулі

, тон,

де - маса заготовок на один виріб-представник, кг;

- маса оброблених деталей на один виріб–представник, кг;

- коефіцієнт приведення до маси –го виробу;

- річна програма випуску виробів –го виду;

- кількість різних найменувань виробів;

- число видів використовуваних матеріалів.

, тон

Машиномісткість транспортної операції

,

де - тривалість однієї транспортної операції (час проходження людиною, що йде, відстані між двома верстатами), хв.;

-номінальна вантажопідйомність (з обліком і маси заготовки, кількості одночасно перевезених заготовок).

г

Кількість одиниць транспорту:

,

де – коефіцієнт попиту, прийнятий рівним 1,1…2,0;

- середня кількість транспортних (+1) операцій на один виріб, де– число операцій;

- коефіцієнт завантаження транспорту за часом, приймаю

приймаю етр=1

Кількість верстатів в майстерні для заточувальних операцій приймається у розмірі 2% від числа обслуговуваних верстатів

Сзат.=6∙0,02=0,12 од., приймаю 1 верстат.

Кількість верстатів в ремонтній базі приймаємо 5% від числа обслуговуваних верстатів

Срем.=6∙0,05=0,3 од., приймаю 1 верстат.

Приймаємо централізоване обслуговування допоміжного обладнання.

Таблиця 4.3 – Відомість допоміжного технологічного обладнання для проектного варіанта

Модель обладнання

Кількість

Категорія ремонтної складності

Займана площа

Установлена потужність

Оптова вартість

М

RМ

Е

RЕ

2

Kf

Kf,

2

AKf,

2

кВт

NC,

кВт

тис. грн

С, тисгрн

Кантуватель

2

4,5

9

9

18

7

1,3

9,1

18,2

4

8

32

64

3Е642

1

5

5

8

8

2,4

1,2

2,9

2,9

1,5

1,5

4

4

6А345

1

6,5

6,5

8

8

3

2

6

6

8

8

20

20

Кран

1

3

4

3

3

10

Електрокар

1

3

3

12

Разом:

5

-

23,5

-

38

-

-

-

27,1

-

23,5

-

110

Розрахунок вартості виробничих фондів.

Розрахунок балансової вартості основних виробничих фондів і річної суми амортизаційних відрахувань здійснюється по групах основних фондів: будинки і споруди, основне і допоміжне обладнання, інструменти і технологічне оснащення, виробничий інвентар, господарський інвентар.

Балансова вартість обладнання розраховується за формулою

грн,

де Кд – коефіцієнт, який враховує витрати на доставку і монтаж обладнання (8-10%), приймаю Кд=1,1.

Вартість інструменту і пристосування, які враховані на балансі у складі основних фондів, становить 6-15% від вартості обладнання, приймаю 10%, тоді

грн.

Вартість виробничого та господарського інвентарю - 1-3% від вартості обладнання, приймаю 3%. Тоді

грн..

Вартість будівель, споряджень, передавальних пристроїв становить для машинобудівних і виробничих підприємств біля 30-40% від вартості всіх основних фондів, приймаю 30%. Тод

грн.

Сумарна вартість основних фондів буде дорівнювати

грн.

Таблиця 5.3-Амортизаційні відрахування

Елемент ОВФ

Балансова вартість, грн

Норма амортизації

%

Сума

Основне обладнання

4793800

15

719070

Інструмент і пристосування

479380

25

119845

Інвентар

14381,4

15

2157,21

Будинки і споруди

1590582,84

5

79529,142

Разом

6892525,64

920601,352

Розрахунок чисельності працівників.

При розрахунку чисельності працівників необхідно керуватися принципом забезпечення запланованого обсягу випуску продукції при мінімальній чисельності робітників за рахунок застосування прогресивних норм часу, багатоверстатного обслуговування тощо.До складу працівників входять: основні виробничі робітники, допоміжні робітники, керівники, фахівці.

Чисельність основних виробничих робітників-відрядників визначається виходячи з трудомісткості виробничої програми цеху, дійсного фонду робочого часу, коефіцієнтів виконання норм і багатоверстатного обслуговування.

