Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

control_rab

.pdf
Скачиваний:
10
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

 

 

 

занченню радіуса.

 

 

 

 

 

ARRAY

 

AR

Розмноження ОБ'ЄКТА за допомогою масиву, де

МАССИВ

R – прямокутний,

число

рядків,

число

 

 

 

стовпчиків, відстань між рядками і стовпчиками.

-VIEW FRONT

ВИД СПЕРЕДИ

 

Вид спереду (або

 

натиснути на

відповідну

 

кнопку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVATION

УРОВЕНЬ

ELEV

Встановлює рівень і висоту для знову

утворюваних об'єктів

 

 

 

 

THICKNESS

ТОЛЩИНА

TH

Встановлює лише висоту (Z) для нових

 

 

 

утворюваних об'єктів

 

 

 

 

VPOINT

ТЗРЕНИЯ

VP

Координати точки зору, а промінь (погляд)

спрямовано в 0,0,0

 

 

 

 

 

DSETTINGS

ИЗОМЕТРИЯ

DS

Вмикання ізометричної прив'язки

 

 

 

 

 

 

MOVE

 

М

Переміщення обраних об'єктів із координатами

ПЕРЕНЕСИ

базової

точки

в

потрібні

координати

 

 

 

(перетягування базової точки в потрібну).

 

-VIEW TOP

ВИД СВЕРХУ

 

Вид згори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTANG

ПРЯМО-

RE

Креслення прямокутника по координатах двох

УГОЛЬНИК

вершин на його діагоналі.

 

 

 

-VIEW SWISO

ВИД ЮЗ

 

Вид у південно-західній ізометрії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIDE

СКРОЙ

HI

Видалення невидимих ліній.

 

 

 

 

 

 

 

REGION

ОБЛАСТЬ

REG

Побудова суцільної області (із декількох ліній).

 

 

 

 

 

 

 

Побудова тіла обертання, за допомогою

REVOLVE

ВРАЩАЙ

REV

обертання

обраної суцільної області навколо осі

(координати двох точок) на ЗАДАНИЙ кут (360

 

 

 

градусів).

 

 

 

 

 

 

SUBTRACT

 

SU

Видалення частини обраного об'єкта (тіла

ВЫЧТИ

обертання) січним об'єктом (призмою,

 

 

 

побудованою за допомогою команди BOX)

 

 

 

Побудова проекції користувача (U), у

SOLVIEW

ПАРАМЕТРЫ

 

ЗАДАНОМУ масштабі з центром у заданій точці,

ВИДА

 

із координатами вікна, що задаються (по

 

 

 

 

 

діагоналі), і потрібним іменем області перегляду.

ERASE

СОТРИ

E

Видалення обраного об’єкту

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРАМЕТРЫ

 

Побудова ортогональної (О) проекції з центром у

SOLVIEW

 

заданій координаті з указівкою звідкіля дивитися

ВИДА

 

(координата), координатами вікна (по діагоналі),

 

 

 

 

 

і іменем області перегляду

 

 

 

SOLDRAW

ПАРАМЕТРЫ

 

Перекреслювання

проекції

наперед

заданим

ПОСТРОЕНИЯ

 

типом ліній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

5.2. КОРОТКИЙ ПЕРЕЛІК КОМАНД, ОПЦІЙ І ЇХ СКОРОЧЕНЬ, ЩО ВВОДЯТЬСЯ З КЛАВІАТУРИ

5.2.1. Команди для роботи із шарами та блоками

Командний рядок: -LAyer або дві літери -LA

Command: -la -LAYER

Current layer: "0" Enter an option

[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/

stAte]:

-СЛОЙ Текущий слой: <"текущий">

Задайте опцию [?/Создать/Установить/Новый/Вкл/Откл/Цвет/Тип линий/ вЕслиний/Печать/Пстиль/Заморозить/Разморозить/Блок/Разблок/ Конфигурация]:

Командний рядок: -Block або одна літера -B

Command: -b -BLOCK

Enter block name or [?]: Name

Block "Name" already exists. Redefine it? [Yes/No] <N>: Specify insertion base point:

Select objects:

БЛОК Имя блока или [?]:

Блок "ИМЯ" уже существует. Переопределить его? [Да/Нет] <Н>: Базовая точка вставки:

Выберите объекты

Командний рядок: -Insert або одна літера -I

Command: -i

-INSERT Enter block name or [?]:

Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]: Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>:

Enter Y scale factor <use X scale factor>: Specify rotation angle <0>:

ВСТАВЬ Имя блока или [?] <последний>:

112

Точка вставки или [Масштаб/X/Y/Z/Поворот/ПМасштаб/ПХ/ПY/ПZ/ ППоворот]:

