Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
perevod.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.63 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи при підготовці до модульного контролю з фізики (розділ «Електростатика. Постійний струм»)

2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи при підготовці до модульного контролю з фізики (розділ «Електростатика. Постійний струм»)

Розглянуто

на засіданні кафедри фізики

протокол №5 від 28.03.11.

Затверджено

навчально-видавничою радоюДонНТУ

протокол №4 від 10.06.2011 р.

2011

УДК 53(071)

«Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи при підготовці до модульного контролю з фізики (розділ «Електростатика. Постійний струм»), вид.

2-е, переробл., доп.

Укл.:Волинська В.Г., Савченко Т.О.

Донецьк: ДонНТУ, 2011- 47c.

Методичний посібник перероблений, доповнений та підготовлений відповідно з програмою загального курсу фізики і містить стислий перелік основних законів і формул. Приведені приклади розв’язання основних типів задач, їх кількість збільшена, та варіанти завдань для самостійної роботи, а також додано питання для самоконтролю знань.

Для студентів напрямку КІ, КН, МЕТ, ЕКОЛ, а також для студентів інших напрямків при вивченні курсу фізики (розділ «Електростатика.Постійний струм»).

Укладачі: Волинська В.Г.,ст.викл.

Савченко Т.О., ст.викл.

Рецензент Глухова Ж.Л.,доц.

Відповідальний за випуск Гольцов В.О.,проф.

1.Робоча програма

( розділ "Електростатика і постійний струм")

Закон збереження електричного заряду. Електричне поле. Основні характеристики електростатичного поля - напруженість і потенціал. Напруженість, як градієнт потенціалу. Розрахунок електростатичних полів методом суперпозиції. Потік вектора напруженості. Теорема Остроградського - Гаусса для електростатичного поля у вакуумі. Застосування теореми Остроградського - Гаусса до розрахунку поля. Електричне поле в речовині. Вільні і зв'язані заряди в діелектриках. Типи діелектриків. Електронна й орієнтуюча поляризація. Поляризованість. Діелектрична сприйнятливість речовини. Електричне зміщення. Діелектрична проникність середовища. Обчислення напруженості поля в діелектрику. Сегнетоелектрики.

Провідники в електричному полі. Поле усередині провідника й у його поверхні. Розподіл зарядів у провіднику. Електроємність відокремленого провідника. Взаємна ємність двох провідників. Конденсатори. Енергія заряджених провідників, конденсатора і системи провідників. Енергія електростатичного поля. Об'ємна густина енергії.

Постійний електричний струм, його характеристики й умови існування. Класична електронна теорія електропровідності металів і її дослідні обґрунтування. Висновок закону Ома в диференціальній формі з електронних представлень. Закон Ома в інтегральній формі. Різниця потенціалів, електрорушійна сила, напруга. Границі застосування закону Ома.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]