Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NOVA_Metodichka_KursovaRobota_Finansi (2).doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
314.37 Кб
Скачать

Структура, обсяги та зміст курсової роботи

Курсова робота повинна бути логічно побудованою і бути цілісним і завершеним самостійним дослідженням. В роботі не­об­хід­но сти­с­ло, ло­гі­ч­но і ар­гу­мен­то­ва­но ви­кла­да­ти зміст і ре­зуль­та­ти досліджень, уни­ка­ти за­галь­них слів, без­до­ка­зо­вих твер­джень, тавтології.

Вона містить:

 • ти­ту­ль­ний ар­куш;

 • завдання на курсову роботу;

 • реферат;

 • зміст;

 • вступ;

 • ос­но­в­ну ча­с­ти­ну;

 • висновки до роботи;

 • спи­сок ви­ко­ри­с­та­них дже­рел;

 • до­да­т­ки (при не­об­хід­но­с­ті).

Ти­ту­ль­ний ар­куш мі­с­тить най­ме­ну­ван­ня ви­що­го закладу освіти, де ви­ко­на­но роботу, над ним – надпис «Міністерство освіти України»; прі­зви­ще, ім'я, по батькові студента; на­зву роботи; шифр і найменуван­ня спе­ці­аль­но­с­ті; на­у­ко­вий сту­пінь, вче­не звання, прі­зви­ще, ім'я, по батькові на­у­ко­во­го ке­рі­в­ни­ка і рецензента; мі­с­то і рік.

За титульним аркушем розміщують завдання на курсову роботу. В ньому зазначається: назва вищого навчального закладу, кафедра, дисципліна, спеціальність, курс, група, семестр, прізвище та ініціали студента, тема роботи, строк здачі студентом закінченої роботи, вихідні дані, зміст розрахунково-пояснювальної записки, перелік графічного матеріалу, дата видачі завдання, календарний план та підписи студента та керівника курсової роботи.

За завданням слідує реферат. Він призначений для ознайомлення з курсовою роботою. На початку в ньому слід навести дані про об’єкт аналізу, мету роботи, її результати. Крім того, слід указати обсяг курсової роботи, кількість частин, таблиць, рисунків, використаних літературних джерел згідно з переліком посилань. Реферат закінчується ключовими словами (до 5 слів). Обсяг реферату не повинен перевищувати однієї сторінки.

Зміст по­да­ють на по­ча­т­ку роботи. Він мі­с­тить най­ме­ну­ван­ня та номе­ри по­ча­т­ко­вих сто­рі­нок усіх роз­ді­лів, під­ро­з­ді­лів та пун­к­тів (як­що во­ни ма­ють за­го­ло­вок), зо­кре­ма всту­пу, ви­снов­ків до роз­ді­лів, загальних ви­снов­ків, до­да­т­ків, спи­с­ку ви­ко­ри­с­та­ної лі­те­ра­ту­ри та ін.

У Вступі роз­кри­вається су­т­ність і стан на­у­ко­вої про­б­ле­ми (за­да­чі) та її зна­чу­щість, під­ста­ви і ви­хі­д­ні да­ні для роз­роб­ки те­ми, обгрунтуван­ня не­об­хід­но­с­ті про­ве­ден­ня до­слі­джен­ня.

Да­лі по­дається за­галь­на ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка роботи в такій послідовно­с­ті:

 • Ак­ту­аль­ні­с­ть те­ми. Кри­ти­ч­ний ана­лі­з та по­рі­в­нян­ня з ві­до­ми­ми роз­в'я­за­ннями про­б­ле­ми (на­у­ко­вої за­да­чі) об­грун­то­ву­ють актуальність та до­ці­ль­ність ро­бо­ти для роз­ви­т­ку від­по­ві­д­ної га­лу­зі на­у­ки чи ви­ро­б­ни­ц­т­ва, осо­б­ли­во на ко­ристь Укра­ї­ни. Висвітлення актуальності не повинно бути ба­га­то­слів­ним. Досить кількома реченнями висловити головне - сут­ність проблеми або наукового завдання.

 • Практичне застосування виконаного дослідження. Містить перелік організацій та установ, на матеріалах яких воно виконувалось, а також (за можливості) тих установ, які могли б стати користувачами наведеної у ньому інформації та застосовували б у своії діяльності.

 • Ме­та і за­да­чі до­слі­джен­ня. Фор­му­лю­ють ме­ту ро­бо­ти і за­да­чі, які не­об­хід­но ви­рі­ши­ти для до­ся­г­нен­ня поста­в­ле­ної ме­ти. Не слід фор­му­лю­ва­ти ме­ту як "До­слі­джен­ня...", "Вивчен­ня...", то­му що ці сло­ва вка­зу­ють на за­сіб до­ся­г­нен­ня ме­ти, а не на са­му ме­ту.

 • Об`єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення.

 • Предмет дослідження міститься в межах об`єкта.