Введите масштаб по оси X, укажите второй угол или [Угол/XYZ] <1>: Масштаб по оси Y <равен масштабу по X>:

Угол поворота <0>:

5.2.2. Команди для виконання креслення

Командний рядок: Line

або одна літера L

Command: l

LINE Specify first point:

Specify next point or [Close/Undo]:

ОТРЕЗОК Первая точка:

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]:

Командний рядок: PLine або дві літери PL

Command: pl PLINE

Specify start point:

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

ПЛИНИЯ Начальная точка:

Текущая ширина полилинии равна <текущая> Следующая точка или [Дуга/Замкнуть/Полуширина/Длина/Отменить/Ширина]:

Командний рядок: POLygon або три літери POL

Command: pol

POLYGON Enter number of sides <4>: Specify center of polygon or [Edge]:

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: Specify radius of circle:

МН-УГОЛ Число сторон <текущее>:

Укажите центр многоугольника или [Сторона]:

Задайте опцию размещения [Вписанный в окружность/Описанный вокруг окружности] <текущая>:

Радиус окружности:

Командний рядок: RECtang або три літери REC

Command: rec

113

RECTANG

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Specify other corner point or [Dimensions]:

ПРЯМОУГ Укажите Первый угол или [Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]:

Второй угол или [Размеры]:

Командний рядок: MLine або дві літери ML

Command: ml MLINE

Current settings: Justification = Top, Scale = 20.00, Style = STANDARD Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:

Specify next point:

МЛИНИЯ Текущие настройки: Расположение = текущее, Масштаб = текущий, Стиль = текущий

Начальная точка или [Расположение/Масштаб/Стиль]: Следующая точка или [Отменить]:

Командний рядок: Arc або одна літера A

Command: a

ARC Specify start point of arc or [Center]: Specify second point of arc or [Center/End]: Specify end point of arcor [Angle/chord Length]:

ДУГА Начальная точка дуги или [Центр]:

Вторая точка дуги или [Центр/Конец]: Конечная точка дуги или [Угол/Длина хорды]:

Командний рядок: Circle або одна літера C

Command: c

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Specify radius of circle or [Diameter]:

КРУГ Центр круга или [3Т (Три точки)/2Т (Две точки)/ККР (кас кас радиус)]:

Радиус круга или [Диаметр]:

Командний рядок: DOnut або дві літери DO

Command: do DONUT

Specify inside diameter of donut <0.5000>: 20

114

Specify outside diameter of donut <1.0000>: 21

Specify center of donut or <exit>

КОЛЬЦО Внутренний диаметр кольца <текущий>:

Внешний диаметр кольца <текущий>: Центр кольца или <выход>:

Командний рядок: ELlipse або дві літери EL

Command: el ELLIPSE

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: Specify other endpoint of axis:

Specify distance to other axis or [Rotation]:

ЭЛЛИПС Конечная точка оси эллипса или [Дуга/Центр/Изокруг]:

Вторая конечная точка оси: Длина другой оси или [Поворот]:

Командний рядок: XLine або дві літери XL

Command: xl

XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: Specify through point:

Specify offset distance or [Through] <Through>: Select a line object:

Specify side to offset:

ПРЯМАЯ Укажите точку или [Гор/Вер/Угол/Биссект/Отступ]: Через точку:

Величина смещения или [Точка] <текущая>: Выберите линейный объект:

Укажите сторону смещения:

5.2.3. Команди редагування існуючих об’єктів

Командний рядок: Select Command: select

Select objects: ? Expects a point or

Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/CLass/Add

/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/SIngle

ВЫБРАТЬ Выберите объекты:

115

Требуется точка или Рамка/Последний/Секрамка/БОКС/Все/Линия/РМн- угол/СМн-угол/Группа/Добавить/ Исключить/Несколько/Текущий/Отменить /Авто/Единственный

Командний рядок: Undo Command: undo

Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back]<1>:

ОТМЕНИТЬ Количество отменяемых операций или [Авто/Управление/Начало/Конец/ Метка/Обратно]:

Командний рядок: Move або одна літера M

Command: m MOVE Select objects:

Specify base point or displacement:

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

ПЕРЕНЕСТИ

Выберите объекты: (нажать ENTER для завершения выбора) Базовая точка или перемещение:

Вторая точка перемещения или <считать перемещением первую точку>:

Командний рядок: Stretch або одна літера S

Command: s

STRETCH

Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...

Select objects:

Specify base point or displacement:

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

РАСТЯНУТЬ Выберите растягиваемые объекты секущей рамкой или секущим многоугольником...

