Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
05_Met_ukaz_kontr.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
813.57 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра АТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи за курсом

«Чисельні методи комп’ютерного аналізу»

для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки:

6.050802 Електронні пристрої та системи, спеціалізація:

«Електронні системи»

№ ____

Розглянуті на засіданні кафедри

«Автоматика та телекомунікації»

протокол № 12 від 22 листопада 2011р.

Затверджені на засіданні

навчально-видавничої ради ДонНТУ

протокол № __ від ______________

Донецьк – 2011

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи за курсом «Чисельні методи комп’ютерного аналізу» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050802 Електронні пристрої та системи, спеціалізація «Електронні системи» / Долгіх І.П., Зайцева Е.Є., Червінська Н.В., Яремко І.М. – Донецьк, ДонНТУ, 2011. – 24 с.

Укладачі:

ст. викл. Долгіх І.П.

ас. Зайцева Е.Є.

ас. Червінська Н.В.

ст. викл. Яремко І.М.

Рецензенти: к.Т.Н., доц. Каф. Асу Світлична в.А. К.Т.Н., доц. Каф. Ат Федюн р.В.

Затверджені на засіданні кафедри

«Автоматика та телекомунікації»

протокол № 12 від 22 листопада 2011р.

ЗМІСТ

Рецензенти: к.т.н., доц. каф. АСУ Світлична В.А. 2

к.т.н., доц. каф. АТ Федюн Р.В. 2

ВСТУП 4

Методи розв’язку задачі 4

1. Формули наближеного диференціювання, засновані на інтерполяційних формулах Ньютона 6

1.1. Перша інтерполяційна формула Ньютона 6

1.2. Друга інтерполяційна формула Ньютона 9

1.3. Формула Ньютона для не рівновіддалених вузлів інтерполяції 11

2. Формула наближеного диференціювання, заснована на інтерполяційному поліномі Лагранжа 15

2.1 Випадок рівновіддалених вузлів 15

2.2 Випадок не рівновіддалених вузлів 18

ЗАВДАННЯ 22

Література 24

ВСТУП

Під час розв’язку практичних задач часто необхідно знайти похідні вказаних порядків для функції , що задана таблицею. Також можливо, що через початковий не елементарний аналітичний вираз вихідної функції, безпосереднє її диференціювання є складним. В таких випадках зазвичай використовують наближене диференціювання.

Методи розв’язку задачі

Для виводу формул наближеного диференціювання задану функцію на відрізкузамінюють інтерполяційною функцією(яка часто є поліномом), а потім приймають

(1)

при

Аналогічно роблять, коли шукають похідні вищих порядків функції .

Якщо для інтерполяційної функції відома похибка

(2)

то похибку похідної можна виразити формулою

, (2*)

тобто похибка похідної інтерполяційної функції дорівнює похідній похибки цієї функції.

Оскільки знак похибки в певних випадках не є цікавим, можна обчислювати замість (2*) абсолютну або відносну похибки за формулами:

,

.

Тому далі у вказівках будемо обчислювати відносну похибку розрахунків.

Те саме вірно і для похідних вищих порядків.

Наближене диференціювання є операцією менш точною за інтерполювання. Дійсно, близькість одна до одної ординат двох кривих

и

на відрізку ще не гарантує близькості на цьому відрізку їх похіднихи, тобто малого розходження кутових коефіцієнтів дотичних до кривих, що розглядаються, за однакових значень аргументу.

Наближене диференціювання в початку і в кінці таблиці зазвичай виконують з використанням першої та другої інтерполяційних формул Ньютона. В середині таблиці використовують формулу Стерлінга. Однак, якщо при цьому кількість точок достатня для отримання похідної з заданою точністю, використовують також першу або другу інтерполяційні формули Ньютона.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.