Чисельність основних виробничих робітників-почасовиків визначається за нормами обслуговування. Під нормою обслуговування розуміється кількість об'єктів, які обслуговуються одним працівником.Чисельність допоміжних робітників розраховується за нормами обслуговування і робочим місцям (якщо вони закріплені за певними робочими місцями, незалежно від обсягу робіт, які виконуються).

Приймаємо 1-го оператора.

Чисельність ремонтних робітників:

,

де ЧР – чисельність ремонтників по кожній професії відповідно для ремонту механічної, електричної та електронної частин устаткування,

ТР – відповідно трудомісткість річної програми ремонтів механічної, електричної та електронної частин устаткування по кожному виду робіт [19].

Для поточного ремонту механічної частини трудомісткість:

;

де τКР, τТР – норми трудомісткості для капітального і поточного ремонтів відповідно [19, табл. 1.16].

За структурою ремонтного циклу за рік проводиться один поточний ремонт:

;

Для поточного ремонту електричної частини трудомісткість:

;

;

Чисельність робітників по обслуговуванню механічної частини:

Чисельність робітників по обслуговуванню електричної частини:

Чисельність робітників по обслуговуванню слюсарної частини і точок змазування:

;

де τСЛ, τМ – норми трудомісткості обслуговування слюсарями і точок змазування мастильниками [19, табл. 1.18].

Приймаємо централізоване обслуговування допоміжними робочими.

Чисельність основних та допоміжних робітників приведемо в табл. 4.5.

Таблиця 4.5 – Відомість основних та допоміжних робітників для проектного варіанта

Найменування

професії по категоріях робітників

Загальна чисельність, чол.

У тому числі по розрядах

Середньозважений розряд

III

IV

V

Основні робітники

оператор

1

1

4

Разом

1

-

1

-

Допоміжні робітники

електромеханік

1

1

5

слюсар-мастильник

1

1

4

налагоджувальник

1

1

5

Разом

3

-

1

2

4,5

Чисельність керівників, фахівців і службовців можна розрахувати укрупнено в % від чисельності основних і допоміжних робітників

Чисельність керівників 4…8%:

Чисельність фахівців 12…20%:

Чисельність службовців 1,5…3%:

Приймаємо 2 чоловік.

Розрахунок фонду заробітної плати

Плановий фонд заробітної плати розраховується за категоріями працівників і складається з фонду основної (тарифної) заробітної плати і фонду допоміжної заробітної плати.

До фонду основної заробітної плати включають: заробітну плату, яка нараховується за виконану роботу згідно з нормами роботи, надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових окладів, премії, оплати відпусток тощо. До фонду допоміжної заробітної плати включають: надбавки і доплати, заохочувальні та компенсаційні виплати, які непередбачені чинним законодавством або понад встановлених чинним законодавством.

Розрахунок фонду заробітної платні

Плановий фонд заробітної плати (ЗП) розраховується по категоріях працюючих і складається з фонду основної (тарифної) ЗП і фонду додаткової ЗП. Розрахунок фонду основної ЗП робітників-відрядників може бути здійснений, виходячи із трудомісткості робіт, вартості тарифної ставки першого розряду, і середнього тарифного коефіцієнта робіт

.

часова тарифна ставка робітника: для оператора .

ФЗПос = 1818,18 · 12,2 = 22181,796 грн.

Розрахувавши фонд ЗП основних робітників, зведемо усе в табл. 4.6.

Таблиця 5.6 – Структура планового ФЗП основних робітників для проектного варіанта

Фонд заробітної плати

Доплата

Разом фонд з/п

Середня з/п

%

сума

1

2

3

4

5

1. Тарифний фонд ЗП

22181,79

1848,48

грн/міс

2.Доплати до часового фонду, у тому числі:

а) за навчання учнів

2

443,63

б) інші виплати

2

443,63

3. Часовий фонд ЗП

23069,06

1922,42 грн/ міс

4. Доплати до денного фонду

5

1153,45

5. Денний фонд ЗП

24222,51

2018,54

грн/міс

Продовження таблиці 5.6

6. Доплати до річного фонду, у тому числі:

а) оплата тарифних відпускі

8

1937,80

б) інші

2

484,45

7. Річний фонд ЗП

26644,76

2220,4

грн/міс

Розрахунок тарифної ЗП робітників-почасовиків

де nпоч – кількість робітників - почасовиків,

середня годинна тарифна ставка робітника - почасовика першого розряду ,

,

де Ктарпоч3 = 1,2 – тарифний коефіцієнт 3-го розряду,

Ктар поч4 = 1,5 – тарифний коефіцієнт 4-го розряду,

Ктар поч5 = 1,87 – тарифний коефіцієнт 5-го розряду.