Выберите объекты:

Базовая точка или перемещение: Вторая точка перемещения:

Командний рядок: Rotate або дві літери RO

Command: ro ROTATE

Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0 Select objects:

116

Specify base point:

Specify rotation angle or [Reference]:

ПОВЕРНУТЬ

Текущие установки отсчета углов в ПСК: ANGDIR=текущая

ANGBASE=текущая

Выберите объекты: Выбрать объекты любым способом; по завершении нажать

ENTER

Базовая точка:

Угол поворота или [Опорный угол]:

Командний рядок: Copy або дві літери CO

Command: co COPY

Select objects:

Specify base point or displacement, or [Multiple]:

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

КОПИРОВАТЬ

Выберите объекты: (по завершении нажать ENTER) Базовая точка или перемещение, или [Несколько]:

Вторая точка перемещения или <считать перемещением первую точку>:

Командний рядок: -Arroy або дві літери -AR

Command: -ar -ARRAY Select objects:

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: Enter the number of rows (---) <1>:

Enter the number of columns (|||) <1>

Enter the distance between rows or specify unit cell (---): Specify the distance between columns (|||):

МАССИВ Выберите объекты:

Тип массива [Прямоугольный/Круговой] <текущий>: Число рядов (---) <1>:

Число столбцов (|||) <1>:

Расстояние между рядами или размер ячейки (---): Расстояние между столбцами (|||):

Командний рядок: -Arroy або дві літери -AR

Command: -ar -ARRAY

117

Select objects:

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>:p

Specify center point of array or [Base]:

Enter the number of items in the array:

Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>:

Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>:

-МАССИВ Выберите объекты:

Тип массива [Прямоугольный/Круговой] <текущий>: Центральная точка массива или [Базовая]:

Число элементов в массиве:

Угол заполнения (+=против чс, -=по чс) <360>: Поворачивать элементы массива? <Д>:

Командний рядок: Offset або одна літера O

Command: o OFFSET

Specify offset distance or [Through] <Through>: Select object to offset or <exit>:

Specify point on side to offset: Select object to offset or <exit>:

СМЕЩЕНИЕ Величина смещения или [Точка] <текущая>:

Выберите объект для создания подобных или <выход>: Укажите точку, определяющую сторону смещения:

Командний рядок: Mirror або дві літери MI

Command: mi MIRROR Select objects:

Specify first point of mirror line: Specify second point of mirror line: Delete source objects? [Yes/No] <N>:

ЗЕРКАЛО

Выберите объекты: (по окончании выбора нажать ENTER) Первая точка оси отражения:

Вторая точка оси отражения:

Удалить исходные объекты? [Да/Нет] <Н>:

Командний рядок: Trim або дві літери TR

Command: tr TRIM

Current settings: Projection=UCS, Edge=Extend

118

Select cutting edges ...

Select objects:

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:

ОБРЕЗАТЬ Текущие установки: Проекция = текущее значение Кромки = текущее значение

Выберите режущие кромки...

Выберите объекты:

Выберите обрезаемый объект или [Проекция/Сторона/Отменить]:

Командний рядок: Extend або дві літери EX

Command: ex EXTEND

Current settings: Projection=UCS, Edge=Extend Select boundary edges ...

Select objects:

Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]:

УДЛИНИТЬ Выберите граничные кромки...

Выберите объекты:

Выберите удлиняемый (+Shift — обрезаемый) объект или [Проекция/Кромка/Отменить]:

Командний рядок: Stretch Command: stretch

Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...

Select objects:

Specify base point or displacement:

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>

РАСТЯНУТЬ Выберите растягиваемые объекты секущей рамкой или секущим многоугольником...

Выберите объекты:

Базовая точка или перемещение: Вторая точка перемещения:

Командний рядок: Scale або дві літери SC

Command: sc SCALE Select objects:

119

Specify base point:

Specify scale factor or [Reference]: r

Specify reference length <1>:

Specify new length

МАСШТАБ

Выберите объекты: (по завершении нажать ENTER) Базовая точка:

Масштаб или [Опорный отрезок]: Длина опорного отрезка <1>: Новая длина:

Командний рядок: Lengthen або три літери LEN

Command:len

LENGTHEN

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: del Enter delta length or [Angle] <0.0000>:

Select an object to change or [Undo]:

УВЕЛИЧИТЬ Выберите объект или [ДЕльта/Процент/Всего/Динамика]:

Приращение длины или [Угол] <текущее>: Выберите объект для изменения или [Отменить]

Командний рядок: Fillet

або одна літера F

Command: f

FILLET

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000

Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:

СОПРЯЖЕНИЕ Текущие настройки: Режим = текущий, Радиус сопряжения = текущий

Выберите первый объект или [Полилиния/Радиус/Обрезка/Несколько]:

Командний рядок: Chamfer або три літери CHA

Command: cha CHAMFER

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]: d Specify first chamfer distance <0.0000>:

Specify second chamfer distance <10.0000>:

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]: Select second line:

ФАСКА

120

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]