Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Заочники ЗМОТ.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
111.62 Кб
Скачать

2

Міністерство освіти і науки україни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут

«Вища школа економіки та менеджменту»

Факультет менеджменту

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

із курсу «Зарубіжні моделі оплати праці»

(для студентів спеціальності

7.050109 (8.050109) - «Управління персоналом і економіка праці»,

освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр»)»

Затверджено на засіданні

кафедри «Управління персоналом і економіка праці»

Протокол № від 2009 р.

Затверджено на засіданні навчально-видавничої ради ДонНТУ.

Протокол № від 2009р.

Донецьк 2009

УДК 331

Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи із курсу «Зарубіжні моделі оплати праці» (для студентів спеціальності 7.050109 - «Управління персоналом і економіка праці», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» заочної форми навчання)»/ Укл. О.А.Дороніна, О.В. Чумаченко, Т.С. Шульгіна - Донецьк: Дон НТУ. 2009.- 9с.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи із курсу «Зарубіжні моделі оплати праці» містять тематичний зміст курсу «Зарубіжні моделі оплати праці», зміст контрольної роботи, а також методичні вказівки до її виконання, список літератури, що рекомендується. Методичні рекомендації призначені для студентів «Зарубіжні моделі оплати праці» спеціальності 7.050109 - «Управління персоналом і економіка праці», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» заочної форми навчання.

Укладачі:

О.В. Чумаченко, к.е.н. доц.

О.А. Дороніна, к.е.н, доц.

Т.С. Шульгіна, ас.

Відповідальний за випуск:

О.В. Захарова, к.е.н., професор

Рецензент:

О.Ю.Попова, к.е.н., професор

Зміст

вступ..............................................................................................

3

Розділ 1. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ КУРСУ.................................

4

Тема 1.

Основні принципи, форми і системи оплати праці за кордоном

4

Тема 2.

Індивідуальні та колективні форми стимулювання праці за кордоном

4

Тема 3.

Організація оплати праці в Італії

5

Тема 4.

Регулювання заробітної плати в Швеції

5

Тема 5.

Оплата праці в Германії

5

Тема 6.

Особливості оплати праці в Японії

5

Тема 7.

Системи оплати праці в США

6

Тема 8.

Оплата праці працівників промислових фірм у Франції

6

Розділ 2. індивідуальні завдання..................................

7

2.1. Теоретичні завдання.................................................

7

2.2. Практичні завдання..................................................

8

Рекомендована Література..............................................

9

ВСТУП

Дисципліна «Зарубіжні моделі оплати праці» вивчається студентами V курсу спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» згідно з навчальними планами та освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці».

Метою дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань з особливостей моделей оплати праці, що використовуються за кордоном і набуття практичних навичок з удосконалення вітчизняних систем оплати праці на основі використання закордонного досвіду в цій сфері.

Контроль знань здійснюється шляхом усного опитування та оцінки завдань, виконаних в межах самостійної роботи. Форма підсумкового контролю - залік. Завдання до контрольної роботи складено у десяти варіантах. Кожний варіант містить два теоретичні питання та два практичних завдання. Вибір варіанту здійснюється згідно з порядковим номером останньої цифри залікової книжки.

При виконанні контрольної роботи слід керуватися наступними вимогами:

  1. В роботі необхідно зазначити номер варіанту індивідуального завдання та номер залікової книжки.

  2. Відповіді на питання теоретичної частини повинні бути змістовними і повністю розкривати сутність проблеми або явища.

  3. Контрольна робота повинна бути оформлена з використанням комп’ютерної техніки на аркушах формату А4 (210х297), друкованим засобом.

  4. Сторінки слід пронумерувати і залишити поля для зауважень рецензента і виправлень (доповнень), внесених студентом після рецензування.

  5. Наприкінці роботи слід привести перелік використаної літератури.

  6. Якщо після рецензування контрольна робота має зауваження студент повинен зробити необхідні виправлення і доповнення.