ФЗПпоч = 1818,18 · 4 · 5,8 · 1,87 = 78879,92грн.

Розрахувавши фонд ЗП допоміжних робітників, зведемо усе в табл. 4.7.

Таблиця 5.7 – Структура планового ФЗП допоміжних робітників для проектного варіанта

Фонд заробітної плати

Доплата

Разом фонд з/п

Середня з/п

%

сума

1

2

3

4

5

1. Тарифний фонд ЗП

78879,92

1643 грн/міс

2. Доплати до часового фонду, у тому числі:

а) за навчання учнів

2

1577,6

б) інші виплати

2

1577,6

3. Часовий фонд ЗП

80457,52

1676 грн/міс

4. Доплати до денного фонду, у тому числі:

а) підліткам за пільгові години

-

б) інші

2

1609,15

5. Денний фонд ЗП

82066,67

1709 грн/міс

6. Доплати до річного фонду, у тому числі:

а) оплата тарифних відпусків

8

6565,3

б) інші

2

1641,3

7. Річний фонд ЗП

83708

1743,9 грн/міс

Посадові оклади майстра приймаються на 20% більше, фахівця приймаються на 5% більше, а службовця на 25% менше ніж середня ЗП основного робітника

ОІТР1 = 1,2 · 1848,48 · 0,72 = 1597,08грн/міс;

ОІТР2 = 1,05 ·1848,48· 1,8= 3493,62 грн/міс;

ОІТР3 = 0,75 · 1848,48· 0,27 = 374,31 грн/міс.

ФЗПІТР = ОК · nІТР · 12 = (1597,08+ 3493,62 + 374,31) · 12 = 65580,20 грн.

Планування кошторису цехових затрат

Розрахунок необхідно робити по двох основних групах:

- витрати по утриманню і експлуатації обладнання;

- загальноцехові витрати.

Утримання обладнання і робочих місць.

Заробітна плата з нарахуваннями (32% - пенсійний фонд, 2,1% - фонд безробіття, 2,9% - соц. страх, 1,02% - фонд нещасного випадку) допоміжного робітника

ФЗПдоп = 93519,63 · 1,38 = 129057,08грн.

Вартість мастильних, обтиральних матеріалів, емульсій та ін. допоміжних матеріалів, необхідних для догляду за обладнанням і його утримання приймаємо в розмірі 5% від вартості обладнання

Смат = 0,05 · = 54656,2грн.

Електроенергія

СЕЛ = NЕ · Fд.об. · КЗ · SЕ,

де NЕ – сумарна потужність обладнання, NЕ = 141,5 кВт,

КЗ – середній коефіцієнт завантаження обладнання, Кз = 0,8,

SЕ – ціна 1 кВт електроенергії, SЕ = 0,72 грн.

СЕЛ = 141,5 · 1818,18 · 0,8 · 0,72 = 148188,9грн.

Вода

Свод = ВВ · Fд.об. · n · КЗ · Sвод,

де ВВ – норма витрачання води на верстат, ВВ = 0,6 л/год,

n – кількість верстатів, споживаючих воду, n =6,

Sвод – ціна води, Sвод = 6,48 грн/м3.

Свод = 0,6 · 1818,18 · 6 · 0,8 · 6,48 = 33931 грн.

Витрати на ремонт обладнання, транспортних засобів і коштовних інструментів приймаються в розмірі 10% від вартості обладнання

Срем = 0,1 · = 109312,5грн.

Амортизація виробничого обладнання, транспортних засобів і коштовного інструмента

А = 163938,75 + 27328,125 + 491,9 = 191757грн.

Сума зношування малоцінного і швидкозношуваємого інструмента та пристроїв, вартість послуг на заточення і ремонт приблизно приймаю в розмірі 1% від вартості обладнання

Сінстр = 0,01 · 1093125= 10931,25 грн.