Об`єкт і пре­д­мет до­слі­джен­ня як ка­те­го­рії на­у­ко­во­го про­це­су співвід­но­ся­ть­ся між со­бою як за­галь­не і ча­с­т­ко­ве. В об`єк­ті виділяється та йо­го ча­с­ти­на, яка є пре­д­ме­том до­слі­джен­ня. Са­ме на ньо­го спря­мо­ва­на ос­но­в­на ува­га студента, оскіль­ки пре­д­мет досліджен­ня ви­зна­чає тему роботи, яка ви­зна­ча­є­ть­ся на ти­ту­ль­но­му ар­ку­ші як її на­зва.

Ос­но­в­на ча­с­ти­на курсової роботи скла­да­є­ть­ся з роз­ді­лів, підроз­ді­лів, пун­к­тів, під­пун­к­тів. Ко­ж­ний роз­діл по­чи­на­ють з но­вої сторін­ки. Ос­но­в­но­му те­к­с­ту ко­ж­но­го роз­ді­лу мо­же пе­ре­ду­ва­ти передмо­ва з ко­ро­т­ким опи­сом ви­б­ра­но­го на­пря­м­ку та об­грун­ту­ван­ням за­сто­со­ва­них ме­то­дів до­слі­джень (до 1 стор.). В кі­н­ці ко­ж­но­го роз­ді­лу фор­му­лю­ють ви­снов­ки із сти­с­лим ви­кла­ден­ням на­ве­де­них у роз­ді­лі нау­ко­вих і пра­к­ти­ч­них ре­зуль­та­тів, що дає змо­гу відокремити за­галь­ні ви­снов­ки від дру­го­ря­д­них по­дро­биць. Вони включаються до загального рекомендованого обсягу розділу і мають бути викладені на 1-2 сторінках машинописного тексту.

Рекомендований обсяг основної частини курсової роботи – 20 – 30 сторінок машинописного тексту, вимоги до оформлення якого формулюються у одному з наступних розділів.

В роз­ді­лах ос­но­в­ної ча­с­ти­ни по­да­ють:

 • огляд лі­те­ра­ту­ри за те­мою і ви­бір на­пря­м­ків до­слі­дження;

 • про­ве­де­ні те­о­ре­ти­ч­ні і (або) екс­пе­ри­мен­таль­ні до­слі­джен­ня;

 • ана­ліз і уза­галь­нен­ня ре­зуль­та­тів до­слі­джень.

У першому розділі студент узагальнює теоретичні положення проблеми, яка досліджується. В межах цього розділу визначається сутність економічних понять, які її харакетризують, фактори, що забезпечують зміни в тенденціях розвитку, а також методи можливої гармонізації об’єкту дослідження. Для повноти обгрунтованості вибору напрямків подальшого поглиблення дослідження доцільно використовувати світовий досвід розв’язання обраної проблеми.

Результатом роботи над першим розділом має бути всебічно охарактеризований об’єкт дослідження і проблеми, що визначають умови його функціонування.

У дру­го­му роз­ді­лі дається оцінка стану досліджуваної проблеми в Україні. Визначаються основні тенденції розвитку характеристик, що розкривають зміст проблеми, ступінь досконалості організаційних та нормативно-правових засобів її регламентації, ступінь впливу існуючої практики на основні макроекономічні зрушення господарського механізму. Аналіз проводиться за останні 3-5 років.

Результатом роботи над другим розділом має бути виявлення основних недоліків діючої практики регулювання відповідних економічних процесів і обгрунтування гіпотези стосовно засобів можливого їх подолання або упередження.

У третьому роз­ді­лі мають міститится заходи щодо поліпшення умов функціонування об’єкту дослідження, які забезпечують розв’язання поставленої в роботі мети. В цьому розділі бажано сформулювати і загальні (концептуальні) положення розвитку економічних процесів, що забезпечують розв’язання проблеми, і конкретні заходи їх щодо реалізації. Бажано також дати економічну оцінку ефективності запропонованих пропозицій або показати спрямованість їх дії після впровадження, тобто очікувані наслідки.

Результатом роботи над третів розділом має бути розробка механізму розв’язання визначеної в роботі мети дослідження.

У Висновках в стислій формі зазначаються основні результати дослідження теоретичного, аналітично-прикладного та науково-методичного спрямування. Відповідні аспекти викладеного вище розглядаються у висновках до кожного розділу.

У загальному висновку до роботи зазначається, яке народногосподарське значення буде мати розв’язання досліджуваної проблеми і як це позначиться на стабільності економічного розвитку як окремого суб’єкту економіки, так і її цілісної системи.

Список ви­ко­ри­с­та­них дже­рел слід роз­мі­щу­ва­ти одним із та­ких способів: у по­рядку появи п­осилань у­ ­т­ексті, в­ а­лф­а­ві­тному­ по­рядку ­прізвищ пер­ших­ а­вторів або­ з­аго­ловків (рекомендовано як найбільш зручне), у ­хрон­ол­о­гічному­ по­рядку. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чин­них стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зо­кре­ма, потрібну інформацію можна одержати із таких стан­дар­тів: ГОСТ 7.1-84 "Библиографическое описание докумен­та. Общие требования и правила составления", ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація" Скорочення слів в ук­ра­їнській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та пра­вила", ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая запись. Со­кра­ще­ние слов на русском языке. Общие требования и пра­ви­ла".

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]