Витрати, не передбачені в попередніх статтях, пов'язані з утриманням і експлуатацією обладнання, приймаємо в розмірі 3% від всіх розрахованих статей

ПР = 0,03 · 1113125= 33393,75грн.

Загальноцехові витрати.

Вартість пару для опалення

де Sп – вартість пару, Sп = 8,58 грн/м3,

t – середня різниця зовнішньої та внутрішньої температур:

,

де tв.о – розрахункова температура усередині будівлі, tв.о = 16 оС,

tз.ср. – середня температура зовнішнього повітря в опалювальний період для Донецька, tз.ср = - 1,8 оС,

d – кількість годин в опалювальному періоді, d = 183 дня = 4392 год,

Р – норма витрачання пару, Р = 0,055 ккал/(м3·год·оС),

V – об’єм опалювального приміщення:

V = А · Н = 150 · 4 = 600 м3.

Q – тепломісткість м3 пару, Q = 540 ккал/м3.

Витрати на освітлення

Сосв = Тосв · ВЕ · А · SЕ,

де Тосв – кількість нормо-годин на освітлення, Тосв = 2400 год,

ВЕ – норма витрачання електроенергії на 1 м2, ,

А – площа освітлювальної ділянки, А = 150 м2.

Сосв = 2400 · 15 · 150 · 0,72 · 10-3 = 3888грн.

Витрати на воду для побутових цілей

де Вв.б. – норма затрат води для побутових цілей, л/чол,

N – число робочих днів,

Ч – кількість робітників.

Таблиця 5.8 – Схема цехових витрат для проектного варіанта

Найменування статей витрат

%

Сума,

грн.

Витрати на утримання і експлуатацію обладнання

1

2

3

4

1

Утримування обладнання і робочих місць:

- ЗП з відрахуваннями

- вартість мастильних матеріалів

- вартість електроенергії

- вартість води

129991

54656,2 148188

33931

2

Ремонт виробничого обладнання

109312,5

3

Амортизація виробничого обладнання

191757

4

Відшкодування зношування інструмента

10931,25

5

Інші

33393,75

Разом

686616,7

Загальноцехові витрати

6

ЗП цехового персоналу

65580,20

7

Відрахування на соціальні потреби:

- соціальне страхування

- в фонд зайнятості

38

2

24920

498,4

8

Амортизація будівель

18085,75

9

Утримування будівель:

- опалення

- освітлення

- вода для побутових цілей

3888

758,94

10

Інші

2

3617,5

Разом

158339,91

; .

Складання планових калькуляцій

Калькуляція собівартості виробів і всього товарного випуску складається з статей витрат, наведених у табл. 4.9.

Витрати на основні матеріали розраховуються, виходячи з ваги заготовки і ціни 1кг матеріалу

См = тзаг · Sм,

де Sм – вартість сталі 45: Sм = 3 грн/кг.

См = 1125 · 3 =3375 грн.

Зворотні відходи

Сз.в = (тзагтд) · Sз.в.,

де Sз.в. – вартість зворотних відходів (Sз.в. = 0,3 грн/кг).

Сз.в = (1125-900) · 0,3 = 67,5 грн.

Таблиця 5.9 – Калькуляція собівартості виробу для проектного варіанта

Найменування статей витрат

Виріб

На одиницю

На весь випуск

1

2

3

1. Основні матеріали

3375

2531250

2. Зворотні відходи (віднімаються)

-67,5

-50625

3. Паливо і енергія на технологічні цілі

На РСО

Разом прямі матеріальні витрати

3307,5

465918

4. Основна ЗП основних виробничих робітників

35.2

26644,76

5. Витрати по утримуванню і експлуатації обладнання

915.5

686616,7

6. Загальноцехові витрати

211.12

158339,91

Разом цехова собівартість

1162,13

871601,37

Продовження таблиці 5.9

7. Загальногосподарські витрати

4.43

3327,26

Разом виробнича собівартість

1787.8

1040846,63

8. Невиробничі витрати

3.25

2440

Повна собівартість

1791,04

1043286,63

Загальногосподарські витрати приймаємо 15% от ФЗПос.

Невиробничі витрати приймаємо 11% от ФЗПос.